Òrgans de govern i administració de la Fundació  

Consulta en el desplegable que trobaràs a continuació la descripció, composició i funcions dels òrgans de govern, administració i representació regulats en el capítol cinquè dels Estatuts de la Fundació Tecnocampus.

El Patronat és l’òrgan suprem de govern, administració, representació i gestió de la Fundació, del qual depenen jeràrquicament els òrgans d’execució, de consulta i auxiliars, siguin col·legiats o unipersonals.

El Patronat de la Fundació determina i decideix discrecionalment i amb plena llibertat el programa d’activitats de la Fundació, d’acord amb les finalitats fundacionals, i elegeix lliurement els beneficiaris, respectant en tot cas l’interès general i allò que preveu la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Composició del Patronat

El Patronat està format per un mínim de 20 i un màxim de 30 patrons entre els qual hi ha un president/a i, com a mínim, un vicepresident/a. Així mateix, es designa un secretari/a el/la qual no tindrà la condició de membre del patronat intervenint en les reunions amb veu però sense vot. El/La secretari/a exercirà les funcions que li deleguin el Patronat o la presidència d’aquest, i les pròpies del seu càrrec. A més, es podrà designar un vicesecretari/a que substituirà al secretari/a en cas d’absència, malaltia o impediment.

Composició del Patronat

Gratuïtat del càrrec

Els membres del Patronat exerceixen llurs càrrecs gratuïtament. Si bé tenen dret a la bestreta i al reembossament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació semrpe que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

Competències del Patronat

El Patronat té totes les competències necessàries relatives al govern, administració i representació judicial i extrajudicial de la Fundació sense limitacions, respectant en tot cas les facultats atribuïdes al Protectorat.

A més d’aquelles facultats inherents al Patronat que estiguin previstes en altres articles d’aquests Estatuts, se li atribueixen, a títol enunciatiu, però no limitatiu, les competències següents:

 • Representar la Fundació judicialment i extrajudicialment.
 • Aprovar el Pla Estratègic de la Fundació que inclourà els objectius estratègics i el seu suport econòmic en base al Pla de Negoci. Definir els objectius estratègics de la Fundació que es consideren més adequats per a l'acompliment de l'objecte fundacional. Dissenyar les polítiques encaminades a la consecució d’aquests objectius estratègics, d'acord amb els criteris del Fundador.
 • Aprovar la implantació de nous ensenyaments o la seva supressió en els centres universitaris de titularitat de la Fundació. 
 • Aprovar la creació, la  modificació, la fusió i la supressió de centres universitaris i de centres d’investigació i aquells altres centres o estructures que siguin necessaris. 
 • Aprovar els preus dels serveis universitaris, així com els  programes de beques i ajudes amb les corresponents bases reguladores. 
 • Aprovar els criteris de selecció del personal docent i investigador i les normes de funcionament laboral. 
 • Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament dels centres universitaris de titularitat de la Fundació així com les seves modificacions.
 • Aprovar les Normes de funcionament de la Comissió Permanent i del Senat així com les seves modificacions. 
 • Decidir les activitats formatives, científiques, culturals i institucionals relacionades amb la formació permanent que es desenvolupen per la Fundació.
 • Gestionar les activitats que es presten per la Fundació i controlar la seva aplicació.
 • Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualsevol altre producte o benefici derivat dels béns que conformen el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament de les seves finalitats.
 • Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments, i efectuar les despeses necessàries per a l'administració, el funcionament i la protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.
 • Realitzar tota mena d'operacions amb entitats de crèdit, obrint, seguint i cancel·lant comptes corrents de crèdit i estalvi; subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsits en metàl·lic, de valors, i imposicions a terminis, interpretat àmpliament i sense cap limitació, fins a subscriure la disposició de tota mena d'operacions de crèdit i préstec.
 • Elaborar i aprovar el pressupost i els documents que integren els comptes anuals.
 • Aprovar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats públiques o privades.
 • Aprovar les modificacions d'aquests Estatuts.
 • Interpretar aquests Estatuts i aprovar els reglaments complementaris que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent.
 • Acordar la fusió, l'extinció o l'agregació a una altra Fundació, amb l'aprovació prèvia del Protectorat.
 • Contractar el personal que calgui per al desenvolupament de les finalitats fundacionals.
 • Acordar l'exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que competeixin a la Fundació, i decidir l'oposició a les pretensions exercitades per qualsevol via contra la institució, amb l'exercici de tots els seus drets, accions i excepcions i seguint tots els seus tràmits, instàncies i recursos en tots els procediments, expedients i reclamacions i judicis que interessin activament o passivament a la Fundació, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent i, dins els límits fixats per aquesta, nomenament de lletrats i procuradors, determinar l'acolliment a una competència diferent de l'establerta i acordar la renúncia i la transacció d'accions i drets, el desestiment de judicis, l'aquietament i el sotmetiment dels assumptes objecte de litigi a l'arbitratge de dret i/o d'equitat.
 • Totes les competències no atribuïdes a un altre òrgan de la Fundació.

