Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Maddalena Fedele

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Aina Fernandez Aragonès
Ariadna Vázquez García 
Maria Soliña Barreiro González 

Competències


Competències específiques
  • E1_Dissenyar i programara les interífices gràfiques de portals web estàtics o dinàmics, d'aplicacions interactives i de videojocs, seguint criteris d'usabilitat i accessibilitat

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E17_Redactar peces periodístiques de diferents gèneres amb els seus sistemes de titular i expressar-se correctament tant de forma escrita com oral

Descripció


Aquesta assignatura representa una introducció a les tècniques periodístiques de selecció i contrast d'informació i de redacció periodística, per la seva aplicació en els àmbits audiovisual i multimèdia.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

-Explicar la funció de la professió periodística en la societat
-Avaluar la funció dels diaris digitals en del conjunt de mitjans de comunicació
-Distingir i usar convenientment els diferents gèneres periodístics
-Buscar i contrastar la informació necessària per a la redacció de notícies
-Redactar articles i notícies amb criteris periodístics i caràcter multimedia

 

Metodologia de treball


Les hores d'aprenentatge no autònom consisteixen en: 
- Fer classes teòriques (Grup gran) en què s'exposen els continguts generals per aconseguir els objectius d'aprenentatge corresponents. 
- Discutir, debatre i treballar en Grup alguns exercicis i activitats proposades en classe de teoria. Aquesta activitat es desenvolupa a l'aula però amb un Grup classe de grandària mitjana. 
- Treball pràctic (Grup petit), en laboratoris que disposin dels equipaments necessaris per a la realització de les mateixes. S'aprofiten aquestes activitats per fomentar la competència de treball en Grup. 

Dins de les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores que l'alumne dedica a buscar informació complementària, a fer una lectura prèvia tant de les anotacions com de la bibliografia bàsica per a la classe teòrica corresponent, a realitzar exercicis proposats fora de l'aula, i l'estudi de materials complementaris per a la realització de les pràctiques, redacció dels informes, resolució de qüestionaris d'autoaprenentatge, estudi i preparació dels exàmens parcials, etc.

Continguts


1. Introducció al Periodisme

1.1 Situació social del periodisme i transformacions en el sector de la comunicació
1.2 Periodisme, actualitat i informació
1.3 El periodista avui
1.4 Funció social del periodisme
1.5 Ètica periodística i codi deontològic
1.6 Institucions periodístiques
1.7 Aspectes legals

2. Els gèneres periodístics

2.1 Tècniques de redacció de notícies i llenguatge periodístic 
2.2 Els llibres d’estil
2.3 Fonts d'informació i contrast
2.4 Els gèneres periodístics 

2.4.1 La notícia
2.4.2 L'entrevista
2.4.3 El reportatge
2.4.4 La crònica
2.4.5 La crítica
2.4.6 L'editorial

2.5 Imatge i Fotoperiodisme
2.6 El Periodisme de dades

 

3. Escriptura periodística als mitjans digitals

3.1. Societat de la informació i periodisme
3.2. Els mitjans digitals

3.2.1 Redactar per a mitjans digitals
3.2.2 Estructura de la informació: estratificació, redacció multinivell
3.2.3 Comportament de l'usuari i usabilitat

3.3 Periodisme i xarxes socials
3.4 Els corresponsals en l'era digital
 

 

4. Reptes i futur del periodisme digital

4.1 Periodisme, participació i interactivitat 
4.2 El repte de la qualitat
4.3 Periodisme 3.0: els límits del periodisme ciutadà 
4.4 Els nous models de negoci
4.5 La redacció integrada
4.6 Marca personal i periodisme 
4.7 El panorama mediàtic internacional

 

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1: Projecte de reportatge multimèdia

Dedicació general: Les sessions de pràctiques es dedicaran a la realització d'un projecte per parelles o individual de reportatge multimèdia. Es realitzaran pràctiques complementàries per a l'execució de l'activitat. 

Material de suport: Enunciat complet amb les especificacions (disponible al campus virtual)

Lliurable i vincles amb l’avaluació: Les pràctiques suposen un 40% de la nota final, que es divideix en:

- 20% en el projecte final
- 20% en altres pràctiques complementàries i activitats de classe (inclòs el pre-projecte).

