Alliberats sindicals

En aquest apartat podeu consultar el nombre de treballadors que han disposat, com a mínim, d'una hora de crèdit horari sindical, amb indicació del sindicat corresponent, el nombre d'hores sindicals utilitzades i els costos que aquests alliberaments generen a la Fundació. Aquest crèdit horari es distribueix entre les diferents organitzacions sindicals en funció dels resultats obtinguts en les eleccions sindicals.

 

Tenen la consideració d'alliberat sindical, en els termes que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d'hores sindicals a temps parcial, d'alliberament a temps total per acumulació d'hores sindicals o d'alliberament a temps total per concessió de llicència sindical institucional.

 

Les dades es mostren per col·lectius:

  • Alliberats sindicals del cos de Personal d'Administració i Serveis (PAS).
  • Alliberats sindicals del cos de Personal Docent i Investigador (PDI)