Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: All quarters

Crèdits: 8

Professorat: 

Montserrat Girabent Farrés
Esther Mur Gimeno 
Sara González Millán 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

 • B4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

 • B5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E14_F Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions

   

 • E15_F Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

Descripció


El Treball Fi de Grau es concep com la culminació, per part de l’estudiant, d’un procés de desenvolupament de competències de la metodologia del treball intel·lectual, de lectura especialitzada, d’aplicació integral de diferents àrees del coneixement i del domini expressiu del discurs acadèmic oral i escrit.  

Aquesta assignatura comporta la realització que l’alumne/a realitzi d’un projecte d’investigació, una revisió sistemàtica o la realització d’un estudi sobre un tema de rellevància en qualsevol de les especialitats de la fisioteràpia.  En l’elaboració del TFG l’alumne/a aplicarà, integrarà i desenvoluparà els coneixements, capacitats, competències i habilitats adquirides a la resta de matèries del Grau de Fisioteràpia.   El TFG conclou amb presentació d’una memòria escrita i l’aprovació i defensa pública davant d’un tribunal tal com s’estableix en el  Real Decret RD 1393/2007 de 29 d’octubre d’ordenació de les ensenyances universitàries oficials.

Aquesta assignatura segueix les directrius de la Normativa reguladora de Treball Fi de aprovada pel Consell de Govern de la UPF el 2 de març del 2011 i modificacions posteriors, la última de febrer 2019.

La organització del TFG és responsabilitat de la comissió de TFG formada per el coordinador de la mateixa i 3 membres vocals, professors del TecnoCampus. Aquesta s’encarrega  d’assignar la relació de professors directors i temes de TFG, així com impartir seminaris, organitzar els tribunals, cronogrames i comunicar les qualificacions als alumnes.

Resultats d'aprenentatge


En  el procés d’elaboració de la memòria de TFG i defensa davant tribunal l’alumne/a haurà de demostrar haver adquirit els resultats d’aprenentatge de les diferents assignatures del Grau de Fisioteràpia cursades en cursos anteriors: De forma específica l’alumne/a haurà de ser capaç de realitzar de forma autònoma,

 • Aplicar el mètode científic als diversos àmbits de les ciències de la salut: disseny metodològic, registres, bases de dades i anàlisi estadística.
 • Utilitzar la terminologia específica relacionada amb la tecnologia, la informació i l'estadística aplicada a la fisioteràpia: taules de dades, gràfiques, diagrames, procediments, protocols, ...
 • Adquirir criteris bioètics per al tractament de les persones amb problemes de salut. 
 • Adquirir criteris de fisioteràpia basada en l'evidència, anàlisi crítica de el coneixement.
 • Comprendre la importància de la fonamentació a partir de les evidències científiques. Justificació de les intervencions en funció de les evidències que les suporten.
 • Analitzar els resultats de les evidències publicades. Determina el grau de validesa i aplicabilitat en l'entorn que han de desenvolupar la seva intervenció.
 • Aplicar el mètode de medicina basada en l'evidència als diversos àmbits de la fisioteràpia: Recerca en base de dades científiques, anàlisi crítica dels estudis, extracció de conclusions per a la seva aplicabilitat clínica.
 • Incorporar l'anglès com a idioma d'aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació Inter-professional. 
 • Desenvolupar un projecte d'investigació enfocat a el tractament i / o prevenció mitjançant la fisioteràpia.
 • Aplicar el mètode científic als diversos àmbits de la fisioteràpia: disseny metodològic, registres, bases de dades i anàlisi estadística.
 • Comprendre problemes substancials de la fisioteràpia i proposar hipòtesis per dissenyar l'estratègia metodològica per a la seva demostració científica, que portaria a la millor resolució dels problemes identificats.

Metodologia de treball


Aquesta assignatura es base en l’aprenentatge orientat en projectes a través del contracte d’aprenentatge amb l’alumne/a.   L’assignatura per tant s’estructura en tutories i seminaris (presencials i online) i en la potenciació de l’estudi i treball autònom, tan individual com en grup de l’alumne/a

Activitat formativa

Hores

Tutories i seminaris

15

Estudi i treball autònom

185

Total

200

 

Continguts


Els continguts específics del Treball Fi de Grau (TFG) s’estableixen d’acord amb el tema i modalitat (projecte, revisió sistemàtica o estudi) que l’alumne/a esculli. De forma que aquets permeten a cada alumne/a elaborar un treball d’investigació que doni resposta de nou coneixement en qualsevol de les especialitats de la fisioteràpia.   A l’aula virtual de l’assignatura es troba la guia general i el guions (annexes) amb les indicacions per l’elaboració del TFG segons modalitat.

Els directors de TFG, a través de les tutories, orientaran a l’alumne/a en l’aprenentatge del mètode científic sobre el que es desenvolupa el coneixement de la fisioteràpia basada en l’evidència científica.

A tots els alumnes se’ls donarà, a través de seminaris presencials i/o online, temes relacionats amb les diferents fases de l’elaboració d’un treball d’investigació en fisioteràpia,

 • Funcionament i normativa TFG
 • Fonts d’informació i cerca bibliogràfica( BDD)
 • Estils de citació bibliogràfica i gestors de referències bibliogràfiques
 • Mètode científic.  Fases del procés d’investigació. Dissenys d’estudis en ciències de la salut.
 • Revisions sistemàtiques
 • Eines estadístiques per a la recerca
 • Comunicació oral i escrita d’un treball fi de grau.

Activitats d'aprenentatge


A cada alumne/a la comissió de TFG  assignarà un director amb el que s’establirà un contracte  d’aprenentatge.   A través de les  de  tutories el director atén, facilita i orienta a un o varis estudiants amb l’objectiu de que cada estudiant elabori un TFG seguint el mètode científic, amb rugositat acadèmica i segons el coneixement més actual en cada una de les especialitats en fisioteràpia.

