Estatuts i normatives

En aquest apartat trobareu el Recull de normativa jurídica, acadèmica i laboral de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. Aquest recull conté els textos íntegres de les principals normes que són d’aplicació a la Fundació, estructurats en cinc grans blocs: normativa general, normativa dels centres universitaris, normativa dels serveis a la comunitat universitària, normativa dels serveis empresarials i emprenedoria i normativa laboral.

En el primer apartat es troba la normativa general que regeix la Fundació Tecnocampus: els seus Estatuts, Reglaments d’òrgans assessors, les normes de selecció, designació i nomenament d’òrgans de govern unipersonals (normativa de governança), sistema de gestió de qualitat, el contracte programa que regula les relacions entre la Fundació, l’Ajuntament de Mataró i l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus, el Pla d'igualtat i el protocol de prevenció i actuació de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe.

En el segon bloc es troben les normatives dels tres centres universitaris titularitat de la Fundació Tecnocampus: Escola Superior Politècnica TecnoCampus, Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa TecnoCampus i Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Cada centre té un Reglament Intern propi i el seu conveni d’adscripció a la universitat mare, però alhora existeixen unes Normes d’Organització i Funcionament (NOF), unes directrius d’assignació docent i un reglament de règim disiciplinari comuns que regulen tots els aspectes en que es comparteixen recursos acadèmics.

El tercer bloc integra els Reglaments de funcionament i normatives del conjunt de serveis universitaris que donen suport transversal a l’acadèmia. Són serveis sense els quals l’àmbit acadèmic no tindria sentit, com el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), la recerca i la transferència de tecnologia, la formació permanent o el programa Alumni.

El quart bloc integra els Reglaments de funcionament i normatives del conjunt de serveis adreçats a empreses i emprenedors, com la normativa d'adjudicació dels espais d'allotjament empresarial de l'edifici TCM6 o el Reglament del servei incubadora.

Per últim, el bloc de normativa laboral conté el I Conveni col·lectiu de la Fundació TecnoCampus, els acords col·lectius signats, el protocol de formació interna i la normativa per a la provisió de llocs de treball. Aquesta última encara en procés de revisió i per tant susceptible a modificacions.