Data de publicació:
2021-11-25

Presentació de candidatures fins al dia:
2021-12-09

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

En termini de recepció de sol·licituds

Donada la necessitat de cobrir el lloc de TÈCNIC/A DE GESTIÓ DEL PROJECTE PECT CIUTATS CUIDADORES depenent del Servei de Projectes i Suport a la Recerca, es convoca el present procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

1. Coordinar l’execució, seguiment i avaluació de les tasques i activitats incloses en l’operació Impacte de l'exercici físic en la salut de la gent gran de la comarca del Maresme (EfSaGaMar) del PECT Ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores.

2. Realitzar un control de l’execució i recopilar els indicadors de seguiment i d’impacte de l’operació.

3. Realitzar el seguiment econòmic i pressupostari de l’operació EfSaGaMar així com la coordinació del procés d’execució i justificació de la despesa relacionada:

- Assessorar a l’equip del projecte sobre la documentació necessària per la realització de noves despeses en el marc del projecte.

- Realitzar el seguiment econòmic de la despesa executada en el projecte, incloent l’elaboració dels diferents informes de tancament anual del projecte.

- Preparar la documentació administrativa necessària per la justificació de l’actuació.

- Realitzar les justificacions oficials de l’operació a l’entitat representant (Ajuntament de Mataró) cada 6 mesos.

- Introduir la despesa justificada mitjançant l’aplicatiu SIFECAT.

4. Executar les accions de comunicació en el marc de l’operació. Preparar accions de difusió de l’operació del projecte: notícies per la pàgina web, briefings de campanyes en xarxes socials i altres accions de difusió. Responsabilitzar-se de la introducció dels indicadors de comunicació de l’operació al SIFECAT.

5. Impulsar algunes de les accions derivades del projecte:

     - Contribuir en l’anàlisi dels requeriments tecnològics que ha de tenir aquest nou dispositiu tecnològic.

     - Donar suport en la realització dels tràmits de contractació de la nova tecnologia.

     - Participar en el desenvolupament i testeig de la nova tecnologia.

     - Fer difusió i transferència de la nova tecnologia amb els stakeholders.

     - Assessorar sobre les possibilitats de comercialització i valoració de la nova tecnologia.

6. Participar i si escau, representar a la institució a les reunions del projecte, workshops relacionats, formacions, visites, etc. així com establir i mantenir el contacte amb les entitats i agents socials involucrats.

7. Redactar informes tècnics, resolucions i altres documents que siguin necessaris per l’execució d’aquest projecte. Contribuir a la preparació dels lliurables.

8. Altres funcions de suport a l’àrea de projectes i suport a la recerca que li siguin encomanades.

REQUISITS INDISPENSABLES

 • Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 •  Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques.
 •  Tenir complerts setze anys i no excedir, l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha d’estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d’haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
 • Titulació universitària (Grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent). (Cal certificar-ho amb la titulació oficial o resguard de pagament de la titulació oficial).

ASPECTES VALORABLES DEL CV

Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables. La puntuació màxima serà de 60 punts.

 • Formació complementària en el camp de la gestió de projectes. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar la titulació oficial).  Màx. 5 punts
 • Experiència prèvia en les funcions requerides, en especial en aspectes relacionats amb la planificació, execució i justificació de projectes. (Cal especificar en el CV el lloc de treball i activitats principals realitzades a l'empresa). Màx. 35 punts
 • Experiència contrastada realitzant tasques de col·laboració amb agents i institucions del territori. (Cal especificar-ho clarament al CV). Màx. 5 punts.
 • Coneixements del sistema català de salut (s’acreditarà considerant la formació i experiència professional recollida en el CV del candidat/a). Màx. 10 punts
 • Nivell superior a B2 d’anglès d’acord amb la taula de certificats i diplomes MECR. Màx. 5 punts 

CONDICIONS LABORALS

 • Contractació laboral temporal per obra i servei amb data de finalització 31/12/2022, a jornada completa i amb previsió d’incorporació immediata. Possibilitat de pròrroga fins a 31/12/2023 en funció de la continuïtat del projecte.
 • El grup professional és de tècnic/a categoria A2 segons conveni laboral vigent.
 • Jornada de 37,5h setmanals
 • Possibilitat de retribució flexible, beneficis socials i política de conciliació (flexibilitat horària, teletreball, etc.).

CALENDARI ORIENTATIU

 • Publicació anunci:  25/11/2021
 • Presentació candidatures on-line fins al 9/12/2021
 • Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: entre el 10/12/2021 i el 13/12/2021
 • Valoració dels candidats/es admesos/es per part de la comissió de selecció: a partir del  16/12/2022. Els candidats i candidates finalistes que passin a la fase d’entrevista seran avisats/des de la data de l’entrevista per correu electrònic i/o telèfon.

Per qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat . Cal identificar a l'assumpte el número de referència de la convocatòria: S28_2021_PAS_TEC_PECT.

Vols presentar-te? Accedeix al formulari d'inscripció