A més  es realitzaran seminaris presencials o online de sessions monogràfiques que els donaran eines per a l’elaboració del TFG.

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació té una component formativa que consisteix per una part en l’avaluació que realitza el director de TFG de la memòria escrita. Es recolliran diferents evidències del  procés d’aprenentatge i millora de l’alumne/a mitjançant les tutories, seguiment de seminaris i lliurement de documents (TFG inicial i TFG final) al director, tant en el seguiment presencial com virtual.   Per altre banda, la memòria escrita serà avaluada de forma externa per els membres del tribunal, que també avaluaran la defensa oral del TFG, tal com indica el RD 1393/2007 de 29 d’ octubre.   

Els membres del tribunal  i director seran designats per la comissió de TFG tal i com  s’estableix a la Normativa reguladora de TFG de la UPF i de l’ESCT.  

A la següent taula es resumeixen les activitats d’avaluació i la ponderació de cada una de elles en el càlcul de la nota final de TFG.  L’assignatura Treball Fi de Grau s’aprova amb un 5/10. 

És condició necessària, per poder passar a la  fase d’avaluació per part del tribunal (memòria escrita i defensa TFG), que l’alumne/a tingui una nota mínima de 5/10 en l’avaluació de la memòria final per part del director.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Seminaris (comissió de TFG)

Tutories (Director TFG)

10%

CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CE14, CE15, CE19

TFG Inicial (Director TFG)

10%

CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CE14, CE15, CE19

TFG Final (Director TFG)

20%

CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CE14, CE15, CE19

TFG Final (Tribunal TFG)

35%

CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CE14, CE15, CE19

Defensa TFG (Tribunal TFG)

25%

CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CE14, CE15, CE19

 

Recuperació

Si el/l'alumne/a no supera els criteris mínims necessaris per fer la mitjana de les activitats avaluadores, tal com queden exposats en el paràgraf anterior, quedarà suspens en l'assignatura. Si la nota de la Memòria Final assignada pel tutor no arriba al 5/10, l'alumne/a no podrà passar a la fase del Tribunal.

Per altra banda, només serà possible realitzar la recuperació si s’ha suspès la Memòria Final i/o la Defensa del TFG, i en aquest cas únicament caldrà recuperar la part no superada. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació, d'acord amb la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra.  La resta de notes (seminaris, memòria inicial i tutories) mantenen la seva ponderació i no són susceptibles de ser recuperades

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

TFG Final (Director TFG)

20%

CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CE14, CE15, CE19

TFG Final (Tribunal TFG)

35%

CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CE14, CE15, CE19

Defensa TFG (Tribunal TFG)

25%

CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CE14, CE15, CE19

Cronograma

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne/a en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma.

Bibliografia


Bàsic

Argimón Pallás, J. M. & Jiménez Villa, J.  (2019). Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier.

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Mata, M. J. (2007). Métodos de investigación en actividad física. Paidotribo.

Martín, J. L. R., Tobías, A., & Seoane, T. (2006). Revisiones sistemáticas en las ciencias de la vida. Toledo: FISCAM.

Sánchez-Villegas, A. (2014). Bioestadística amigable. M. Á. Martínez-González, & F. J. Faulín (Eds.). Madrid: Elsevier.

De Morton, N. A. (2009). The PEDro scale is a valid measure of the methodological quality of clinical trials: a demographic study. Australian Journal of Physiotherapy, 55(2), 129-133.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2010). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Int J Surg, 8(5), 336-341.

Liamputtong, P. (2010). Research methods in health: foundations for evidence-based practice.

Fletcher, R. H., Fletcher, S. W., & Fletcher, G. S. (2016). Epidemiología clínica. Wolters Kluwer.

Complementary

Herbert, Robert, et al. Practical Evidence-Based Physiotherapy-E-Book. Elsevier Health Sciences, 2011.

De Larrucea, J. R. (2017). Introducción a la investigación. In Cómo investigar: trabajo de final de grado, tesis de máster, tesis doctoral y otros trabajos de investigación. (pp. 11-26). Profit.

Gama, Z. A. S., & Gómez-Conesa, A. (2010). Revisiones sistemáticas de estudios epidemiológicos. Un instrumento para la evidencia en fisioterapia. Fisioterapia, 32(1), 25-32.

González, I. F., Urrútia, G., & Alonso-Coello, P. (2011). Revisiones sistemáticas y metaanálisis: bases conceptuales e interpretación. Revista española de cardiología, 64(8), 688-696.

Gisbert, J. P., & Bonfill, X. (2004). ¿ Cómo realizar, evaluar y utilizar revisiones sistemáticas y metaanálisis?. Gastroenterología y hepatología, 27(3), 129-149.

Velez, R. R., Echavez, J. F. M., & López, M. E. F. (2013). Una propuesta metodológica para la conducción de revisiones sistemáticas de la literatura en la investigación biomédica.(Methodology in conducting a systematic review of biomedical research). CES Movimiento y Salud, 1(1), 61-73.

Programa de lectura crítica CASPe (varias herramientas). Disponible en http://www.redcaspe.org

Universitat Pompeu Fabra. (n.d.). Com elaborar un treball acadèmic: Treball fi de grau. https://guiesbibtic.upf.edu/treball-academic/formats/tfg

 Universitat Pompeu Fabra. (n.d.). Mendeley: Gestor de bibliografies. Recuperat de http://guiesbibtic.upf.edu/mendeley

 Universitat Pompeu Fabra. (n.d.). Mendeley: Gestor de bibliografies. Recuperat de http://guiesbibtic.upf.edu/mendeley