Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 12

Professorat: 

Marc Terradellas Fernández
Anabel Casanovas Alvarez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • B5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E4_F Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel.lectuals i destreses tècniques i manuals, que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, a l'acabar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com actuacions en l'atenció primària i comunitària

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E13_F Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

 • E18_F Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planifiació, gestió i control de les unitats assistencials on es doni atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Les diferents assignatures que conformen el Pràcticum, garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013. Comprèn totes aquelles activitats dins del procés ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències a l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l'alumne, participa en la pràctica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica clínica.

Per poder realitzar el Pràcticum III, és necessari tenir aprovats els Pràcticums I i II.

El Pràcticum III està compost per un bloc pràctic de pràctiques externes a Hospitals, Centres d'Assistència Primària i Centres Socio-Sanitaris. Aquestes pràctiques estan tutelades pel tutor/a clínic/a de la institució. L'altre bloc correspon a l'elaboració de dos treballs relacionats amb les pràctiques realitzades tutoritzats pel tutor/a acadèmic/a de la universitat.

El tutor/a clínic/a serà de l’entitat col·laboradora on l’alumne realitzarà les pràctiques i la seva principal funció serà vetllar pel bon desenvolupament de les mateixes respectant la seva finalitat formativa. Aquesta figura es presenta com una eina indispensable en l’aprenentatge de l’alumne durant aquest període. L’assessorament, acompanyament i tutorització assegura la qualitat en el procés d’assoliment de coneixements teòrics i pràctics de l’alumne, en una àrea de transcendent importància, com són les pràctiques externes.

El/la tutor/a acadèmic/a serà un/a professor/a de la universitat que orienta el procés d’aprenentatge de l'estudiant sempre des d'una perspectiva docent i en contacte amb el tutor/a clínic/a.

Ambdós tutors tenen la funció de garantir tant el desenvolupament de les competències adquirides per l'alumnat com la seva avaluació. Aquesta, es tracta d'una avaluació continuada i formativa, on s'avaluen tant competències genèriques com específiques de cadascun dels Pràcticums

En aquesta assignatura, els estudiants posen en pràctica els coneixements obtinguts durant l'aprenentatge teòric de la titulació i articulen la teoria amb la pràctica desenvolupant la capacitat crítica necessària per la formació d’interrogants professionals.  

L'assignatura del Pràcticum III té com a objectiu principal el contacte directe amb els pacients i l'equip multidisciplinar de centres hospitalaris de 2n i 3r nivell, centres d’assitència primària i especialitzada i centres socio-sanitaris de curta i llarga estada. En aquestes institucions es tracten pacients amb diferents lesions agudes, sub-agudes i cròniques de diferents nivells de complexitat i dels diferents àmbits d'actuació en fisioteràpia, per tal d'afavorir l'aprenentatge en el diagnòstic i tractament dels diferents processos patològics on actua el/la Fisioterapeuta.

 

Resultats d'aprenentatge


- Avaluar l'estat físic i mental del pacient. Determinar el nivell de disfuncions, limitacions de l’activitat, individuals i socials.

- Analitzar les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demandes i necessitats. Establir el protocol d'intervenció mitjançant la pràctica d'activitat física en funció de la negociació conjunta entre fisioterapeuta i pacient.

- Aplicar tecnologies per l'evolució del pacient. Incorporar nous instruments de mesures que facilitin l'objectivació de les intervencions. Participar en la validació d'eines d'avaluació per la seva incorporació en la pràctica clínica.

- Realitzar el diagnòstic de fisioteràpia per determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran  intervenció de fisioteràpia específica.

- Avaluar beneficis i riscos establint un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.

- Aplicar les teràpies adequades en cada situació per poder obtenir el benefici més alt i la eficàcia més gran.

- Analitzar els beneficis produïts per les intervencions. Avaluació de resultats i efectes adversos.

- Interactuar amb els altres professionals sanitaris i de l'activitat física per fonamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cada una de les professions. Establir objectius conjunts d'intervenció.

- Dissenyar i aplicar programes de prevenció mitjançant  l'activitat física per subjectes amb factors de risc o amb patologia crònica.

- Participar en polítiques sanitàries fonamentades en la pràctica d'activitat física per la prevenció de malalties.

- Desenvolupar projectes empresarials focalitzats al tractament i prevenció mitjançant la pràctica d'activitat física per persones amb factors de risc o amb patologia crònica.

Metodologia de treball


- Pràctiques externes a centres assistencials durant el període establert al calendari acadèmic i segons l'horari pactat entre el centre i el/la Gestor/a del Pràcticum.

- Realització dels treballs individuals (memòria de pràctiques i cas clínic) durant el període de pràctiques externes.

- Tutories presencials individuals amb el/la tutor/a acadèmic/a amb cita prèvia, petició per e-mail i confirmació de la tutoria.

- Tutories no presencials per les quals l'alumne/a disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic del seu tutor/a acadèmic/a i la intranet de la UPF.

- Activitats no presencials dedicades a la resolució d'exercicis pràctics a partir de dades facilitades pel professor/a de l'assignatura per a completar la formació específica del Pràcticum.

- Debats al Fòrum de l’aula virtual de l’assignatura Pràcticum III

- Informe d’autoavaluació de l’alumne.

- Enquestes de satisfacció de l’assignatura Pràcticum III

Continguts


Les pràctiques externes tutelades pretenen que l'estudiant desenvolupi i integri, de manera continuada i progressiva, les competències necessàries per aplicar en un context real els coneixements adquirits en les diferents matèries que configuren el pla d'estudis.

El Pràcticum integra tots els coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors adquirits en totes les matèries del Grau en Fisioteràpia i es duu a terme sota la tutela de fisioterapeutes qualificats i amb àmplia experiència professional.

Durant les pràctiques externes es desenvoluparan totes aquelles competències professionals que capacitin l’estudiant per proporcionar un tractament fisioterapèutic eficaç i una assistència integral al pacient/usuari.

Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb l'aprenentatge del model pràctic de la intervenció de fisioteràpia en les diferents especialitats de la professió, com prevenció, l'avaluació, el diagnòstic específic, disseny dels diferents protocols d'intervenció i plans d’actuació personalitzats.

 

 

Activitats d'aprenentatge


L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu així com el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals de fisioteràpia. 

L’alumnat realitzarà 275 hores de pràctiques externes supervisades per fisioterapeutes especialistes dels centres assitencials.

Es realitzaran tutories en grups per l’assessorament en la realització dels treballs individuals. Els treballs individuals del Pràcticum III consten d'una Memòria sobre les pràctiques externes i un Cas Clínic d'un procés d'atenció de fisioteràpia en un pacient real de les pràctiques realitzades,  escollit pel propi estudiant amb l'assessorament del seu tutor/a clínic/a.  

L'entrega dels treballs, cas clínic i memòria de pràcticum, es realitzarà a través del ecampus i de l'aula virtual tenint en compte les dates d’entrega presentades al cronograma al inici de l’assignatura.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències es realitzarà de forma continuada per part del tutor/a clínic/a i un seguiment proper del tutor/a acadèmic/a. Aquesta avaluació es basa en el seu desenvolupament de l'estudiant durant la rotació de pràctiques al centre, i en les diferents activitats proposades per l'aprenentatge.

Els agents avaluadors del Pràcticum són els Tutors/es Acadèmics i els Tutors/es Clínics:

 

 • El/la Tutor/a Acadèmic/a avaluarà la memòria del Pràcticum i el cas clínic mitjançant una rúbrica d’avaluació.
 • El/la Tutor/a Clínic/a avaluarà l’assistència i el desenvolupament de les pràctiques a través d’una rúbrica de valoració de les competències assolides.

L'avaluació final de l'assignatura Pràcticum III s'estableix a través del resultat de l'avaluació del tutor/a clínic/a sobre les pràctiques realitzades als centres assistencials i dels treballs individuals:  Memòria de Pràcticum i Cas Clínic.

Per tant, la nota final de l’assignatura estarà formada per tres blocs amb la seguent ponderació:

 

Activitat avaluada         

Ponderació

Pràctiques externes

70%

Treball individual Memòria Pràctiques

10%

Treball individual Cas Clínic

20%

 

 

 

 

 

 

 

Per aprovar l'assignatura serà necessari:

 • Superar cada una de les parts que integren l’assignatura amb una nota mínima de 5.
 • Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5.

En el cas de suspendre alguna part, es guarda la nota de les parts aprovades per la recuperació i només s’haurà d’avaluar de la part suspesa.

Es considera com alumne/a “no avaluable”, aquell alumne que no es presenta a les proves d’avaluació programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es considerin obligatòries.

 

Període de recuperació:

L’alumnat tindrà l’opció de realitzar la recuperació dels treballs individuals sempre i quan l’hagin presentat en el període establert. Els treballs presentats fora de termini no es podràn recuperar i serà motiu de suspens de tota l’assignatura Pràcticum.

Les pràctiques externes no superades són recuperables dins el període establert per a la seva recuperació.

Segons normativa UPF, els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d’assignatures que hagin obtingut la qualificació de 'suspens', que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

L'assistència de les pràctiques externes requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau de Fisioteràpia del ESCST (Annex a la normativa reguladora de les pràctiques externes per estudiants de la UPF)" a la que l'alumnat  accedeix mitjançant l'aula virtual de cada assignatura del Pràcticum.

S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspès, aprovat, excel·lent, matrícula d'honor) segons el RD 1125/2003. No serà possible recuperar les pràctiques externes si no és amb el consentiment de la pròpia Junta un cop aquesta hagi avaluat les causes del suspens en cada cas concret. Aquesta decisió es prendrà en el moment de la Junta d'Avaluació del propi període pràctic.