Consulta tots els ajuts i línies de finançament, estatal i europeu que pots optar per iniciar i/o fer créixer la teva empresa. Si necessites assessorament, posa’t en contacte amb serveiempresa@tecnocampus.cat

FER FRONT A EFECTES DEL COVID

MESURES I AJUTS PER FER FRONT A EFECTES DEL COVID-19

 

 

 

Accedeix a l'apartat de “Finançament Bancari i altres”

 

 

 

Servei d'acompanyament per a la segona oportunitat

És un servei públic gratuït que ofereix acompanyament a petits empresaris/es i persones autònomes les persones que es trobin en una situació econòmica d'insolvència actual o imminent.

Moratòries per al desencadenament automàtic de processos concursals

Objectiu de dotar d'un marge de temps addicional perquè les empreses que estan passant per dificultats com a conseqüència de la pandèmia puguin restablir el seu equilibri patrimonial, evitant una entrada en concurs.

Reducció dels lloguers de béns immobles arrendats per a la realització d'activitats industrials i comercials

Si  l'autoritat competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l'activitat o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d'activitats industrials i comercials, en els contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d'una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte.

Bonificació dels drets aranzelaris notarials i registrals

Bonificació del pagament dels drets aranzelaris notarials i registrals derivades de la formalització i inscripció de la novació de préstecs, leasing i renting que inclogui la moratòria assenyalada en els articles 18 a el 23 de el Reial decret llei 26/2020 de 7 de juliol de 2020. Aquesta moratòria suposa una continuació a altres anteriors establertes des de l'inici de l'Estat d'Alarma per alleujar la situació de liquiditat de les empreses i autònoms afectades per la crisi de la COVID-19.

Bo social elèctric per a autònoms

Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o l'hagin vist reduïda per l'actual crisi poden sol·licitar acollir-se a el bo social elèctric per tenir un descompte en la factura de la llum.

NEXT GENERATION EU

Per ajudar a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia del coronavirus, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els dirigents de la UE han acordat un pla de recuperació que liderarà el camí cap a la sortida de la crisi i establirà les bases per a una Europa moderna i més sostenible.

El Pla de recuperació per a Europa (NGEU) per a projectes d'alt impacte cap a una economia més verda, digital i resilient relacionats amb la digitalització de les persones, del teixit productiu, infraestructures tecnològiques o la reforma de l'Administració Pública està dotat amb 750.000 milions d’euros per finançar projectes transformadors.

Més informació

Consulta totes les convocatòries  Next Generation  AQUÍ

AJUTS PER RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

Doctorats Industrials


Objecte: Formació de Doctors en empreses mitjançant el cofiançament dels contractes laboral del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupamen experimental que es desenvolupi a l'empresa,  en què s'emmarcarà la seva tesi doctoral, a fi d'afavorir la inserció laboral d'investigadors a les empreses des del inici de les seves carreres professionals, contribuir a l'ocupabilitat d'aquests investigadors i promoure la incorporació de talent al teixit productiu per elevar-ne la competitivitat. El projecte es pot exacutar íntegrament a l'empresa o en col·laboració amb l'empresa i una altra entitat, pública o privada.  .
 
Entitat: Ministerio de Ciencia y Innovación 

Quantitat i condicions: Les ajudes revestiran la forma de SUBVENCIÓ. El percentatge de l'ajuda dependrà del tipus de projecte i tipologia de beneficiari. Fins a 24.330€/any. 

Termini: 03/02/2022 - 24/02/2022 

Més informació
 Torres Quevedo

Objecte: Contractació de doctors que participin en la realització de projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament o estudis de viabilitat tècnica previs d'activitats d'R+D addicionals respecte de les que realitzi l'empresa. 
Entitat: Ministerio de Ciencia y Innovación.

Quantitat i condicions: Beneficiaris: Empreses incloses spin-off i JEls; Centres tecnològics d'àmbit estatal; Centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal; Associacions empresarials; Parcs científics i tecnològics. El màxim financiable és de 55.000 EUR.

Termini: 23 de febrer 2022

Més informació
 

 

"Programa Investigo": subvencions per a contractació de joves professionals en R+D+i


Objecte: suport a la contractació de persones joves, majors de 16 i menos de 30 anys investigadores, tecnòlogues, personal tècnic i altres perfils professionas en R+D+i, així com, si escau, el personal de suport a la investigació. 

Quantia i condicions: Les activitats hauran d'estar relacionades amb iniciatives en sanitat transició ecològica i economia verda (energies renovables, eficiència energètica, tractament d'aigües i residus i indústria agroalimentària), digitalització de serveis i enginyeria de dades o science data, així com qualsevol projecte de recerca destinat a la àrees socials, culturals, artístiques o qualsevol altre àmbit d'estudi. 

 • Mòdul A: Subvenció de fins a 22.405,94€ per persona contractada i any de contractació (1.867,16€), en el cas de contractes en els grups de contització de la Seguretat Social 9 a 5, ambdós inclusivament. 
 • Mòdul B: Subvenció de fins a 33.108,92€ per persona contractada i any de contractació (2.759,07€ per mes), en el cas de contractes als grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1, ambdós inclusivament. 
 • Durada de la subvenció: màxim de 2 anys. 

