PLA D’ESTUDIS

Estructura del Postgrau
 
El postgrau està especialment dissenyat per formar professionals de la salut i l’educació en competències, tècniques i estratègies en salut, estils de vida i activitat física.
 
L’estructura del postgrau es desenvoluparà en 6 blocs sota els lemes següents:
 
1) Coneix-te i aprèn a canviar positivament el teu estil de vida.
 
2) Promociona la Salut integral.
 
3) Identifica els Estils de vida actius i saludables.
 
4) Aprèn tècniques de canvi cap a un estil de vida actiu i saludable.
 
5) Emprèn en el món de la salut i estils de vida actius.
 
6) Innova, crea i desenvolupa un projecte en el món de la salut. Defineix el teu projecte professional.
 
 
Aquests 6 blocs estaran distribuïts en dos fases. La primera fase és un procés d’adquisició d’habilitats personals cap a un canvi dels propi d’hàbits.
 
La segona fase estarà enfocada a aplicar aquestes competències i habilitats en el món de la salut.
 
Pla d’estudis
 
1ª PART: GESTIÓ PERSONAL DE L’ESTIL DE VIDA
 
1. Desenvolupament de competències personals i millora del propi estil de vida (5 ECTS)
 
- Autoavaluació de la salut i l’estil de vida.
 
- Adquisició d’eines per triar autònomament hàbits i conductes positives envers la pròpia salut.
 
- Desenvolupament de les habilitats i competències socials, cognitives i emocionals per gestionar eficaçment i positivament els canvis de la vida quotidiana i els canvis de l’entorn social.
 
 
2ª PART: GESTIÓ DELS ESTILS DE VIDA APLICAT A LA SALUT
 
1. Prevenció i promoció de la Salut integral, qualitat de vida i benestar (wellness) (5 ECTS)
 
- La visió integral de la salut: determinants de la salut.
 
- Bones pràctiques aplicades al món sanitari, educatiu, laboral i comunitari.
 
- El procés d’apoderament a la salut.
 
- Disseny, programació, implementació i avaluació de programes de salut.
 
- La promoció de la salut en el medi aquàtic.
 
 
2. Estils de vida saludables i actius (5 ECTS)
 
- Tipologies d’estils de vida saludables.
 
- L’Estil de vida des de la infantesa fins a la 3ª edat.
 
- Prescripció avançada d’Activitat física per reduir el sedentarisme.
 
- Assessorament per la reducció d’hàbits tòxics i noves conductes addictives (xarxes socials).
 
-  Assessorament per l’alimentació i la salut.
 
-  Assessorament per la gestió de l’estrès i les emocions.
 
 
3. Tècniques de Motivació, adherència, fidelització i dinamització pel canvi (5 ECTS)
 
- Psicologia aplicada al canvi d’hàbits i conductes.
 
- Eines per dissenyar un Pla d’acció en salut i facilitar el canvi cap estil de vida actiu .
 
- Tècniques de motivació i dinamització per millorar l’adherència, l’adopció i manteniment d’un estil de vida actiu i saludable.
 
- Aplicació de les noves tecnologies i Ludificació (Gamification) aplicades a la salut i estils de vida.
 
 
4. Innovació, Emprenedoria i Gestió Estratègica dels Estils de vida actius i saludables (5 ECTS)
 
- Innovació en l’àmbit de la salut, l’activitat física i el wellness: casos d’èxit.
 
- Competències emprenedores
 
- El Pla d’empresa.
 
- Màrqueting i gestió estratègica en la salut, l’activitat física i el wellness.
 
- Com evitar el fracàs en l’emprenedoria.
 

PROJECTE

Treball de Fi de Postgrau. (5 ECTS)
 
Temes de desenvolupament del TFP.
 
1. Disseny d’un procés de gestió de canvi d’estils de vida actius i saludables.
 
2. Assessor/Gestor d’estils de vida actius i saludables de grups i de persones.
 
3. Dissenyador i avaluador de programes d’estils de vida actius i saludable.
 
4. Creació d’una empresa o servei basat en la promoció de la salut i estils de vida actius.
 

PRÀCTIQUES

Els alumnes tenen la possibilitat de fer pràctiques en empreses a través de la Borsa de Talent del Tecnocampus.
 

METODOLOGIA

El curs de Postgrau aplicarà una metodologia pràctica i vivencial, la qual fomenta la participació, el debat, el rol-playing i dinàmiques pràctiques. Cada sessió consistirà en una part d'exposició que conté casos reals i exemples, i una part pràctica i de treball individual o en grup.
 
El curs constarà de dues fases d’aprenentatge. Durant la primera fase l’alumne aprendrà mitjançant la pròpia vivència i experiència el procés de canvi cap a un estil de vida actiu i saludable així com les competències pròpies i habilitats per desenvolupar canvis a l’estil de vida. En una segona fase l’alumne durà a terme l’aplicació pràctica a casos reals dels coneixements i tècniques apreses durant el curs en l’àmbit de la salut.
  
 

SISTEMES D’AVALUACIÓ     

Per obtenir el diploma de Postgrau serà imprescindible que els participants reuneixin els requisits següents:
 
- Assistència obligatòria a un 80% del total d'hores presencials i superació de 4 exàmens tipus test.
 
- Activitats d’avaluació contínua a les sessions i sessió de gestió del canvi d’estil de vida amb persona real
 
- Lliurament i superació del Treball de Fi de Postgrau.