POSTGRAU EN INNOVACIÓ EMPRESARIAL

Requeriments i titulació

Criteris d’accés
Una vegada reunida la documentació des de Gestió Acadèmica serà avaluada per la comissió de direcció del Postgrau . En el procediment de selecció dels candidats s'aplicaran els següents criteris de valoració:
- Expedient acadèmic dels estudis previs que donen accés al postgrau. 40%
- Carta de motivació: declaració d’objectius, on consti la motivació personal del candidat i els objectius que l’han conduit a sol•licitar la plaça del postgrau. 20%
- Experiència professional prèvia o en curs en l’àmbit del potgrau. 20%

Certificació: Diploma de Postgrau expedit per Escola Superior de Ciències Empresarials del TecnoCampus. Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Expedició del títol acadèmic UPF (opcional). S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol.

Aquest curs és un dels Postgraus que juntament amb el Postgrau d'Emprenedoria integra el Màster universitari en Emprenedoria i Innovació.
 

Descomptes, ajuts i finançament

Descomptes

5% de descompte per preinscripció realitzada fins el 15 de juliol (descompte acumulable*)
10% de descompte per alumni i estudiants del Tecnocampus, persones en situació d’atur.
15% de descompte als professionals dels centres/institucions sanitaris conveniats/des amb l'ESCS.
*Descompte màxim aplicable 15%


Finançament
El Tecnocampus compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis accedir a préstecs per Estudis de Màsters i Postgrau a termini amb condicions molt avantatjoses. Més informació


Bonificació per a treballadors d’empreses
Aquest curs és bonificable per la Fundació Tripartita ja sigui com acció formativa o com a permís individual de formació al tractar-se d’un curs de postgrau amb títol propi d’una universitat.  En el segon cas, la quantitat bonificable per l’empresa s’afegeix al crèdit de formació que l’empresa ja disposa.
El Tecnocampus assessora i gestiona la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i els permisos individuals de formació (PIF).
No dubteu en consultar-nos.

ACCIONS FORMATIVES: Les empreses disposen d'un crèdit anual per cofinançar la formació dels seus treballadors, que varia en funció de la quantitat ingressada en concepte de quota de formació professional durant l'últim exercici. Aquest crèdit es determina aplicant a aquesta quantitat un percentatge de bonificació establert per la Llei de pressupostos generals de l'Estat i que depèn del nombre de treballadors de l'empresa. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, és a dir, l'empresa es dedueix els costos de la formació directament de les cotitzacions que paga a la Seguretat Social. Més informació

PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF): Les empreses també poden concedir un permís individual de formació (PIF) als treballadors i treballadores que sol·licitin realitzar un programa formatiu que condueixi a l'obtenció d'un títol propi d'universitat. En aquest cas, les empreses poden aplicar-se una bonificació que cobreixi els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social associades a les hores laborables (200 com a màxim) en les quals el treballador gaudeix del PIF. Més informació