Objectius específics

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de: 
- Treballar en una simulació de mitjà periodístic digital i familiaritzar-se amb el funcionament d'una redacció.
-Practicar els diferents gèneres periodístics
-Practicar les normes periodístiques d'escriptura, ús de fonts, redacció digital i redacció tradicional.


 

Activitat 2:  Lectura d’un llibre sobre periodisme

Dedicació general: Lectura d'un llibre sobre la situació actual del periodisme

Lliurable i vincles amb l’avaluació: S'avaluarà per mitjà d'una pregunta en l'examen i la realització d'una pràctica. 

Objectius específics: Conèixer la situació actual per mitjà del testimoniatge d'un periodista de referència i valorar la importància de l'ús de bibliografia especialitzada.


 

Activitat 3: Test d’actualitat

Dedicació general: Es faran 4 proves sobre temes d'actualitat. S'avisarà a l'estudiant amb una setmana d'antelació

Lliurable i vincles amb l’avaluació: Prova individual a l'aula 
Es realitzaran 4 proves, de les quals es seleccionaran les 3 millors puntuacions, que ponderadament sumaran el 10% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics

Fomentar el consum crític de mitjans de comunicació.
Conèixer l'actualitat i l'entorn socioeconòmic.


Activitat 4: Examen oral

Dedicació general: Examen individual. 
S'avaluen els coneixements continguts en la primera part del curs (tema 1 i 2) a partir de l'elaboració del pre-projecte de reportatge (elecció del tema en funció de criteris d'actualitat i rellevància, qualitat de les fonts, redacció de titulars i notícies). 

Material de suport: Pre-projecte.

Lliurable i vincles amb l’avaluació: El resultat de la prova tindrà una ponderació del 10% respecte del total de l'avaluació de l'assignatura.

Objectius específics: Recollir informació per a l'avaluació additiva


 

Activitat 5: Examen final

Dedicació general: Examen individual. 
S'avaluen els coneixements dels continguts de tot el curs. Aquesta prova consta d'una part de qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura, quant al coneixement i comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. L'estudiant disposa de 2 hores per a la realització de la prova. 

Material de suport: Enunciat de la prova.

Lliurable i vincles amb l’avaluació: Resultat de la prova. 
El resultat de la prova tindrà una ponderació del 40% respecte del total de l'avaluació de l'assignatura.

Objectius específics: Recollir informació per a l'avaluació additiva

 

 

Sistema d'avaluació


Qualificació ordinària 

La Nota final s'obté de la següent ponderació de les qualificacions parcials: 


50% de la nota final associat a la part teòrica (40% en l'examen final i 10% en l'examen oral).
40% de la nota final associat a la part d'avaluació continuada de l'assignatura (20% en el projecte final i 20% en les altres pràctiques de l'assignatura).
10% de la nota final associat al test d'actualitat.

Requisits mínims: s'ha d'obtenir un mínim de 5 en la part teòrica per poder aprovar l'assignatura. 


Examen de Recuperació 
Podran accedir a l'examen de recuperació aquelles persones que no tinguin aprovada la qualificació ordinària del curs. No obstant, l'examen de recuperació només permet recuperar la part teòrica del curs, l'avaluació continuada no és recuperable. Per tant, la nota de la part teòrica ha de permetre obtenir una mitja final de 5 en el global de l'assignatura. 

Avaluació única

Els estudiants tenen dret a realitzar una avaluació única, sense necessitat de realitzar les pràctiques ni acollir-se a l'avaluació continuada, sempre que es compleixin els següents requisits:

- L'estudiant haurà d'acollir-se a aquesta opció avaluativa en el termini de 10 dies naturals des de l'inici del trimestre. La forma de fer-ho serà retornar un document signat en la part corresponent de l'aula virtual, on accepta la normativa específica per aquest tipus d'avaluació. 

- Acollir-se a l'avaluació única implica renunciar al dret a tutories. 

L'avaluació única consistirà d'un examen llarg, de tres hores de durada, on s'avaluaran els continguts propis de l'assignatura, la lectura del llibre i un test d'actualitat substitutiu.
A més, caldrà presentar un reportatge periodístic multimedia de les característiques que s'estipularan a l'inici del trimestre, similar al projecte corresponent a l'avaluació continuada. 