Termini: 01/08/2023

Més informació

 

Ideas Prowered for Bussiness : Bons per ajudar a proteger la propietat intelectual

Objecte: Aquesta subvenció en forma de bons pretén ajudar a les PIMES en l’àmbit de la propietat intel·lectual, per tal d’evitar que les seves idees, productes o serveis únics es copiïn sense cap autorització. Contempla un catàleg d’actius divers, com ho són les marques, dibuixos i models, patents, identitats corporatives, productes, serveis i processos

Organisme: Oficina Propietat Intelectual UE

Quantia i condicions:.

 • El 90% per als serveis de diagnòstic previ de la propietat intel·lectual (IP Scan).
 • El 75% en taxes de sol·licitud de marques, dibuixos o models, les taxes per classes addicionals i les taxes d’examen, registre, publicació i aplaçament de la publicació tan a escala nacional i regional com a escala de la UE.
 • El 50% de les taxes de sol·licitud bàsiques de marques, dibuixos o models, taxes de designació i les taxes de designació posteriors fora de la UE. S’exclouen les taxes de designació originades en els països de la UE (ES11), així com les de tramitació cobrades per l’oficina d’origen.
 • El 50% en taxes de preconcessió de patents (p.e., presentació, cerca i examen), concessió i publicació a escala nacional.

I es distingeixen dos tipus de bons:

 • Bo nº1. Es pot utilitzar per registrar patents. L’import màxim de reemborsament és de 750 euros.
 • Bo nº2. Es pot utilitzar per al diagnòstic previ de propietat intelectual, així com per registrar marques, dibuixos i models. L’import màxim de reemborsament és de 1.500 euros.

Es regula mitjançant concurrència competitiva (per ordre de sol·licitud). En primera instància s’haurà de sol·licitar i posteriorment que sigui aprovada per la EUIPO.No es pot sol·licitar per actius ja registrats.

Termini : 16 de desembre 2022

Més informació

Activa Startups

Objecte: Aquest programa donarà suport al desenvolupament de projectes de col·laboració entre pimes i startups que serveixin per a impulsar-ne el creixement empresarial. 

Organisme: Fons Next Generation EU-  La Fundació de l'Escola d'Organització Industrial (EOI), adscrita a la Secretaria General de Industria y PIME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, serà l'encarregada de gestionar el programa. Cada convocatòria regularà l’àmbit geogràfic d’aplicació concret d’aquests ajuts, els quals es concediran pel procediment de concurrència competitiva. 

Quantia i condicions:

Es finançaran projectes d'innovació en matèria de transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l'economia circular en el model de negoci de les pimes. 

S'entén per tecnologies emergents, entre d'altres: la intel·ligència artificial, internet de les coses, tecnologies de processament massiu de dades i informació, computació d'alt rendiment, computació al núvol, blockchain, processament de llenguatge natural, ciberseguretat, biometria i identitat digital, biotech i medical devices, robòtica, computació quàntica, analítica avançada de dades/edge computing, tecnologia de cadena de blocs, realitat virtual i augmentada, impressió 3D i fabricació additiva, algorismes verds o nanotecnologia. 

a) Ajuts econòmics en forma de subvenció que permetin a les empreses fer front als costos derivats del procés d'innovació: màxim 40.000 euros .

b) Ajuts en espècie que consisteixen en un programa d'acompanyament per a les empreses beneficiàries, amb assessorament individualitzat i formació específica : màxim 10.000 euros,

 Termini. Pendent de convocatòria

Més informació

 

Convocatòria de Col·laboració publicoprivada (“Reptes Col·laboració")

Objecte: suport als projectes de col·laboració entre empreses, universitats públiques i privades, Organismes Públics de Recerca , centres tecnològics, centres públics i privats de R+D i associacions empresarials, amb l'objectiu principal d'impulsar la recerca propera als interessos empresarials i amb lideratge empresarial.

Organisme: Agencia Estatal de Investigación.

Quantia i condicions:

Pressupost de la convocatòria:

 1. 2021: 150Mill€ en subvenció i 250Mill€ en préstecs
 2. 2022: 100Mill€ en subvenció i 150Mill€ en préstecs

• Sol·licitants: Consorcis públic – privats.

• Durada: 3 anys el 2021, 2 anys el 2022.

• També se subvencionarà la incorporació de doctors a les empreses participants.

Termini: 9 febrer de 2022

Més informació

 

Ajuts projectes PID – CDTI

Objecte: Ajuts a empreses (petites, mitjanes o grans) amb projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei. Temàtica: Lliure. Enfocament bottom-up.

Quantia i condicions:

 • Duració del projecte: 1-3 anys.
 • Pressupost: Mínim 175K€.
 • PRÉSTEC de fins al 85% del pressupost. (Interès: euríbor a 1 any, carència entre 2 i 3 anys, amortització: 10 anys).
 • SUBVENCIÓ, entre el 20 i el 33%

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 

Línia Directa innovació – CDTI

Objecte: Suport a empreses amb projectes d'innovació tecnològica de caràcter aplicat, molt pròxims al mercat, amb risc tecnològic mig/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat.

