Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Lluís Codinas Poch
Roger Guardiola Martinez 

Idiomes d'impartició


 • Català

Algun document pot estar escrit en castellà i anglès

El sistema Amadeus es treballarà en català/castellà i anglès

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

Competències específiques
 • E12_Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G4_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

Descripció


 • Estudi i anàlisi de tots els processos que intervenen en el cicle del negoci dels viatges.
 • Anàlisi de les estructures empresarals i les seves formes de gestió.
 • Creació de productes de viatges amb la fixació de preus i desenvolupament del pressupost.
 • Gestió de reserves aèries a través del sistema Amadeus

Resultats d'aprenentatge


 • Analitzar i avaluar les funcions de les agències de viatge en la intermediació i venda dels diferents tipus de serveis turístics
 • Dissenyar un viatge en funció dels factors que s'estableixin i calcular el corresponent pressupost
 • Gestionar una reserva aèria a través d'un GDS

Metodologia de treball


Sessions teòriques: classes magistrals i participació dels/les alumnes en debats

Aprenentatge autònom: Resolució d'exercicis i problemes, amb l'ajut de tutories no presencials

Aplicació informàtica pràctica de l'Amadeus

Es recomana portar ordinador portàtil a classe per poder treballar els casos pràctics..

Continguts


MÒDUL I:

 1. La regulació de les Agències de Viatges
 2. L’estructura empresarial de les Agències de Viatges
 3. La gestió empresarial
 4. La intermediació turística
 5. Els viatges combinats: Concepte i tipologia de viatges combinats. Anàlisi dels serveis turístics i els seus preus. Elaboració i cotització de pressupostos. Determinació de preus.

MÒDUL II:

 1. GDS Amadeus: gestió de reserves aèries

 

Activitats d'aprenentatge


Sessions teòriques

El·laboració de casos pràctics

Xerrades de professionals del sector

Treballs en grup

Sistema d'avaluació


L'assignatura es divideix en dos MÒDULS:

 • MÒDUL I: S'impartirà un total de 4 crèdits (40 hores) i tindrà un pes del 60% del total de l'assignatura.

Aquest 60% es distribueix amb:

- Examen final. tindrà un pes del 40% de la nota del MÒDUL I. La nota mínima a assolir per fer la mitjana del MÒDUL I haurà de ser de 5. 

- Casos pràctics: tindran un pes del 10%  de la nota del MÒDUL I

- Assistència i actitud: tindrà un pes del 10% de la nota del MÒDUL I (80% d'assistència a les sessions)

 

 • MÒDUL II: S'impartirà un total de 2 crèdits (20 hores) i tindrà un pes del 40% del total de l'assignatura

Aquest 40% es distribueix amb:

- Examen final. tindrà un pes del 30% de la nota del MÒDUL II. La nota mínima a assolir per fer la mitjana del MÒDUL II haurà de ser de 5. 

- Assistència i actitud: tindrà un pes del 10% de la nota del MÒDUL II (80% d'assistència a les sessions)

En l'examen final d'aquest MÒDUL II, si l'alumne/a el supera com a mínim amb un 5, obtindrà un certificat d'Amadeus.

 

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota global igual o superior a 5 de cada MÒDUL

Per poder accedir a la recuperació és necessari haver-se presentat a la prova final

En cas de que un/a estudiant s’hagi de presentar a la recuperació, ho farà només d’aquells Mòduls que tingui suspesos

 

Bibliografia


Bàsic

BLASCO PERIS, Albert .(2002): La empresa y el producto turístico. Editorial Síntesis Madrid (En procés una segona edició)

 

Complementary

OLLER, Jordi (1994): Contabilidad de costes para las agencias de viajes, hoteles y campings. Editorial Síntesis. Madrid