REQUERIMENTS I TITULACIÓ

Criteris d’accès

Titulats superiors universitaris o graduats superiors amb titulació pròpia de Grau en Comunicació AV o similar.

Podran accedir al procés de selecció altres candidats sense titulació universitària requerida en virtut dels mèrits acadèmics i professionals, així com de la tasca professional que desenvolupin. 

Titulació
 
- Títol de Màster propi expedit per l’ Escola Superior Politècnica, Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.
- Expedició del títol acadèmic UPF (opcional). Es requereix una titulació universitària. S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol.
 
Altres certificats
 
El Màster ofereix els coneixements necessaris per poder presentar-se als següents exàmens:
-  End Userd’Apple.
- 101 i 110 de Protools. En obtenir les dues titulacions l’alumne obtindrà el certificat de ProTools d’usuari.
- 101 d’ Avid Media Composer. En obtenir la titulació l’alumne obtindrà el certificat de d’AVID Media Composer d’usuari.
 
Aquells alumnes interessats a obtenir les titulacions oficials de Digidesign, hauran de pagar les taxes dels exàmens oficials així com els manuals,  i que no estan incloses dins del preu final del Màster. 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Per poder accedir al Màster o Postgrau, en primer lloc cal emplenar i enviar el formulari de preinscripció i enviar per correu electrònic un CV , fotocòpia del DNI o equivalent i una còpia del títol universitari o resguard a: formaciopermanent@tecnocampus.cat.
Una vegada valorada la documentació rebuda, t'enviarem una carta d'admissió i un cop admès/sa ja podràs iniciar el procés de matrícula.
Per reservar la plaça, s'ha d'abonar 600€ (que es retornarien només en cas d'anul•lació). Aquest import es descomptarà del total de la matrícula.
El pagament del curs s'ha de realitzar íntegrament abans del seu inici.
  

DESCOMPTES, AJUTS I FINANÇAMENT  

Descomptes
 
5% de descompte per preinscripció realitzada fins el 22 de juliol (descompte acumulable*)
10% de descompte pels alumni, estudiants del Tecnocampus i persones en situació d’atur.
10% de descompte per a treballadors d’empreses ubicades en el parc empresarial del TecnoCampus.
Consulta descomptes per a treballadors d’empreses amb conveni
*Descompte màxim aplicable el 15%
 
Opcions de finançament
 
Finançament BS Fincom


Finançament en 15 mesos amb despeses d'estudi i obertura de l'1% finançats (TIN 8,75%, TAE 10,78%).
Oferta del BanSabadell Fincom EFCSAU i subjecta a la seva aprovació. Oferta vàlida fins al 30/11/2016.


EXEMPLE PRODUCTE A 15 MESOS AMB INTERESSOS
Import finançament 1.000,00 €
Import Quotes 71,33 €
N º Quotes 15
Comissió Formalització 1%
TIN - TAE 8,75% -10,78%
Import Total Degut 1.069,95 €


** oferta del Bansabadell Fincom EEFCAU i subjecta a la seva aprovació.
Oferta vàlida fins al 30/11/2016 


Termini: En el moment de la matriculació
Lloc: Gestió Acadèmica TecnoCampus

Bonificació per a treballadors d’empreses

Aquest curs és bonificable per la Fundació Tripartita ja sigui com acció formativa o com a permís individual de formació al tractar-se d’un curs amb títol propi d’una universitat.  En el segon cas, la quantitat bonificable per l’empresa s’afegeix al crèdit de formació que l’empresa ja disposa.
El Tecnocampus assessora i gestiona la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i els permisos individuals de formació (PIF).
 
ACCIONS FORMATIVES: Les empreses disposen d'un crèdit anual per cofinançar la formació dels seus treballadors, que varia en funció de la quantitat ingressada en concepte de quota de formació professional durant l'últim exercici. Aquest crèdit es determina aplicant a aquesta quantitat un percentatge de bonificació establert per la Llei de pressupostos generals de l'Estat i que depèn del nombre de treballadors de l'empresa. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, és a dir, l'empresa es dedueix els costos de la formació directament de les cotitzacions que paga a la Seguretat Social. Més informació
 
PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF): Les empreses també poden concedir un permís individual de formació (PIF) als treballadors i treballadores que sol•licitin realitzar un programa formatiu que condueixi a l'obtenció d'un títol propi d'una universitat. En aquest cas, les empreses poden aplicar-se una bonificació que cobreixi els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social associades a les hores laborables (200 com a màxim) en les quals el treballador gaudeix del PIF. Més informació
  
 

Organitzat per:    

  

 

Software utilitzat: 

          Resultado de imagen de pr photoshop

 

  Resultado de imagen de speedgrade logo