Admissió a Màsters

Admissió a màster TecnoCampus

Finalitat

Avaluar la possibilitat d'accedir a un màster TecnoCampus d'acord amb el compliment o no dels requisits a complir

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que compleixi amb els requisits explicitats en el màster seleccionat.

Documentació que cal aportar

Obligatòria:
* Còpia del títol o resguard (1)
* Còpia certificat o expedient oficial de notes (1)
* Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
* CV
* Carta de motivació
(1) Si és de la UE de parla no anglesa recordem que caldrà traducció jurada del títol i del certificat. Si no és de la UE caldrà revisar el conveni bilateral del país amb el Ministeri d'Educació i si s'escau, caldrà l'apostilla de La Haia i legalitzar-ho a l'ambaixada o consulat corresponent.

Opcional: Caldrà veure els requisits documentals per a cada màster.
 

Termini per sol·licitar-ho

Segons dates acordades pel TecnoCampus al calendari específic per màster.

Resposta que obtindrà

Carta d'admissió o denegació.
Es tindrà en compte el model per a cada país i/o necessitats de cada estudiant

Temps de resposta

15 dies aprox.

Responsable

Formació Permanent

Normativa i documentació de referència

* Criteris d'admissió de cada màster.
* Requisits documentals de cada màster
 

On adreçar-se

Sol·licitud online: formaciopermanent@tecnocampus.cat