L’exercici de totes les competències relacionades en els apartats anteriors estan sotmeses als requisits establerts en la Llei.

La Presidència del Patronat recau en l’Ajuntament de Mataró. Actualment el càrrec de Presidència és exercit per David Bote Paz, Alcalde de l’Ajuntament de Mataró.

Perfil i trajectòria professional

Funcions

Sens perjudici de les facultats que el Patronat li delegui, les seves funcions de forma sintètica són les següents:

a) La representació institucional de la Fundació.

b) Ordenar la convocatòria de les sessions del Patronat, tenint cura que en les convocatòries, la constitució i realització de les sessions s’observin les formalitats establertes en aquests Estatuts i ordenades per la Llei.

c) Presidir les sessions del Patronat a que assisteixi, dirigint els debats d’acord a l’ordre del dia i interpretant i resolent els dubtes reglamentaris que poguessin plantejar-se, podent fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que se suscitin en el si del Patronat.

d) Donar el vistiplau a les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant les certificacions dels acords presos en les esmentades sessions.

e) Supervisar les activitats de la Fundació, elevar al Patronat la documentació i els informes que cregui convenient.

f) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Patronat.

g) Exercir en cas d’urgència i donar-ne comptes al Patronat en la primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos de la Fundació.

h) Presentar anualment al Patronat l’inventari i els documents que integren els comptes anuals.

 i) Proposar al Patronat la persona que ostentarà  la Direcció General.

 j) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Patronat.

La Fundació té dues vicepresidències, una comarcal, la qual recau en el Consell Comarcal del Maresme, i una local, la qual recau en aquella persona que designi la presidència del patronat entre els seus membres.

Actualment, el càrrec de vicepresidència local és exercit per Alicia Romero Llano i el de vicepresidència comarcal per Laura Martínez Portell.

Funcions

Corresponen a les vicepresidències les funcions següents:

 • Substituir a la persona que ostenti la presidència en cas d’absència, malaltia o impediment.
 • Col·laborar amb la presidència en la supervisió de les activitats de la Fundació.
 • Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li deleguin el Patronat o la presidència, en l’àmbit de les seves respectives competències.

Les funcions indicades a l’apartat d’aquest article seran assumides, en primer lloc, per la vicepresidència local i en cas d’absència, malaltia o impediment d’aquesta, per la vicepresidència comarcal.

La Direcció General de la Fundació és nomenada pel Patronat, a proposta de la presidència de la Fundació. Si aquestes funcions són encomanades a alguna persona que no sigui patró, aquesta assistirà a les reunions del Patronat amb veu però sense vot.

Actualment, el càrrec de Direcció General l’ostenta el Sr. Josep Lluís Checa.

Perfil i trajectòria professional

Podeu consultar el perfil i trajectòria professional del Director General en aquest enllaç.

Facultats

Correspon a la Direcció General l’exercici de funcions de direcció de la gestió ordinària de la fundació i el compliment de les facultats que li delegui el Patronat i/o la presidència.

Retribucions

Podeu consultar les retribucions del personal directiu en aquest enllaç.

 

Òrgans de consulta

El Senat és un òrgan de caràcter consultiu i/o d’assessorament, i el seu objecte és assessorar al Patronat en totes aquelles activitats que realitza dins les seves finalitats fundacionals, que tindrà una composició de 20 membres, designats d’entre tots els col·lectius en contacte amb el Tecnocampus, d’acord amb els següents percentatges:

 • Sis vocals nomenats per la Presidència de la Fundació i designats entre el Personal docent i Investigador permanent (PDI) i el Personal Administració i Servei (PAS), en proporció al percentatge de PDI i de PAS existent a la Fundació, a proposta dels seus respectius estaments.
 • Quatre vocals nomenats per la Presidència de la Fundació i designats entre els alumnes matriculats al TecnoCampus en qualsevol dels graus a proposta de l’Associació d’Estudiants del Tecnocampus. Cas d’existir un àmbit de ALUMNI del Tecnocampus format per ex-alumnes de qualsevol dels graus, un d’aquests quatre membres serà un ex-alumne designat a proposta de l’Associació Alumnes.
 • Sis vocals nomenats per la Presidència de la Fundació i designats entre les empreses i institucions vinculades a l’àmbit d’activitat de la Fundació, instal·lades dins o fora del Parc, a proposta dels representants que integren els consells de grau dels diferents graus del TecnoCampus. Els representants d’aquest col·lectiu es cercaran a partir de voluntaris que hi vulguin accedir. Cas d’existir una representació d’empreses usuàries del Parc, un d’aquests cinc membres serà una de les empreses usuàries del Parc.
 • Quatre vocals designats pel Patronat entre persones notòries en el territori que destaquin per la seva dimensió social, cultural, científica o de vinculació al Tecnocampus, a proposta del President de la Fundació. 

El mandat de tots els membres del Senat té una durada de 4 anys, renovable de forma indefinida. El Senat un cop constituït, designarà President, dos vice-presidents i un Secretari d’entre els seus membres.

Els membres del Senat exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reembossament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici.

Les funcions del Senat, en la seva consideració d’òrgan consultiu i/o d’assessorament de la Fundació, són les següents:

 1. Assessorar al Patronat de la Fundació i als seus President i VicePresident en relació als àmbits d’actuació de la Fundació i els seus usuaris i interessats.
 2. Representar la veu i el sentir dels beneficiaris de l’acció de la Fundació. Especialment el Senat haurà de vetllar per les qüestions següents:
 • El bon govern de la Fundació i la seva gestió professional, transparent i imparcial.
 • L’oferta de serveis de la Fundació que estigui adaptada a les necessitats reals dels usuaris i la societat, així com la qualitat d’aquests serveis i el seu accés també als col∙lectius més desfavorits.
 • L’eficiència i la transparència en la gestió dels recursos econòmics públics i privats i la racionalització de l’assignació de recursos conforme les prioritats del Pla estratègic vigent.
 • El seguiment d’un model de relació Universitat‐Empresa‐Administració‐Societat que fa diferencial el projecte Tecnocampus i el seguiment del pla d’acció conforme al pressupost i al pla estratègic vigent.
 1. Conèixer, debatre i, si s’escau, emetre votació valorativa sobre les següents qüestions:
 • Reglaments de funcionament i règim intern de la Fundació.
 • Proposta de pressupostos anuals de la Fundació i la seva liquidació
 • Procés de selecció o elecció d’alts directius
 • Pla estratègic, pla d’actuació de la Fundació i la seva aplicació
 • Pla de qualitat de serveis i pla de gestió integral de la qualitat
 1. Nomenar la presidència i les vicepresidències del Senat.
 2. Proposar el Reglament del Senat de la Fundació Tecnocampus i les seves modificacions i elevar les propostes al Patronat de la Fundació Tecnocampus per a la seva aprovació.
 3. Crear comissions de treball per a temes d’interès específic. En qualsevol cas, caldrà indicar‐ne la composició i les funcions. Les competències de les comissions podran ser modificades per acord del Senat en sessió plenària.
 4. Totes les funcions que li pugui encarregar el Patronat de la Fundació.

 

Òrgans de gestió

La Comissió Permanent és un òrgan compost per un mínim de 4 i un màxim de 5 membres:

 1. La Presidència de la Fundació, que a la vegada serà president de la Comissió Permanent.
 2. La Direcció General de la Fundació.
 3. Fins a 3 membres addicionals, designats per la Presidència de la Fundació.

La Comissió Permanent vetlla pel seguiment de l’acció de govern de la Fundació a partir del compliment del Pla Estratègic, l’execució del pressupost vigent i la coordinació del Pla d’Acció aprovat pel Patronat.

Actualment els membres de la Comissió Permanent són:

 • David Bote Paz (president).
 • Josep Lluís Checa (director general).
 • Alícia Romero Llano (designació de Presidència).
 • Joaquim Esperalba Iglesias (designació de Presidència).
 • Antonio Merino Orejón (designació de Presidència).
 • Sergi Morales Díaz
 • Francesc Teixidó i Pont

Retribució

Els membres de la Comissió Permanent exerceixen llurs càrrec gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reembossament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici.