Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Anna Castells Molina
Alba Pardo Fernandez 

Idiomes d'impartició


Pot haver-hi materials en català, castellà o anglès

Competències


Competències bàsiques
 • B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

   

 • E4_F Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel.lectuals i destreses tècniques i manuals, que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, a l'acabar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com actuacions en l'atenció primària i comunitària

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E11_F Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, oferint una assistència integral als pacients

   

Competències generals
 • G3 Reconèixer els fonaments epistemològics i històrics i educatius de l'activitat física i l'esport

 • G10 Entendre els fonaments del joc i de l'esport

 • G12Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

Competències transversals
 • T2 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T3 Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Descripció


L'evolució de l'ésser humà va lligada a la seva capacitat d'experimentar i comunicar-se amb el context en què es troba. Així, el joc i l'expressió esdevenen eines fonamentals en el desenvolupament integral de la persona.

L’assignatura “Teoria i pràctica del joc i Expressió corporal” es centra en el coneixement de les bases i estructura dels jocs i els elements que conformen l'expressió corporal per a poder utilitzar-los com a eina de transmissió de continguts i aprenentatges. La metodologia està basada en el descobriment guiat i la pràctica, així com la comprensió de la lògica interna de les manifestacions de joc i expressives.

Resultats d'aprenentatge


 • Elaborar projectes i activitats lúdiques i recreatives, animant i dinamitzant a grups de totes les edats i contextos d'actuació professional, considerant la diversitat per gènere, per discapacitat, o cultural.
 • Realitzar activitats de joc i recreatives en projectes per a totes les edats i tipus d'usuaris, garantint la seva seguretat i satisfacció, a més d'afavorir l'accés en igualtat d'oportunitats.
 • Realitzar activitats d'expressió corporal, considerant el seu component expressiu, tècnic i artístic i els seus aspectes didàctics per obtenir els efectes desitjats en l'educació formal i altres contextos d'actuació professional, considerant la diversitat per gènere, per discapacitat i cultural

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, aula inversa, ludificació

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

3.6

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC MOTOR

 1. Contextualització i conceptes bàsics
  1. Definició de joc
  2. La fitxa d'activitat
  3. Antecedents i evolucions del joc tradicional
 2. Consideracions metodològiques
  1. Àmbits i fases d'aplicació del joc
  2. Estructura interna del joc
  3. Classificació del joc
 3. Creativitat - Creació de propostes de joc
 4. Recursos: jocs, activitats, dinàmiques, cantarelles... 

EXPRESSIÓ CORPORAL

 1. Contextualització i conceptes bàsics
  1. Definició d'expressió corporal
  2. Antecedents i principals tendències de l'expressió corporal
  3. El joc i l'expressió corporal
 2. Consideracions metodològiques
  1. Àmbits d'aplicació de l'expressió corporal
  2. Llenguatge corporal i comunicació no verbal
  3. Anàlisi de l'expressió corporal
  4. Expressió i emocions
 3. Creativitat
  1. Tècniques i activitats artístiques corporals
  2. Creació de propostes expressives
 4. Recursos: jocs i activitats d'expressió 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumnat és el resultat d'una avaluació continua a través de diferents activitats avaluatives. Aprovar l'assignatura és el resultat de la qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) de acuerdo con la siguiente tabla de ponderación

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

55%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

 Treballs grupals

20%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

Treballs Individuals

25%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

Consideracions respecte a aquest sistema d'avaluació d'adquisició de les competències:

 • Examen. L’alumne realitzarà l'examen en tres parts diferenciades: dos d’elles pràctiques durant el desenvolupament de l’assignatura i una teòrica al finalitzar-la.

El 55% de la ponderació es reparteix:

 • Part teòrica de jocs: 15%: prova escrita individual. Es considerarà aprovada quan l'alumne/a obtingui una qualificació igual o superior a 5/10. Si no s'aprova la part teòrica, es suspèn l'assignatura. És avaluable en període de recuperació.
 • Part pràctica de jocs15%: grups de 4-5. Creació d'un joc i posada en escena del joc creat (examen pràctic per grups). Es considerarà aprovada quan l'alumne/a obtingui una qualificació igual o superior a 3'5/10Si no s'aprova la part pràctica, es suspèn l'assignatura. No és avaluable en període de recuperació.
 • Part pràctica d’expressió corporal 1: 15% : individual. Creació d'una proposta expressiva (examen pràctic individual). Es considerarà aprovada quan l'alumne obtingui una qualificació igual o superior a 3'5/10Si no s'aprova la part pràctica, es suspèn l'assignatura. No és avaluable en període de recuperació.
 • Part pràctica d’expressió corporal 2 : 10%: grups de 4-5. Creació d'una dinàmica d'expressió corporal (examen pràctic per grups). Es considerarà aprovada quan l'alumne obtingui una qualificació igual o superior a 3'5/10Si no s'aprova la part pràctica, es suspèn l'assignatura.No és avaluable en període de recuperació.
 • Treballs grupals i individuals: 45%: Es fan al llarg de l'assignatura. 
 • Accions extra per pujar nota: individuals o grupals. Treballs opcionals de temàtica variada que es poden fer per pujar la nota. Només formen part de la nota si es té aprovada la l'assignatura. La ponderació màxima (extra) que es pot obtenir amb aquestes accions és del +10%.
 • Assistència- Realització mínima obligatòria de les pràctiques/assignatures/seminaris que es determinin en el 70% . En aquest marge percentual que hi ha de "no assistència" estan incloses les faltes per malaltia o lesió. Cal ser APTE en aquest apartat per a poder avaluar-se

Criteris necessaris per a tenir en compte les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora Criteri per fer mitja
Treball individual no hi ha nota mínima
Pràctiques en grup o individuals no hi ha nota mínima
Examen

teòric- igual o superior a  5/10

pràctics- igual o superior a   3,5/10

 

 

 

 

 

 

Requisits per superar l'avaluació contínua:

- Realització mínima obligatòria de les pràctiques/assignatures/seminaris que es determinin en el 70% depenent dels criteris del professorat i l'assignatura. En aquest marge percentual hi ha de "no assistència" estan incloses les faltes per malaltia o lesió. Cal ser APTE en aquest apartat per a poder avaluar-se.

Consideracions respecte a l'activitat avaluadora en període de recuperació:

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen teòric de jocs

15%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

 • Examen teòric de jocs: 15%: individual. Es considerarà aprovat quan l'alumne superi una nota de 5/10. Aprovar aquest examen és requisit indispensable per a que la resta de les activitats avaluatives realitzades durant el curs es tingui en consideració. 
 • D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a l'examen de recuperació si s'ha suspès l'assignatura. Per tant, si la qualificació és No presentat o aprovat, no es podrà optar a la recuperació.
 • En cas que l'alumne/a no es presenti a la part pràctica de l'examen de jocs durant el curs, no podrà recuperar-la en aquest període.
 • En cas que l'alumne/a no es presenti a les parts pràctiques de l'examen d'expressió durant el curs, no podrà recuperar-les en aquest període.
 • Les parts pràctiques de l'examen i els treballs grupals i individuals no seran recuperables

Bibliografia


Bàsic

Larreta, B., Sierra, M.A., i Ruano, K. (2006). Didáctica de la expresión corporal: Talleres monográficos. Barcelona: INDE.

Lavega, P., i Olaso, S. (2000). Juegos y deportes tradicionales y populares. Barcelona: Editorial Paidotribo 

Rebel, G. (1996). El lenguage corporal. Madrid. Editoria EDAF

Schinca, M. (2011). Expresión corporal. Técnica y expresión en movimiento. Madrid. Wolters Kluwer España-Educación 

Ortí, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. Barcelona: INDE Ediciones. 

Complementary

Castañer, M. (2000). Expresión corporal y danza. Barcelona: INDE.

Velázquez,C. (2006). 365  juegos de todo el mundo. Barcelona: Editorial Océano Ambar. 

Bantulà,J, i Mora, JM. (2007). Juegos multiculturales. Barcelona: Editorial Paidotribo

Mateu, M., Durán, C., i Troguet, M. (1992). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión, Vol. I i II. Paidotribo: Barcelona.