El Ministeri de Ciència i Innovació, dins el marc del “Programa Estatal de I+d+i Orientado a los Retos de la Sociedad” ha resolt favorablement el finançament de tres projectes presentats i liderats per grups de recerca del TecnoCampus.

Els ajuts que atorga aquesta convocatòria estan dirigits a fomentar la generació i l’avenç significatiu del coneixement científic i la recerca de qualitat contrastada, així com a avançar cap a la cerca de solucions als reptes de la societat. Sota aquesta premissa general, la convocatòria preveu el finançament de projectes en dues modalitats; “Generación de conocimiento”, per a projectes sense orientació temàtica prèviament definia que tenen per objectiu primordial l’avenç del coneixement; i “Retos Investigación”, que recull els projectes orientats a la resolució de problemes vinculats als vuit gran reptes de la societat que s’inclouen en Pla Estatal de Recerca.

Es en aquest context que el projecte “Precios de la vivienda: diferencias de género en las decisiones hipotecarias y la medición del impacto de la economía colaborativa y la criminalidad (IMPACTHPrice)”, liderat pel professor Josep Maria Raya, i presentant sota la modalitat de “Retos investigación” ha rebut finançament per ser executat durant els tres propers anys. L’objectiu d'aquest projecte és mesurar, a través dels preus de l’habitatge l'impacte de diversos fenòmens d'actualitat: l'economia col·laborativa i la criminalitat. Així mateix, es considera el preu com un element clau a l'hora de mesurar diferències de gènere en el comportament financer relatiu a l’habitatge. Addicionalment, l’efecte de la pandèmia sobre aquests impactes també serà objecte d’estudi. 

En aquesta mateixa modalitat també ha rebut finançament el projecte liderat pel professor Marcos Faundez Zanuy “Técnicas Avanzadas de preprocesado de escritura online para interoperabilidad de dispositivos (TAPEO-ID)”. La recerca, desenvolupament i aplicació de tècniques per a millorar la interoperabilitat  entre diferents dispositius d’adquisició de senyals manuscrites online, es l’objectiu científic d’aquesta investigació. L’adquisició online es refereix a la digitalització simultània mentre l’usuari realitza l’escriptura, esdevenint aquesta l’alternativa moderna als sistemes clàssics on l’usuari realitza l’escriptura i posteriorment es digitalitza.  

Per altra banda, dins la modalitat de “Generación de Conocimiento”, s’ha concedit finançament pel projecte “Mito e ideología en los videojuegos contemporáneos (LUDOMYTHOLOGIES)”, en el qual en són investigadors principals els professors Antonio José Planells de la Maza i Víctor Navarro Remesal. Durant els quatre anys que es desenvoluparà el projecte, es pretén analitzar la presència i importància dels mites en el videojoc des d'una doble perspectiva: com actualització d'una herència cultural transcendent, composada per mites clàssics que es reinterpreten en clau lúdica, i com a teixit mític conformat per rituals lúdics i recursos comuns. El projecte pretén mostrar la vigència dels mites, fins i tot en les formes de cultura més contemporànies, i la constant creació de noves estructures mítiques per donar sentit al món. 

Amb el finançament i execució d’aquests projectes, es consolida la participació dels grups de recerca del TecnoCampus en convocatòries que impulsen, a més dels propis objectius científics, la creació d’una massa crítica necessària per afrontar els desafiaments als que s’enfronta la investigació i societat en general. En aquest sentit, el caràcter multi i interdisciplinari de la investigació que es promou des d’aquests programes així com el foment de l’associació i coordinació d’equips de recerca, representen un estímul per a la consecució de projectes més ambiciosos per part dels investigadors.  


Anterior

Política monetària a les bombolles especulatives

Següent

Un grup de 65 alumnes del TecnoCampus competirà al Formula Student Spain 2024