Data de publicació:
2021-11-17

Presentació de candidatures fins al dia:
2021-12-09

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

En termini de recepció de sol·licituds

Donada la necessitat de cobrir el lloc de TÈCNIC/A DE PROJECTES MULTIMÈDIA depenent de l’Àrea de servies i projectes universitaris dins el servei del SQAI, es convoca el present procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 • Dissenyar les diferents tipologies de material didàctic multimèdia que es duen a terme a TecnoCampus i crear el catàleg de serveis audiovisuals.
 • Elaborar guions, tècnics i literaris, de continguts audiovisuals docents i de promoció.
 • Programar el calendari d’enregistraments de material didàctic audiovisual del TecnoCampus.
 • Enregistrar, editar i publicar continguts audiovisuals docents i de promoció.
 • Proposar i incentivar noves formes d’utilització de continguts audiovisuals docents als estudis del TecnoCampus.
 • Dissenyar i executar el pla de comunicació interna i externa del servei a través de diferents canals i mitjans.
 • Dinamitzar els canals de comunicació interns i externs del servei.
 • Analitzar i avaluar la utilització de les aules virtuals per part del professorat i l’alumnat.
 • Dissenyar, crear i publicar guies de suport al professorat en la seva tasca docent.
 • Participar en el desplegament i disseny de programes en forma presencial, semi presencial i híbrid.
 • Donar suport en la proposta de dinàmiques d’innovació docent i social.
 • Definir, coordinar i realitzar l’anàlisi i seguiment de les actuacions adreçades al seguiment i orientació dels estudiants durant els seus estudis (Pla d’Acció Tutorial-PAT).
 • Actuar en coordinació amb altres serveis o agents externs, pel desenvolupament de projectes transversals i/o singulars.
 • Altres funcions de suport a l’àrea de l’SQAI que li siguin atribuïdes.

REQUISITS INDISPENSABLES:

 • Mínim cicle formatiu de grau superior, Formació Professional o similar o el seu equivalent d'acord amb la legislació educativa vigent (Cal certificar-ho amb la titulació oficial o resguard de pagament de la titulació oficial).

ASPECTES VALORABLES DEL CV:
Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables. La puntuació màxima serà de 60 punts.

 • Titulació universitària (Grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent).  (Cal certificar-ho amb la titulació oficial). Màx. 15 punts
 • Formació complementària en àrees relacionades amb les tasques a desenvolupar, com per exemple Social Media, eines digitals, metodologies docents, innovació docent, disseny de continguts digitals multimèdia per a la docència i disseny de recursos per al professorat a les aules virtuals, etc.. Màx. 10 punts
 • Experiència mínima de 2 anys en les funcions requerides, en especial en disseny i elaboració de materials didàctics multimèdia (especificar-ho en el CV lloc de treball i activitats principals realitzades a cada empresa).Màx. 20 punts
 • Nivell superior a B2 d’anglès d’acord amb la taula de certificats i diplomes MECR Màx. 5 punts
 • Nivell de suficiència (C1) de català. Màx. 5 punts
 • Altres mèrits. La comissió podrà valorar altres elements del currículum que consideri. Màx. 5 punts

CONDICIONS LABORALS:

 • Contractació laboral temporal per obra i servei a jornada completa i amb previsió d’incorporació immediata.
 • El grup professional és de tècnic/a categoria B1 segons conveni laboral vigent.
 • Jornada de 37,5h setmanals.
 • Possibilitat de retribució flexible, beneficis socials i política de conciliació (flexibilitat horària, teletreball, etc.).

CALENDARI ORIENTATIU:

 • Publicació anunci:  17/11/2021
 • Presentació candidatures fins al 9/12/2021
 • Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: entre el 10/12/2021 fins al 16/12/2021
 • Valoració dels candidats admesos per part de la comissió de selecció: a partir del 22/12/2021. Els candidats i candidates finalistes que passin a la fase de presentació seran avisats/des de la data de l’entrevista per correu electrònic o telèfon.

Per a qualsevol incidència o consulta us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat indicant clarament el número de referència del procés: S22_2021_PAS_MULTI

Vols presentar-te? Accedeix al formulari d'inscripció