Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Estefania Casas Patarro
Carola Subirach Segovia 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E13_F Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


En l'assignatura es presentaren les principals afeccions i tractaments en l'àmbit de la fisioterapia uroginecològica, abdominal, coloproctológica i sexual.

L'objectiu principal de l'assignatura és capacitar l'estudiant per:

•           Coneixer i identificar les patologies dins l'ambit de la fisio uroginecologica.

•           Valorar al pacient.

•           Dissenyar i realitzar el tractament.

•           Realitzar plans de treball en grup.

•           Dissenyar estratègies de prevenció

 

Resultats d'aprenentatge


-           Identifica els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per a cadascuna de les especialitats clíniques. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.

 

-           Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos i establir un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.

 

-           Analitza les expectatives del pacient per a cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.

 

 

-           Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

 

-           Avalua l'estat físic i mental del pacient. Determina el nivell de severitat, disfuncions, minusvalideses i limitacions tant a nivell individual com social.

 

-           Aplica tecnologies per a l'avaluació del pacient. Incorpora nous instruments de mesurament que facilitin l'objectivació de les intervencions. Participa a la validació d'eines d'avaluació per a la seva incorporació a la pràctica clínica.

 

 

-           Realitza el diagnòstic fisioterapèutic específic per a cadascuna de les especialitats clíniques per tal de determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran d'una intervenció específica de fisioteràpia.

 

-           Interactua amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física per fonamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions.

 

-           Interactua amb els professionals mèdics per al guany d'eficàcia terapèutica.Establir objectius conjunts d'intervenció.

 

Metodologia de treball


activitat

hores

metodologia

competències

classe magistral

17,5

Sessió presencial a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.En aquesta sessió, el professor presenta els continguts, normalment amb el suport de les presentacions multimèdia.

CB2, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

treball grupal

10

Realització d'activitats en grup

CB2, CB4

T2, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

treball individual

5

Realització treball individual

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

 

tutoria grupal

 

2

Tutoria presencial a l'aula

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

 

tutoria individual

 

3

 

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

pràctiques reglades

17,5

Pràctiques realitzades en aules específiques

CB2, CB4

T2, T3

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

estudi personal

45

Solució de problemes, recerca bibliogràfica, i estudi personal.

CB2, CB4

T2, T3

E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

total

10 0

 

 

 

Continguts


En l'assignatura es presentaren les principals afeccions i tractaments en l'àmbit de la fisioterapia uroginecològica, abdominal, coloproctológica i sexual.

 1. ANATOMIA I FUNCIONALITAT DEL SÒL PELVIÀ

 2. FISIOLOGIA: MICCIÓ, DEFECACIÓ, CICLE  MENSTRUAL

 3. EMBARÀS I PART

 4. POSTPART

 5. FISIOTERÀPIA OBSTÈTRICA

 6. PRINCIPALS DISFUNCIONS DEL SÒL PELVIÀ

 7. ALTRES DISFUNCIONS

 8. DISFUNCIONS SEXUALS

 9. ACTIVITAT FÍSICA I SÒL PELVIÀ

Activitats d'aprenentatge


metodologia

competències

Sessió presencial a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.En aquesta sessió, el professor presenta els continguts, normalment amb el suport de les presentacions multimèdia.

CB2, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

Realització d'activitats en grup

CB2, CB4

T2, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

Realització treball individual

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

Tutoria presencial a l'aula

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

 

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

Pràctiques realitzades en aules específiques

CB2, CB4

T2, T3

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

Solució de problemes, recerca bibliogràfica, i estudi personal.

CB2, CB4

T2, T3

E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació:

 

 

avaluació

Activitat avaluadora          

ponderació            

És competència nci a s ivaluad a s

continua

treball grupal

20%

CB2, CB4

T2, T3

E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16

continua

  examen Pràctic

30%

CB2, CB4

T2, T3

E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

final

  examen

50%

CB2, CB4

T2, T3

E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16

 

Criteris per fer la mitjana entre las activitats evaluadoras:

Avaluació 

Activitad  avaluadora

Criteri  per fer la mitjana

continua

Treballs individual i grupal

qualsevol nota

final

examen

≥ 5/10

 

 

L'examen final comprendrà la totalitat dels continguts i es realitzarà en finalitzar l'assignatura, durant el període avaluador del trimestre en què s'imparteix i / o durant el període de recuperació.

 

recuperació 

Dins el mateix curs, hi ha la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l'assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació es de No presentat tat / da, no es podràoptar a la recuperació.

 

Les qualificacions obtingudes en l'avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l'assignatura, tant les superades com les no superades, per preservar els criteris de l'avaluació continuada, mantenint la mateixa ponderació que en la primera convocatòria.

 

cronograma i Guía d'activitats.

 

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma i la Guia d'activitats.

 

 

Activitats individual i participació en activitats a classe

 

Els treballs en grup formen part de l'avaluació continuada. Es publicarà al moodle de l'assignatura i aniran relacionades amb el temari. Es valoraran les participacions dels alumnes en les activitats proposades en les classes presencials i en els fòrums de l'aula.

 

 

Possibilitat d ' Obtenció  de Matrícula d'Honor

 

Quan la qualificació final de l'assignatura sigui d'Excel·lent (de 9 a 10 punts), l'alumne / a podrà optar a obtenir la calificac ió de matrícula d'honor (MH) a criteri del docent.

Segons la normativa acadèmica de la UPF, el nombre màxim de MH possibles en una assignatura és del 5% en relació al total d'alumnes matriculats a la mateixa.

Bibliografia


Bàsic

Calais-Germain, Blandine. E l perineu femení i el part. 1º edició.Barcelona. Llebre de Març. 2004.

Walter, C arolina. Fisioteràpia en obstetricia i uroginecologia.1ºedicion. Barcelona.   MASSON. 2014

Rehabilitacion del suelo pelvico femenino. Practica clinica basada en la evidencia.

Ramirez. Blanco. Kauffman

Rebeca G. Stephenson, Linda J.Connor. Fisioterapia en Obstetricia y Ginecologia Interamericana

Complementary

Calais-Germain, Blandine. Vives, Núria. Parir en moviment. 1º edició. Barcelona.Liebre de Març. 2009.

Mercedes Blanquet Rochera . Fisioterapia en las disfunciones sexuales femeninas .

 

Kauffmann, Blanco, Ramirez. Reeducación de las disfunciones del cuelo pelviano. Drugs Expert, 2012.

Blandine Calais Germain. Abdominales sin riesgo. La liebre de marzo

Dra.Bernadette de Gasquet. Abdomninales deten la masacre - RBA