Pla d'Estudis

Es tracta d'un curs absolutament pràctic i amb una orientació clarament professional.

El Postgrau s'organitza en els següents mòduls:

Mòdul I: Introducció a la seguretat del pacient (1 ECTS)

 • Introducció a la seguretat del pacient.
 • Definicions i taxonomia.
 • Estudis sobre incidents i esdeveniments adversos en l'atenció sanitària:
  • Estudis internacionals 
  • Estudis nacionals: ENEAs, APEAS, EVADUR, altres
 • Models de gestió de riscos en seguretat del pacient.

Mòdul II: Estratègies i pràctiques clíniques segures (6 ECTS)

 • Seguretat del pacient en els diferents nivells assistencials:
 • Hospitalari 
 • Atenció primària 
 • Salut mental
 • Atenció sòcio-sanitària
 • Estratègies sobre seguretat del pacient en àmbits especials:
 • Pediatria
 • Urgències 
 • UCI: Bacteriemia Zero y Neunomia Zero
 • Farmàcia
 • Quiròfan 
 • Laboratori 
 • Hemoteràpia 
 • Pràctiques Clíniques Segures.
 • Implicació dels gestors sanitaris en la Seguretat del pacient.
 • Projectes de Seguretat del pacient. 

Mòdul III: Conseqüències de la seguretat clínica (2 ECTS) 

 • Dret sanitari i ètica en seguretat del pacient.
 • Quan i com informar al pacient?.
 • Què són les segones víctimes?.
 • Participació del pacient en la seva seguretat.
 • Els costos de la no seguretat.
 • Recursos bibliogràfics i audiovisuals en Internet. 

Mòdul IV: Eines per a la gestió de la seguretat clínica (6 ECTS)

 • Eines per a la gestió eficaç de la seguretat clínica del pacient: com puc saber si la meva organització ofereix una atenció segura?.
 • Anàlisi de la cultura seguretat.
 • Indicadors de qualitat i seguretat.
 • Notificació i anàlisi de casos.
 • Anàlisi modal d’errors i efectes. Disseny de mapes de riscos.
 • Altres eines per a la detecció de problemes de seguretat.
 • Disseny d'un pla de millora de la seguretat del pacient en la seva organització.
 • Auditories de seguretat. Acreditació i certificació en la seguretat del pacient.

Mòdul V: Elaboració d'un pla de seguretat del pacient (15 ECTS)

 • Anàlisi de la cultura de Seguretat en la seva organització.
 • Anàlisis de passos.
 • Disseny d'un mapa de riscos d'un procés assistencial.
 • Disseny i engegada d'una estratègia de millora en seguretat (projecte final).

Modalitat online

El Postgrau és 100% online i es realitza en una plataforma i amb metodologia pròpia. S'utilitzen vídeos, exercicis pràctics, fòrums i xats. La dedicació a l'estudi és de 6-8 hores a la setmana.

 

 

Avaluació

L'avaluació és contínua i es basa en la participació en els fòrums , la realització d'exercicis pràctics i l'elaboració d'un pla de seguretat real.

Cadascun dels mòduls conté exercicis pràctics a realitzar per l'alumne, relacionats amb els temes que conformen el mòdul. Els exercicis són revisats pels tutors del postgrau dels quals els alumnes reben assessorament. La realització d'aquests exercicis conformen l'avaluació i qualificació del mòdul d'acord a un barem establert.

Per superar el postgrau cal haver aprovat el cinc mòduls.

Organitzat per:


Amb la col·laboració de: