Modalitat: Semipresencial
Dates:
- Curs a distància mitjançant la plataforma docent Moodle:29 de març de 2016 al 22 d'abril de 2016.
- Fase presencial: 
1a EDICIÓ: Dies 25,26 i 27 d'abril de 2016.
2a EDICIÓ: Dies 27,28 i 29 d'abirl de 2016. 
Horari:
- De 9 a 20h (25 i 26 d'abril) i de 9 a 14h (27 d'abril).
- De 15 a 19h (27 d'abril) i de 9 a 20h (28 i 29 d'abril).
Durada: 24 hores presencials + 30 hores estimades d’estudi a distància.
Preu: 500 €
 

Presentació

Difusió del substrat teòric i de les habilitats tècniques sobre suport vital avançat en l’entorn dels traumatismes. Fonamentalment adreçat als professionals involucrats o interessats en l’assistència al pacient traumàtic tant en el medi extra (Sistemes d’Emergències) com intrahospitalaris (àrees d’urgència, Emergència, ....)
Dirigit a
Metges, diplomats d’infermeria independentment de l’especialitat, especialment a aquells col•lectius que estan directament implicats en l’assistència del pacient crític (Sistemes de Emergències i Urgències prehospitalàries, Serveis d’Urgències, Serveis de Medicina Intensiva, Serveis d’Anestèsia i Àrees de Reanimació, etc.)

Objectius

- Assegurar l’adquisició dels coneixements i habilitats tècniques específiques per orientar els procés, administrar cures i suport vital de manera sistemàtica i estructurada en algoritmes, a les víctimes de traumatismes greus.

Metodologia docent    

Activitat presencial:
Part Teòrica; s’impartiran classes teòriques (10 hores) de duració variable entre 30 i 60 minuts exposant els temes que formen el manual de Suport Vital Avançat de la SEMICYUC y que consta de 16 capítols i 1 annex amb l’adaptació del grup de treball de formació de SVA del CCR

Part pràctica: L’entrenament tècnica i l’assaig d’actuacions es farà al llarg de 10 hores.

El mètode didàctic principal és el DEMOSTRATIU que consisteix en exposar i mostrar simultàniament. Es desenvolupa en les següents etapes:

- Preparació del alumne, material didàctic, entorn,…
- Explicació de la tasca per part del docent.
- Realització de la tasca per part del docent.
- Realització de la tasca per part del alumne.
- Correcció immediata de las deficiències observades en la realització per cada alumne, amb retroalimentació positiva.

Dins del curs també es fa ús d’altres mètodes: interrogatiu, del descobriment i expositiu, en menor proporció.

Activitat a distància:
El manual es lliure amb tres setmanes d’antelació per a que es procedeixi al seu estudi que serà avaluat en la primera classe presencial.

Recursos materials

Per a les classes teòriques: Manual Oficial de Suport vital Avançat en Trauma del Plan Nacional de RCP que es lliura 3 setmanes abans de l’inici del curs

Certificació

Els alumnes que hagin superat les se’ls proporcionarà un certificat oficial emes pel CCR o el Comitè Autonòmic de RCP corresponent, segons el Plan Nacional de la SEMICYUC.
 

Organitzat per:

 

   

          
Amb la col·laboració de: