POSTGRAU EN GESTIÓ ESTRATÈGICA I EMPRESARIAL

Objectius

Objectius generals
Dotar als tècnics i als professionals de la capacitat de crear, organitzar i dirigir una empresa. Potenciar les habilitats i coneixements dels directius d’empresa actuals i futurs, que els permetin una millora professional.

Objectius específics
- Proporcionar les capacitats essencials per al desenvolupament directiu i les eines eficaces de direcció d’equips de treball, la construcció d’objectius, els estils de direcció, el lideratge i les tècniques de comunicació.
- Proporcionar les habilitats bàsiques per a gestionar, analitzar i controlar els mecanismes econòmico-financers mínims necessaris, que incorpora un Quadre de Comandament empresarial, per a una correcta pressa de decisions.
- Conèixer els mecanismes que permeten elaborar un correcte pla de màrqueting i la comercialització dels productes.
- Donar les claus per entendre la innovació com un procés de recerca de noves oportunitats en el desenvolupament del producte/servei, en els processos de comercialització, en la redefinició dels processos productius o en la gestió del coneixement i de la tecnologia.
- Facilitar una visió pràctica i global de la dels aspectes que cal tenir en compte quan l’empresa decideix iniciar i mantenir una presència estable en els mercats internacionals.
- Identificar les noves condicions de competència establertes pels mercats globals. Entendre la importància de la gestió de la tecnologia integrada en els sistemes d’informació de l’empresa. - - - Identificar noves oportunitats per a l’ús de la informació i el coneixement dins les organitzacions, aspectes clau en l’estructuració, distribució i ús del coneixement. Situar el coneixement en el context estratègic de l’empresa.