 

Bibliografia


Bàsic

Poitras, Laura (producció i direcció) (2014). Citizenfour [documental]. EUA, UK, Alemanya: Praxis Films, Participant Media, HBO. 

Bernal Triviño, Ana Isabel. Herramientas digitales para periodistas. Barcelona. Editorial UOC, 2014.

Cebrián Herreros, Mariano (director). Desarrollos del periodismo en Internet. Primera edició. Manganeses de Lampreana:Comunicación social, ediciones y publicaciones, 2010

Sabés Turmo, Fernando; Verón Lassa, José Juan. La eficacia de lo sencillo. Segunda. Manganeses de la Lampreana, Sevilla:Comunicación social, 2008.

Cobo, Sílvia. Internet para periodistas. Primera edició. Barcelona: Editorial UOC, 2012.

Gomis, Llorenç. Teoria de los géneros periodísticos. Primera edició. Barcelona: Editorial UOC (UOCpress), 2008

Micó, Josep Lluís. Periodisme a la xarxa. Primera edició. Vic: Eumo Editorial, 2006

Tascón, Mario i d'altres. Escribir en internet. Primera edició. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2012.

Sorkin, Aaron (productor) (2012). The NewsRoom [sèrie de televisió]. EUA: HBO. 

McCarthy, Tom (direcció) (2015). Spotlight [cinta cinematogràfica]. EUA: Anonymous Content. 

Gilroy, Dan (2014). Nightcrawler [cinta cinematogràfica]. EUA: Boldfilms.

Complementary

Politkovskaya, Anna. Diario Ruso. Barcelona: Debate, 2007.

Espada, Arcadi; Hernández Busto, Ernesto (Editores). El fin de los periódicos. Primera edició. Barcelona: Duomo ediciones,2009

Carbonell, Josep Maria. El primer poder. Primera edició. Barcelona: L'arquer-Mina-Grup 62, 2008.

Craig, Richard. Online journalism. Primera edició. Toronto: Thomson Wadsworth, 2005.

Ferré Pavia, Carme; Nogué Regàs, Anna. Llibre d'estil. Agència Catalana de Notícies. Primera. Barcelona: UOC, 2010. Stovall, James Glen. Web Journalism. Primera edició. Boston: Pearson Education, 2004.

Gabilondo, Iñaki. El fin de una época. Tercera edició. Barcelona: Barril&Barral, 2011.

Ward, Mike. Journalism Online. Primera edició. Rochester: Focal Press, 2002.

Sandiumenge, Lali. Guerrillers del teclat. Primera edició. Barcelona: La Magrana, 2012.

Pew Research Center, Journalism and Media: http://www.journalism.org/

100 libros sobre periodismo: http://blogdelmedio.com/2013/12/02/100-libros-sobre-periodismo-y-comunicacion-digital-gratis-y-en-pdf/

Watkins, Peter. La crisis de los medios. Logroño: Pepitas ed, 2017.

Kapuscinski, Ryszard. Los cínicos no sirven para este oficio. Barcelona: Anagrama, 2005.

Ramonet, Ignacio. La explosión del periodismo. Segona edició. Madrid: Clave Intelectual, 2011.

Fundeu, escribir en Internet: http://www.fundeu.es/escribireninternet/

 

BBC, Journalism Academy online: http://www.bbc.co.uk/academy

News Manual: http://www.thenewsmanual.net/index.htm

Aleksiévitx, Svetlana. La pregària de Txernòbil. Barcelona: Raig Verd Editorial, 2016.

Reig, Ramon (2015). Crisis del sistema, crisis del periodismo. contexto estructural y deseos de cambio. Barcelona: Gedisa.

Nafría, Ismael (2017). La reinvención de The New York Times: Cómo la dama gris del periodismo se está adaptando (con éxito) a la era de los móviles. 

Aleksievitx, Svetlana (2015). La guerra no tiene rostro de mujer. Barcelona: Debate. 

Ayestaran, Mikel (2018). Las cenizas del califato. Barcelona: Península.