Quantia i condicions:

 • Tipus d'interès fix amb dues opcions en funció del període d'amortització triat:
 • Amortització a 3 anys: Euribor a un any +0,2%.
 • Amortització a 5 anys: Euribor a un any +1,2%.
 • Ajuda de fins al 75% del pressupost aprovat (fins al 85% si va cofinançada amb FEDER).
 • Tram no reemborsable (calculat sobre un màxim del 75% del pressupost aprovat: (Fons CDTI: 2%, Fons FEDER: 5%)
 • Bestreta del 35% de l'ajuda amb límit de 400.000 euros, sense exigència de garanties addicionals a les condicions financeres aprovades pel Consell d'Administració, i de fins al 75% amb avals considerats suficients pel CDTI per la diferència.
 • L'empresa haurà d'aportar, almenys, el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis o finançament extern.
 • Ajuda subjecta al règim de minimis.l'empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 

CIEN

Objecte: Finançament de grans projectes de recerca industrial desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d'una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Quantia i condicions:

 • Consorci constituït per agrupacions empresarials amb les següents característiques:
 • Mínim 3 empreses- Màxim: 8 empreses
 • Mínim 2 empreses autònomes
 • Mínim 1 PIME
 • Coordinador: haurà de ser una empresa mitjana o gran.

Participació mínima organismes recerca: 15% del pressupost. Almenys 1 dels organismes de recerca subcontractats haurà de ser de titularitat pública.

Termini: obert tot l’any

Més informació

 

Enisa Joves emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inici. Elmodel de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 75.000 €, sense garanties.

 • Projectes empresarials innovadors impulsats per joves de fins a 40 anys.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,25%.Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

Enisa Emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a les a pimes (i startups) de recent constitució creades per emprenedors, sense límit d'edat, per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inicial. El model de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 300.000 €, sense garanties.

 • Sense límit d'edat.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:- Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

Enisa Creixement

Objecte: Finançar projectes empresarials basats en un model de negoci viable i rendible quan la teva empresa es trobi en alguna de les següents etapes:

 • Buscant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius.
 • Ampliar la capacitat productiva, bé adquirint nova tecnologia, bé mitjançant l'augment de la gamma de productes / serveis o diversificant mercats.
 • Buscant capitalització o deute en mercats regulats.
 • Plantejant finançar un projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 1,5 M €, sense garanties.

 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 9 anys.
 • Carència de principal: màxim, 7 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació
 

Projectes Transferència Cervera

ObjecteFinançar projectes individuals d’R+D desenvolupats per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics de l’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera.

Quantia i condicions:

 • Préstec del 85% de la inversió.
 • Subvenció del 33% del préstec.
 • Amortitzable a 10 anys (3 de carència).
 • Tipus d’interès 0%.
 • Anticipi del 35% de l’ajuda amb límit de 250000€, sense exigència de garanties addicionals.
 • Termini d’execució: Entre 12 i 36 mesos.

Termini: Oberta tot l’any.

Més informació
 

HORITZÓ EUROPA #HORIZONEU

Presentació del programa d’inversió i innovació de la UE (2021-2027)

Més informació
 

Convocatòries Horizon EU 

Més informació
 

Cercador de socis:  

Busqueu socis per al vostre projecte? 

 

Més informació

Consulteu també l’apartat d’ajuts d´R+D+i finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea.

PROJECTES MULTILATERALS CDTI:
 
 • EUREKA: Xarxa internacional per millorar la competitivitat de les empreses mitjançant el desenvolupament de projectes d’R+D amb una orientació a mercats internacionals i basats en tecnologies innovadores:
 • EUROSTARS: Programa de suport financer a fons perdut a les pimes innovadores per a desenvolupar projectes d’R+D amb vessant internacional i de caràcter col·laboratiu. 
 • GLOBALSTARS: Programa de suport financer a fons perdut a pimes innovadores per a desenvolupar projectes d’R+D amb països concrets que no poden optar a EUROSTARS
 • CLUSTERS EUREKA: Ajuts per a desenvolupar projectes col·laboratius d’R+D a escala internacional amb un enfocament sectorial i gestionats des de l’entorn empresarial.

IBEROEKA: Suport per a projectes d’R+D a Llatinoamèrica emmarcat en la iniciativa Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el desarrollo (CyTED). Els països que formen part del CyTED són: Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Xile, Equador, El Salvador, Espanya, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguai i Veneçuela.

PRIMA: Iniciativa en recerca i innovació de l’àrea de la mediterrània compta amb 19 països i que organitza convocatòries finançades per la Fundació PRIMA en diferents línies relacionades amb l’agricultura, l’alimentació, el maneig de l’aigua en entorns agrícoles i la sostenibilitat.

 

PROJECTES BILATERALS CDTI:

Cooperació Tecnològica Internacional per desenvolupar projectes d’R+D mitjançant acords entre el CDTI i agències homòlogues als següents països: Algèria, Jordània, Marroc, Brasil, Corea, Cuba, Japó, Xina, Egipte, Índia, Malàisia, Mèxic, Tailàndia i Rússia.
 

PROJECTES UNILATERALS:

Cooperació Tecnològica Internacional per desenvolupar projectes d’R+D amb un seguiment unilateral per part de CDTI amb algun dels següents països: Aràbia Saudita, Algèria, Argentina, Austràlia, Bangladesh, Brasil, illes del Cap Verd, Cambodja, Qatar, Xile, Xina, Colòmbia, Corea del Sud, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, EAU, EUA, Equador, Egipte, Filipines, Ghana, Guatemala, Índia, Indonèsia, Iran, Japó, Jordània, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líban, Malàisia, Marroc, Mauritània, Myanmar, Mèxic, Perú, República Dominicana, Oman, Rússia, Senegal, Singapur, Tailàndia, Taiwan, Tunis, Uruguai i Vietnam.

Més informació
 

SERVEI DE RECERCA DE SOCIS ACCIÓ:

Des d'ACCIÓ existeix el servei de cerca de socis i estructuració de projectes amb el suport de les oficines Exteriors d’ACCIO, de la xarxa Enterprise EuropeNetwork (EEN) i la nova Plataforma de Difusió d’Oportunitats: Catalonia Open Challenge.

Més informació

 

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

Si ets una empresa innovadora que pot aportar noves solucions al mercat i vols optar a les licitacions públiques obertes, demana més informació! Acció t’ajuda a trobar les licitacions on pots tenir més oportunitats, t'assessorarem en la presentació de la proposta i et facilitarem la recerca de socis per dur-la a terme.

Consulta les licitacions obertes en Compra pública d'innovació.

Descobreix licitacions destacades en Compra pública d'innovació

AJUTS A LA DIGITALITZACIÓ

Kit Digital

Objecte :Subvencions  a pimes i autònoms per el  procés de transformació digital del negoci.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital

Quantia i condicions : Consisteix en un bonus  digital amb una quantia econòmica perquè l'administris escollint una o diverses solucions digitals de les ofertes pels agents digitalitzadors acreditats que desenvolupin els serveis del catàleg: creació web, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients i proveïdors, intel·ligència empresarial i analítica, serveis i eines d’oficines virtuals, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i  ciberseguretat online.

Per sol·licitar el bonus digital cal  registrar-se  a www.acelerapyme.es i completar el test d'autodiagnòstic. Desprès caldrà accedir al catàleg d'agents digitalitzadors i decidir amb qui vols desenvolupar la solució digital.

Termini: Han sortit les bases que podeu consultar aquí.

L'ordre de bases del 'Kit Digital' especifica que quan es llencin les convocatòries, en funció del nombre d'empleats, les empreses podran accedir a ajuts de 12.000 euros, en cas de tenir entre 10 i 50 empleats; 6.000 euros, per a aquelles entre 9 i 3 empleats; i 2.000 euros, per a les de menys de 3 i cap empleat.

 • La primera convocatòria d'ajuts, a punt de sortir,  es destinarà a pimes d'entre 10 i 49 empleats i comptarà amb un pressupost de 500 milions d'euros
 • Si vols ser part del Kit Digital com a proveïdor de solucions digitals, podràs sol·licitar la teva adhesió com a Agent Digitalitzador a partir de l'11 de gener a la Seu de Red.es

  Més informació
   
Dona la volta al teu negoci

Objecte: suport per posar en marxa ràpidament negocis online.

Organisme: Polítiques Digitals, Foment del Treball, Cambra de Barcelona i Pimec

Quantia i condicions:

 • ASSESSORAMENT GRATUÏT: Un consultor TIC et resoldrà tots els dubtes i t’orientarà gratuïtament a trobar la millor estratègia per al teu projecte.
 • SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES: Tindràs accés a eines digitals per al teu negoci. Per exemple, la creació gratuïta del web o la botiga online i de les tres primeres mensualitats.
 • PROMOCIÓ A INTERNET: T’ajuden a trobar els millors canals i estratègies per promocionar el teu negoci a les xarxes i arribar als teus clients.
 • FORMACIÓ EN LÍNIA 

Més Informació
 

https://www.pimec.org/ca/joemquedoacasa-dona-volta-al-teu-negoci

https://www.cambradigital.com/dona-la-volta-al-teu-negoci

https://www.foment.com/dona-la-volta-al-teu-negoci/

AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL


Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys

Objecte: Subvencionar la contractació laboral indefinida o temporal amb una durada mínima de 12 mesos, de persones a partir de 30 anys.

Organisme: Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions: La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros.

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada(en situació de desocupació o no donada d'alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud)
 • No poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció
 •  Han d'estar inscrites a l'oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació.

Termini : 31 de maig de 2022

Més informació


Subvencions per a la contractació laboral de persones joves en situació d'atur

Objecte: subvencionar la contractació de persones joves (menors de 30 anys) en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat, i amb una durada mínima d'un any en jornada a temps complet. També  hi ha una convocatoria per a contractes en pràctiques

Quantia i condicions: persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades.

La subvenció és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.

Termini : 31 de març de 2022

Més informació:

 
Subvencions destinades al finançament del programa “Ocupació + Transformació” referent a les inversions del Component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat. Emprenedoria i microempreses”

Objecte: manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya, per un període de mínim 6 mesos, en el moment que sol·licita l’ajut.

Organisme : Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions : Adreçat a microempreses i/o persones autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats (i menys de 2M facturació), així com les cooperatives i societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors. L’activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiaria d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya, per un període de mínim 6 mesos, en el moment que sol·licita l’ajut. A més a més, aquesta persona física o jurídica ha de portar a terme una actuació que contribueixi a la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda o la transformació digital.

La quantía màxima de 5.000€.

