Pràctiques Internacionals

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci - Projecte Motiva 3

El programa Leonardo Da Vinci  -emmarcat dins el principal mecanisme de finançament per a l’educació i la formació al llarg de la vida (Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP)- subvenciona projectes de mobilitat per a persones treballadores.

Un d’aquests projectes és el desenvolupat pel SOC, anomenat Motiva 3, que ofereix a joves catalans/anes la possibilitat d’adquirir experiència professional i millorar el coneixement i l’ús d’un idioma estranger mitjançant la realització d’estades de pràctiques en empreses.
 

 

 El SOC disposa de 100 beques per estades de 16 setmanes que es duran a terme entre els mesos de març de 2013 i de maig de 2014, i altres 100 beques pel període comprés entre març de 2014 i maig de 2015.  El SOC determina les dates i llocs de destinació conjuntament amb els socis del projecte, intermediaris en els diferents països d’acolliment. 

 

Països d'Europa que participen al programa

Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit

Finançament

Correspon al Programa sectorial Leonardo Da Vinci i està cofinançat pel SOC.
 

Durada

16 setmanes, distribuïdes de la següent forma:

 • 2 setmanes, durant les quals es participa en un curs de l'idioma del país d'acolliment

 • 14 setmanes, enles qupe realitzen pràctiques professionals en una empresa 

Contingut

El projecte Motiva 3 ofereix una beca que inclou els següents conceptes:

 • Curs intensiu de l’idioma del país d’acolliment (Dues setmanes de durada)

 • Recerca d’empreses on realitzar pràctiques professionals

 • Pràctiques professionals en una empresa

 • Allotjament proporcionat per l’organització d’acolliment de cada país

 • Beca per cobrir les despeses d’allotjament i de manutenció durant l’estada (Les condicions varien segons la regió d’acolliment.)

 • Assegurança d’accidents, repatriació i responsabilitat civil

 • Viatge d’anada i tornada (Cost reemborsable a la tornada de l’estada)

 • Sortides en grups organitzats i amb dates tancades

 • Seguiment i avaluació de les estades -per part del SOC-

Desplaçament

Al llarg de l’any, s’organitzen sortides en grup als diferents països participants del projecte.

Persones beneficiàries

En el moment de presentar la sol·licitud, així com durant el període que duri l’estada de pràctiques professionals, els/les beneficiaris/àries han de complir els següents requisits:

 • Tenir entre 18 i 35 anys

 • Estar empadronat/ada a Catalunya

 • Trobar-se en situació d’atur o de treball precari

 • Posseir coneixement suficient de l’idioma de la regió d’acolliment

 • Comptar amb formació i/o experiència professional en l’àmbit laboral objecte de l’estada

Sol·licituds

Els/les joves interessats/ades en participar en aquest projecte han d’omplir aquest formulari d’inscripció i enviar-lo –signat i amb una fotografia de carnet– per correu ordinari a la següent adreça:

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
INTERCANVIS INTERNACIONALS 
C. Llull, 297-307, planta baixa
08019 Barcelona

El termini per presentar sol·licituds de participació està obert durant tot l’any.

Les sol·licituds presentades tenen validesa d’un any, a comptar des de la seva data de presentació. Un cop passat aquest període, cal presentar la renovació -o, en cas contrari, la sol·licitud queda anul·lada-.

Per la seva banda, el SOC selecciona els/les futurs/res beneficiaries/àries de la beca, assumeix el pagament de la mateixa i fa el seguiment i l’avaluació de les estades als països d’acolliment. 

Si vols més informació consulta la pàgina SOC - Programes Eurodissea i Leonardo da Vinci