Data de publicació:
2023-03-27

Presentació de candidatures fins al dia:
2023-04-23

Personal Docent i Investigador Associat (PDI Associat)

Informe final

Convocatòria de selecció de PDI associat a temps parcial per a l'àmbit de coneixement:

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

Per la impartició de les següents assignatures:

 • Antropologia de la salut

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 • Impartició d’assignatures en el Grau en Nutrició Humana i Dietètica
 • Elaboració del pla docent de l'assignatura en l'àmbit esmentat.
 • Participació en les tasques pròpies de la institució com a PDI associat.

REQUISITS INDISPENSABLES:

 • Graduat/da o diplomat/da o llicenciat/da en Nutrició Humana i Dietètica, Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA) o Antropologia (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar el títol escanejat).
 • Experiència docent en l’àmbit objecte de la convocatòria (Cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit pel centre on s’hagi realitzat).
 • Tenir una activitat laboral principal diferent a l'eventual docència a TecnoCampus. (Aquest requisit es comprovarà i no es formalitzarà el contracte de no complir-se).

ASPECTES VALORABLES DEL CV:

Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables i que per tant hagin estat admeses a participació. La puntuació màxima serà de 60 punts.

 • Estar en possessió del títol de Màster Universitari. (Cal especificar-ho clarament en el CV i aportar el títol escanejat). Màx. 10 punts
 • Experiència  docent universitària de més de mig any acadèmic. (Cal especificar-ho clarament en el CV  i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat). Màx. 15 punts
 • Formació específica en l’àmbit objecte de convocatòria (Cal especificar-ho clarament en el CV). Màx. 15 punts
 • Domini de l’entorn Moodle. (Cal especificar-ho clarament al CV). Màx. 5 punts
 • Estar en possessió del títol de Doctor/a. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar el títol escanejat). Màx. 10 punts
 • Competència en llengua anglesa. Capacitat per impartir les classes en anglès. (Cal aportar títol oficial acreditatiu). Màx. 5 punts

ASPECTES VALORABLES A L’ENTREVISTA:

Es convocaran a entrevista aquelles persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV.

 • Presentació CV per part del candidat/a.
 • Entrevista de la comissió de selecció al candidat/a.
 • Domini del català, castellà i anglès, parlat i escrit.

S’OFEREIX:

 • Contracte com a professor/a associat/da en dedicació parcial (<20 ECTS).

CALENDARI ORIENTATIU:

 1. Publicació anunci:  27/3/2023
 2. Presentació candidatures fins el: 23/4/2023
 3. Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: entre el 24/4/2023 i el 2/5/2023
 4. Valoració dels candidats i candidates admeses per part de la comissió de selecció: entre el 3/5/2023 fins al 10/5/2023.
 5. Els candidats i candidates finalistes que passin a la fase d’entrevista seran avisats/des de la data de l’entrevista per correu electrònic o telèfon a partir de la segona quinzena de maig de 2023.

Per qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat. Cal identificar a l'assumpte el número de referència de la convocatòria: S10_2023_ASS_ESCST_ANTRO

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Data de publicació: 10/05/2023

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Data de publicació 22/5/2023

Informe final

Data de publicació:14/06/2023