Termini: pendent de convocatòria

Més informació
 

Programa 30 Plus

Objecte: Inserir a persones majors de 30 anys residents a la comarca del Maresme, en situació d'atur i dificultats d’accés al mercat de treball, amb l’obligatorietat de realitzar formació per millorar les seves competències relacionades amb el lloc a cobrir

Organisme: El Servei d'Ocupació de l’Ajuntament de Mataró

Quantia i condicions:

Les empreses que contractin persones del programa rebran una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos i proporcional a la jornada laboral. Quantia Màxima 10.132,47 €

 • Realitzar un contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals.
 • Assignar un tutor/a d’empresa per realitzar el seguiment i adaptació de la persona.
 • Realitzar una formació a mida de 20h a 100h vinculada al lloc de treball.
 • Flexibilitzar l’horari laboral del treballador/a per tal de compaginar la feina amb la formació a mida.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legals.
 • No haver acomiadat a treballadors/es del mateix perfil o categoria professional qualificats com a nuls o improcedents en els darrers 3 mesos.

Termini : Per a contractes de 6 mesos  01/04/2022

Més informació
 

“La Caixa” Feina Jove

Objecte: Afavorir la contractació de  persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil ( de 16 a 29 anys) i, d’aquesta manera, contribueixin a reduir l’atur.

Organisme: la Caixa

Quantia i condicions:

1. Contracte indefinit a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos- L’import màxim de l’ajut serà de 9.600€/12 mesos.

2. Contracte de durada determinada (temporal) a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos. L’import màxim de l’ajuda és de 4.200€/6 mesos.

En el cas de treballadors amb discapacitat severa, es podran sol·licitar ajuts per a contractes a temps parcial (mínim, 50% de la jornada completa). En aquests casos, l’import dels ajuts és del 50% del que correspondria segons el tipus de contracte.

Termini: fins el 15 de març de 2022.

Més informació

 

 
Programa de Formació Professional per a l’Ocupació DUAL.

Objecte: Subvencions per a poder qualificar a les persones entre 16 i 29 anys (en el moment d’iniciar el contracte) a través del contracte de formació i aprenentatge que es destinarà a persones joves sense la qualificació professional requerida per a desenvolupar tasques encomanades en el sector productiu on es focalitzi l’oferta. Aquestes persones estaran contractades, però al mateix temps també rebran formació de Certificat de Professionalitat (CP) i disposaran d’un acompanyament que serà tant per a la persona jove com per a les empreses.

Organisme: SOC

Condicions: Per poder portar a terme aquests projecte caldrà la intervenció de tres agents:

 1. Agent impulsor: (ESAL’s, entitats locals, Gremis, centres de formació especialitzats i acreditats).
 2. Agent formador: (centres acreditats per impartir CP i empreses acreditades per a impartir formació)
 3. Agent contractant: caldrà que contracti a la persona jove a través d’un contracte de formació i aprenentatge i que vetlli per a la seva formació i acompanyament a l’empresa.

Pel que fa referència a la subvenció, en el cas de l’empresa se subvencionaran els costos salarials dels contractes de formació i aprenentatge durant 12 mesos. En el cas dels agents formadors es subvencionarà la formació , i en el cas dels agents impulsors es subvencionarà l’acompanyament i seguiment.

Més informació
 

Programa Treball i Formació – Línia Joves tutelats i extutelats (SOC – TRFO JOVES)

Objecte: facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades d’accions de formació.

Organisme: Generalitat Catalunya

Més informació
 

 

INTERNACIONALITZACIÓ

 

Ajuts per a participar a fires internacionals

Objecte: Ajuts per participar en fires internacionals i missions directes empresarials.    

Organisme: ICEX

Quantia i condicions: s’especifiquen a la respectiva convocatòria.

Més informació
 

Programa Innova Invest de l'ICEX

Objecte: Dirigit a empreses. Els ajuts atorgats sobre la base del Programa Innova Invest s'emmarquen en la inversió 5, internacionalització, del Component 13 “Impuls a la PIME”, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i estan finançats amb fons Next Generation EU.

Quantia i condicions: Podran ser beneficiàries de les subvencions les empreses que compleixin, entre d’altres, els requisits següents:

Exercir una activitat econòmica, sigui quina sigui la seva forma jurídica. Han d'acreditar la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l'ajut.

 • Estar vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de la concessió de la subvenció.
 • Comptar amb una participació estrangera d'almenys el 50 % del capital social. Els socis estrangers que participin al capital poden ser tant persones jurídiques domiciliades a l'estranger com persones físiques no residents a Espanya.
 • L'import mínim del conjunt dels conceptes subvencionables inclosos a cada sol·licitud ha de ser, almenys, de 500.000 euros. La subvenció màxima per beneficiari serà de 800.000 euros.

Termini: 10/02/2022

Més informació

 

 

AJUTS A LA CREACIO D’EMPRESES


 
 
 •  

Objecte: Afavorir la creació de negocis amb la bonificació a les quotes de la Seguretat Socials per a autònoms .

Quantia i condicions:

 • Homes i dones que es donin d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, que no hagin causat alta en els anteriors 5 anys.

 

 • Homes de més de 30 anys i dones de més de 35 anys, una bonificació de màxim de 24 mesos:
  • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).
  • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.
  • 30 % de reducció i bonificació durant 6 mesos més

 

 • Homes fins a 30 anys i dones fins a 35 anys, una bonificació de màxim 36 mesos:
  • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).
  • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.
  • 30 % de reducció i bonificació durant 18 mesos més.

 

 • Comptabilització de la percepció de la prestació de l'atur amb el treball per compte propi : Les persones que estiguin rebent la prestació de l'atur i es donin d'alta com autònoms, poden compatibilitzar per un període màxim de 270 dies la percepció de la prestació amb l'alta al RETA (règim especial de treball autònom), sempre que la sol·licitud es presenti durant els 15 dies següents a l'alta.

Termini: tot l’any

Més informació 

 

 

AJUTS ESPECIFICS PER SECTORS

 

WORTH Partnership Project


Objecte: enfortir la competivitat de les pimes a les indústries de la moda i l'estil de vida i augmentar les seves capacitats d'innovació mitjançant col·laboracions intersectorials i paneuropees entre pimes, dissenyadors i proveïdors de tecnologia per afavorir la integració de la creativitat, el disseny i les noves tecnologies a les pimes per obtenir productes, processos i serveis d'alt valor afegit. 

Organisme: és un projecte europeu, precisament una acció d'innovació, amb el suport de la Comissió Europea. 

Condicions: Actualment la convocatòria d'expressiosn d'interès del projecte WORTH II està dedicada al principis de la Nova Iniciativa Bauhaus Europea. Tot i que no és obligatori, les idees del projecte s'avaluaran en funció de cristeris d'adjudicació específics relacionats als valors bàsics de la Nova Iniciativa Bauhaus Europea. 

El projecte proporciona a les empreses un programa d'incubació per desenvolupar nous negocis:

 • 10.000 a 20.000 € de suport financer; 
 • formació sobre estatègia empresarial i desenvolupament tecnològic;
 • assessorament legal sobre drets i protecció de la propietat intel·lectual; 
 • participació en exposicions;
 • xarxes i enllaços professionals.

Podran ser practicipants de la convocatòria els que: 

 • Tinguin una idea i ja teniu un soci potencial amb qui treballar. 
 • Tinguin una idea però no coneguin cap parella 
 • Siguin un professional autònom o una pime activa en algun dels sectoris de la indústria de l'estil de vida elegibles: tèxtil / moda, calçat, pell / pell, mobles / decorció de la llar / interiorisme / arquitectura, joies i accessoris; i tenir alguna de les activitats comercials seguüents: disseny, fabricació / fabricació artesanal, desenvolupament tecnològic. 
 • Estiguin establerts en algun dels països elegibles: països de la UE-21, estat assoiats a COSME o Regne Unit. 


Termini: 02/02/2022

Més informació

 

Nou Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP)

Objecte: finançar empreses industrials, en concret a societats mercantils i societats cooperatives, que no formin part de el sector públic, que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva i de serveis industrials, amb independència de la seva mida.

Organisme: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo .

Quantia i condicions:

a. Finançament de fins al 75% del pressupost.

b. Recollir inversions realitzades des de l'1 de juliol de l'any 2020 i fins a 2 anys posteriors a la formalització.

c. Pressupost mínim de 200.000 €

d. Tipus de finançament:

 1. 1. Préstecs Ordinaris a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès entre 1,5% i 4,5%.
 2. 2. Préstecs Participatius a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès fix i variable vinculat a paràmetres d'evolució de l'activitat
 3. 3. Participació en el Capital

e. S'haurà de presentar un 10% d'aval en el cas dels préstecs.

Termini: es podran presentar sol·licituds durant l'any 2021 fins a l'esgotament dels fons.

Pendent convocatòria de 2022

Més informació

 

Ajuts del Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzament, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables.

Objecte: promoure el desplegament de les energies renovables, tant tèrmiques com elèctriques, en els diferents sectors consumidors, fomentar un control més gran del consum mitjançant el desenvolupament dels sistemes d'emmagatzematge darrere del comptador i l'impuls a la indústria i al sector empresarial associat.

Organisme: Generalitat Catalunya-ICAEN

Quantia i condicions: S’obren diferents programes :

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
   
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
   
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
   
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
   
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
   
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Termini: Consultar segons programa

Més informació
 

Ajuts a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa Moves Flotes)

Objecte : S'incentivaran projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers per vehicles elèctrics i de pila de combustible, que operin a més d'una comunitat autònoma i que compleixin els requisits que es defineixen a l'annex I de les bases reguladores

Organisme: Fons Next Generation EU.L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Quantia i condicions:

Els projectes podran incloure no només l'adquisició de vehicles elèctrics que substitueixin els vehicles de combustió sinó la disposició de la infraestructura de recàrrega necessària per a la nova flota a les instal·lacions de l'empresa, així com l'adquisició o adaptació de sistemes de gestió de flotes, per, entre altres, digitalitzar el control de rutes, així com també formació del personal de l'empresa per tal de realitzar una transició de la flota cap a l'electrificació. 

Es consideraran actuacions elegibles les que es contemplen i descriuen a l'annex I de les bases reguladores, essent requisit imprescindible que se sol·liciti ajut almenys per a l'actuació 1, relativa a l'adquisició de vehicles elèctrics o de pila de combustible, si bé les actuacions 2 i 3 seran opcionals.

S'entendrà per beneficiari la persona jurídica que faci la inversió o despesa corresponent a l'actuació que s’incentiva. Podran ser beneficiaris:

a) Tot tipus d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa). S'entendrà per micro, petita i mitjana empresa el que s'estableix al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014.

b) El sector públic institucional.

No podran ser beneficiaris els concessionaris o punts de venda que compleixin els requisits de l’article 5.3 de les bases reguladores.

 Termini: pendent de convocatòria

Més informació

 

 

 

 

 

 

 

FINANÇAMENT BANCARI I ALTRES

Línia d'ajuts per a la reactivació industrial post-COVID-19

Objecte: Línia de préstecs participatius per donar suport financer a les empreses industrials catalanes per respondre a la situació actual del sector front a la COVID-19.

Organisme: Avança-Generalitat Catalunya

Quantia i condicions:

 • Import màxim del préstec unitari: 3.000.000 euros.
 • Amortització única del principal al venciment.
 • Termini mínim de 3 anys i màxim de 8 anys.
 • Tipus d'interès fix: Euríbor a un any més un diferencial màxim del 10%.
 • Tipus d'interès variable: addicional fins a un màxim d'un 10% de l'EBITDA de la Societat.
 • Amb garanties personals i/o immobiliàries.
 • Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o participacions) de la societat beneficiària del préstec participatiu. Més informació

Més informació
 

Microcrèdit Negocis MicroBank FEI-COVID19

Objecte: TecnoCampus ha signat una addenda al conveni que ja havia signat al 2019 amb Microbank i Caixabank amb l’ objectiu millorar el finançament d’autònoms i microempreses.

En aquesta addenda s´ha inclòs la línia de de finançament amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades del Covid-19.

Quantia i condicions: fins a 25.000 euros, destinat a autònoms i microempreses amb necessitat de circulant causat per la crisi actual, amb un interès fix de 3,9%, sense comissions d’obertura, estudi, cancel·lació parcial o total. 

Per a més informació contacteu amb Yolanda Fernández yfernandez@tecnocampus.cat

 

ICF CRÈDIT - COVID-19 (LIQUIDITAT)

Objecte: Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. També pot servir per refinançar operacions.

Organisme: ICF

Quantia i condicions:

 • Import: entre 500.000€ i fins a 2,5M€.
 • Termini: fins a 10 anys amb fins a dos anys de carència inclosos al termini.
 • Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins al 3,50% per pimes, i un diferencial de fins al 3,75% per grans empreses.
 • Comissions: d'obertura, màxima del 0,50%.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció de fins a un màxim del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament d’Economia i Hisenda.

Més informació
 

Finançament Restauració i Comerç (AVALIS ICF)

Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i microempreses del sector de la restauració i del petit comerç que hagin vist afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a causa de la Covid-19. La línia de préstecs, dotada inicialment amb 20 milions d’euros, compta amb l’aval del 100% d’Avalis de Catalunya.

L’import dels préstecs s’ha fixat en 15.000 euros més les despeses de risc i mutualitat inherents a Avalis de Catalunya. Els destinataris podran demanar els crèdits a cinc anys amb un any de carència inclòs en el termini.

Més informació

Línia ICO Empreses i emprenedors

Objecte: Finançament per autònoms, emprenedors i tot tipus d'empreses, tant espanyoles com estrangeres que vulguin dur a terme activitats empresarials i / o inversions, cobrir necessitats de liquiditat o despeses dins del territori nacional. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.
 • Tipus d'interès: fix o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència:d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Més informació

 

Línia ICO Crèdit comercial

Objecte: finançar a autònoms, emprenedors i empreses que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional, o cobrir els costos de producció dels béns objecte de venda a Espanya.Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat de l'operació: tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit.
 • Tipus d'interès: tipus variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit.

Més informació

 

Línia ICO Internacional

Objecte: Finançament a autònoms, emprenedors i tipus d'empreses domiciliades a Espanya de necessitats d’inversió o liquiditat fora del territori nacional.També Empreses que vulguin exportar i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i Finançament complementari. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing i línia de crèdit per a inversió i Liquiditat. Préstecs per Exportadors Mitjà i llarg termini.
 • Tipus d'interès: tipus fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge establert per l'entitat de crèdit segons termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència: Tram I Inversió i Liquiditat: d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis. Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini: de 2 a 12 anys amb possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Més informació

 

Microcrèdit Negocis Microbank

Objecte: Línia de finançament de Microbank i Caixabank en col.laboració amb el Tecnocampus. T’ajudem en el teu pla de negoci. Posa en marxa qualsevol proposta, des d’un projecte d’auto-ocupació fins a una microempresa.

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 25.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%)
 • Període d’amortització fins a 6 anys
 • Carència del capital fins a 6 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 

Microcrèdit BEI Microbank

Objecte: Finançament de projectes d'inversió i circulant per a professionals autònoms, així com a microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació no superior a 2.000.000 € a l'any. Es pot finançar un projecte en qualsevol part del territori de la UE.

Quantia i condicions:

Projectes finançables:

 • Actius tangibles: adquisició, renovació o extensió d'instal·lacions i material, a excepció de la compra de terrenys.
 • Actius intangibles: costos de desenvolupament, despeses de R + D, creació o adquisició de xarxes de distribució en els mercats nacionals o en altres mercats dins de la UE, obtenció o compra de patents ...
 • Import màxim: 25.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix
 • Període d’amortització: entre 2 i 6 anys
 • Carència del capital fins a 6 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 

ICF Eurocrèdit

Objecte: Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Quantia i condicions:

Préstecs a curt termini

 • Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’0,95%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Préstecs a llarg termini

 • Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’0,95%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació

 

Prèstec ICF-Avalis per a pimes i autònoms

Objecte: Préstec amb aval per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. L’ICF realitza el préstec i Avalis de Catalunya atorga l’aval.

Quantia i condicions:

 • Import: entre 25.000€ i 250.000€.
   
 • Termini:
  • Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.
  • Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos
    
 • Tipus d'interès:
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i l'1,95%.

 • Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.
 • Garanties: aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Més informació

 

ICF – Economia social i cooperativa

Objecte: Préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Quantia i condicions:

 • Préstecs per a inversions: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i un màxim d'1 milió d'euros.
 • Préstecs per a circulant: mínim 30.000 euros i màxim 100.000 euros.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic: Mínim 30.000 euros i màxim 300.000 euros.
 • Préstecs per a capitalització: mínim 10.000 euros i màxim 60.000 euros per titular beneficiari del préstec.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Més informació

 

Prèstec Innovació Microbank

Objecte: El Préstec Innovació permet finançar els projectes empresarials que compten amb el suport d’una entitat col·laboradora de MicroBank, com és el Tecnocampus .

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 50.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%)
 • Període màxim de la operació: 7 anys
 • Carència del capital fins a 24 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 

Línia ENISA Emprenedores Digitals

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d'emprenedoria digital femení i reduir la bretxa de gènere existent en aquest àmbit

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital

Quantia i Condicions: Dirigit a Pimes o Startups. Finançament sense garanties, subordinat i amb un cost variable en funció de resultats:

 • Préstecs de 25k € fins 1,5Mill €
 • Termini: a 6 anys amb carència de 2 a 3 anys.
 • Tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:
  • Tram fix: Euribor + 3,75, independentment dels resultats de l'empresa.
  • Tram variable: pagador en funció de resultats (oscil·larà entre un 3% i un 8%).
 • Sense garanties.

Més informació

 
Préstecs participatius ICF-IFEM. Emprenedoria corporativa

Objecte: ICF gestiona a través d'IFEM el suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores de nova creació (start-up) mitjançant programes de capital risc i la coinversió amb inversors privats a través de préstecs participatius.

Quantia i condicions: Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud. S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d’innovació i/o creixement de l’inversor corporatiu.

 • Entre 50.000€ i 200.000 € per projecte, subjecte a la inversió en forma de capital per part dels inversors privats.
 • Termini: fins a 5 anys.
 • Amortització: única al venciment.
 • Interès fix: el màxim entre el 4% i el tipus que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.08). Les liquidacions seran trimestrals.
 • Interès variable: es determinarà en funció de l’evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 15% inclòs el fix).
 • Comissions: de gestió del 0,5%.
 • Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del departament d’Empresa i Coneixement.

Més informació

 

ICF Venture Tech II

Objecte: Fons de capital risc destinat a invertir en startups que impulsin projectes tecnològics i/o d'innovació amb elevat potencial de creixement.

Quantia i condicions:

 • Tipologia d’inversió: Operacions amb instruments de deute, deute convertible i/o capital.
 • Import de l’operació: Entre 500.000 € i 2 M€.
 • Característiques del projecte: Projectes en fases de maduració early avançat i sèries A.
 • Sector Tic: TIC, digital, i de manera selectiva, ciències de la salut (exclou models amb productes que necessitin de fases clíniques).
 • Model Negoci: Eficients en capital, escalables, dirigits a mercats grans, en creixement i on s’aporti una clara diferenciació (a través de la tecnologia i/o la innovació) que permeti obtenir avantatges competitius sostenibles de manera que la companyia presenti un elevat potencial de creixement i revalorització.

Més informació

Prestecs sense interessos de la Fundació ASCA (Associació solidaria contra l’atur)

Objecte: Finançar projectes d’emprenedoria de persones que es troben a l’atur o en situacions de treball precari. La finalitat és fomentar l’autoestima d’aquestes persones i propiciar la creació i la consolidació de llocs de treball.

Quantia i condicions:

 • Prèstecs sense interessos.
 • Es valora el projecte, les competències de la persona emprenedora i també l’impacte social que pot generar.
 • Ventall molt ampli de modalitats, des del finançament d’eines de treball fins a la concessió de préstecs per a la creació de cooperatives.

Més informació

 

Crowfunding o micromecenatge

El micromecenatge és un mecanisme col·laboratiu de finançament de projectes desenvolupat sobre la base de les noves tecnologies. Prescindeix de la tradicional intermediació financera i consisteix a posar en contacte a promotors de projectes que demanen fons mitjançant l'emissió de valors i participacions socials o mitjançant la sol·licitud de préstecs, amb inversors o oferents de fons que busquen en la inversió un rendiment. En aquesta activitat sobresurten dues característiques: la unió massiva d'inversors que financen amb quantitats reduïdes petits projectes d'alt potencial i el caràcter arriscat d'aquesta inversió. Existeixen diverses plataformes de crowfunding.

Més informació

 

Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu és una realitat, amb multitud d’opcions i d’especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. El Recomanador de Finançament Alternatiu creat per ACCIO t’ajudarà a aconseguir-ho. Digues-li, en només 5 clics, quines són les teves necessitats, i et suggerirà les solucions que millor s’adapten al teu sector, a la situació de la teva empresa i a les particularitats del teu projecte.

Més informació

PREMIS