Ajuts i bonificacions

DESCOMPTES, BEQUES, PRÉSTECS I AJUTS
El Tecnocampus ofereix condicions avantatjoses per matricular-se als seus programes de formación permanent. Se’n poden beneficiar els estudiants del Tecnocampus, l’Alumni, empreses del Parc.

El Tecnocampus compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis accedir a préstecs per Estudis de Màsters i Postgrau a termini amb condicions favorables. Pots trobar les diferents opcions de finançament a la informació de cada curs.

També podeu consultar la informació sobre beques destinades a cobrir de manera total o parcial el cost dels Estudis de Màsters i Postgrau.

El Tecnocampus gestiona la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i permís individual de formació (PIF).
 

ACCIONS FORMATIVES: Les empreses disposen d'un crèdit anual per cofinançar la formació dels seus treballadors, que varia en funció de la quantitat ingressada en concepte de quota de formació professional durant l'últim exercici. Aquest crèdit es determina aplicant a aquesta quantitat un percentatge de bonificació establert per la Llei de pressupostos generals de l'Estat i que depèn del nombre de treballadors de l'empresa. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, és a dir, l'empresa es dedueix els costos de la formació directament de les cotitzacions que paga a la Seguretat Social. Més informació


PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF): Les empreses també poden concedir un permís individual de formació (PIF) als treballadors i treballadores que sol·licitin realitzar un programa formatiu que condueixi a l'obtenció d'un títol propi d'universitat. En aquest cas, les empreses poden aplicar-se una bonificació que cobreixi els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social associades a les hores laborables (200 com a màxim) en les quals el treballador gaudeix del PIF. Més informació