Pla d'Igualtat 

Al 2011 es va aprovar el Pla d’Igualtat que definia quina havia de ser la política de gènere de TecnoCampus i que ha servit per orientar la línia de treball a seguir els anys posteriors en matèria d’igualtat i de no discriminació per raó de gènere o d’identitat sexual.

Actualment neix el II Pla d'Igualtat del TecnoCampus i s’actualitza el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia amb el propòsit essencial d’incorporar un enfocament integrat de promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en tota l'activitat universitària.

La posada en marxa d'aquest Pla d'Igualtat i del Protocol per a la Igualtat no suposa, únicament, un mer compliment formal de la normativa vigent, sinó que implica assumir amb convicció la igualtat de dones i homes com una prioritat i un principi rector de la Universitat. 

En aquest moment el segon Pla d'Igualtat es troba en periode d'exposició pública i de procés participatiu amb la comunitat TecnoCampus fins el proper 15 de desembre. Participa a través de la bústia de suggeriments. 

  

Podeu realitzar els vostres suggeriments fins el 15 de desembre del 2019

SUGGERIMENTS

Protocol per a la Igualtat

El protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia té com a finalitat establir els criteris essencials, de caràcter mínim, per gestionar les conductes percebudes com discriminatòries, violentes o d'assetjament sexual, per raó de sexe o per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere dins l'àmbit de direcció i d'organització de la unitat administrativa o acadèmica d'adscripció de la persona o persones que en són objecte, i en l'exercici de la seva activitat professional o educativa o com a conseqüència d'aquesta.

El Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia està inclòs, com a annex, al segon Pla d'Igualtat de TecnoCampus.