Context

En la darrera dècada s’ha desenvolupat un ampli marc normatiu en matèria d’igualtat que exigeix l’adopció de diferents mesures per avançar en la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes. Malgrat la progressiva incorporació de les dones a les universitats, com a estudiants, com a professores, com a investigadores i com a personal d’administració i serveis, els biaixos de gènere sobreviuen.

D’altra banda, la societat imposa també uns cànons normatius en la identitat i en l’expressió del gènere així com en la pròpia sexualitat que generen formes de discriminació i de violència específiques vers les persones del col·lectiu LGBTI. D’aquesta manera, a la lluita contra la desigualtat de gènere i la violència masclista, les universitats han de sumar-hi la lluita contra qualsevol expressió de LGBTIfòbia, per tal de fer efectius els principis de no-discriminació i respecte i de garantir que la universitat sigui un espai on tothom pugui viure i desenvolupar-se en plena llibertat.

 


 

Marc Normatiu

Normativa per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Normativa sobre Igualtat d’oportunitats de dones i homes

 

Legislació pròpia d’àmbit universitari

LLEI 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

Llei orgànica 4/2007 de 12 d’abril per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001 de Universitats

Llei 14/2011 d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació