Consulta tots els ajuts i línies de finançament, estatal i europeu que pots optar per iniciar i/o fer créixer la teva empresa.

Necessites orientació sobre ajuts i finançament?

Motiu de la recerca de finançament
Projecte de recerca, investigació o innovació
Inversió en maquinària
Creació empresa. Inversió inicial
Digitalització
Circulant
Contractació de personal
Obrir mercats internacionals

NEXT GENERATION EU

Què és?

Per ajudar a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia del coronavirus, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els dirigents de la UE han acordat un pla de recuperació que liderarà el camí cap a la sortida de la crisi i establirà les bases per a una Europa moderna i més sostenible.

El Pla de recuperació per a Europa (NGEU) per a projectes d'alt impacte cap a una economia més verda, digital i resilient relacionats amb la digitalització de les persones, del teixit productiu, infraestructures tecnològiques o la reforma de l'Administració Pública està dotat amb 750.000 milions d’euros per finançar projectes transformadors.

Més informació

Consulta totes les convocatòries d'interès per empreses AQUÍ

Consulta totes les convocatòries obertes Next Generation  AQUÍ

Consulta les convocatòries pendents de sortir AQUÍ

Consulta les convocatòries per temàtica AQUÍ

Butlletí setmanal de convocatòries AQUÍ

AJUTS PER RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

Doctorats Industrials

Objecte: Subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en endavant, projectes DI) en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca, en els quals el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctoral.

Entitat: Generalitat de Catalunya

Quantitat i condicions:

Per part de l'entorn acadèmic es poden beneficiar d'aquesta convocatòria els organismes d'investigació, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i els centres tecnològics amb seu a Catalunya.

Per part de l'entorn empresarial es poden beneficiar d'aquesta convocatòria, sempre que no siguin organismes d'investigació o ens dependents d'aquests, les següents entitats:

a) En els projectes DI-COFINANÇATS, les empreses amb centre de treball a Catalunya. S'exclouen els centres adscrits de les universitats, els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.

b) En els projectes DI-ESPECÍFICS, les empreses amb centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya.

Les entitats de l'entorn empresarial i l'acadèmic han d'haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament d'un projecte de DI.

Els ajuts són per a un període de tres anys,

Termini:

 • 2a. resolució parcial: del 15 d’abril al 9 de juny de 2022 a les 14:00h
 • 3a. resolució parcial: del 10 de juny al 6 d’octubre de 2022 a les 14:00h
 • 4a. resolució parcial: del 7 d’octubre al 9 de desembre de 2022 a les 14:00h

Més informació

Ideas Prowered for Bussiness: Bons per ajudar a protegir la propietat intelectual

Objecte: Aquesta subvenció en forma de bons pretén ajudar a les PIMES en l’àmbit de la propietat intel·lectual, per tal d’evitar que les seves idees, productes o serveis únics es copiïn sense cap autorització. Contempla un catàleg d’actius divers, com ho són les marques, dibuixos i models, patents, identitats corporatives, productes, serveis i processos.

Organisme: Oficina Propietat Intelectual UE.

Quantia i condicions:

 • El 90% per als serveis de diagnòstic previ de la propietat intel·lectual (IP Scan).
 • El 75% en taxes de sol·licitud de marques, dibuixos o models, les taxes per classes addicionals i les taxes d’examen, registre, publicació i aplaçament de la publicació tan a escala nacional i regional com a escala de la UE.
 • El 50% de les taxes de sol·licitud bàsiques de marques, dibuixos o models, taxes de designació i les taxes de designació posteriors fora de la UE. S’exclouen les taxes de designació originades en els països de la UE (ES11), així com les de tramitació cobrades per l’oficina d’origen.
 • El 50% en taxes de preconcessió de patents (p.e., presentació, cerca i examen), concessió i publicació a escala nacional.

I es distingeixen dos tipus de bons:

 • Bo nº1. Es pot utilitzar per registrar patents. L’import màxim de reemborsament és de 750 euros.
 • Bo nº2. Es pot utilitzar per al diagnòstic previ de propietat intelectual, així com per registrar marques, dibuixos i models. L’import màxim de reemborsament és de 1.500 euros.

Es regula mitjançant concurrència competitiva (per ordre de sol·licitud). En primera instància s’haurà de sol·licitar i posteriorment que sigui aprovada per la EUIPO. No es pot sol·licitar per actius ja registrats.

Termini: 16 de desembre de 2022

Més informació

 
EIC accelerator Open 2022: suport a pimes amb innovacions d’alt impacte

Objecte: Dóna suport a les empreses (principalment pimes, incloses les start-ups) a escalar innovacions d'alt impacte amb el potencial de crear nous mercats o alterar els existents.

Organisme: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Quantia i condicions:

L'EIC Accelerator ofereix una combinació única de finançament d'entre 0,5 i 17,5 milions d'euros i serveis d'acceleració empresarial.

L'EIC Accelerator se centra especialment en les innovacions, basant-se en el descobriment científic o els avenços tecnològics ('tecnologia profunda') i on es necessita un finançament important durant un llarg període de temps abans que es puguin generar rendiments ('capital pacient'). Aquestes innovacions sovint lluiten per atraure finançament perquè els riscos i el període de temps implicats són massa elevats. El finançament i el suport de l'EIC Accelerator estan dissenyats per permetre a aquests innovadors atraure la totalitat de les inversions necessàries per ampliar-les en un període de temps més curt.

L'EIC Accelerator dóna suport a les etapes posteriors del desenvolupament de la tecnologia, així com a l'escalada. Per tant, el component tecnològic de la vostra innovació s'ha d'haver provat i validat en un laboratori o en un altre entorn rellevant (p. ex., com a mínim Nivell de Preparació tecnològica 5/6 o superior i haver completat completament el Nivell de Preparació tecnològica 4). L'EIC Accelerator busca donar suport a les empreses on el suport de l'EIC actuarà com a catalitzador per aglutinar altres inversors necessaris per augmentar la innovació.

Més informació

 
Fons ICO-Next Tech

Objecte: Fomentarà el desenvolupament de projectes digitals d'alt impacte i la inversió en empreses en creixement mitjançant el reforçament d'instruments públics de finançament, l'atracció de fons internacionals i la potenciació del capital risc.

Organisme: MINECO-ICO

Quantia i condicions:

El fons invertirà principalment en fons i empreses per al desenvolupament de projectes digitals com intel·ligència artificial, internet de les coses, computació al núvol o algorismes verds.

A qui va dirigit?

 • Scale-ups: Empreses en creixement, tiquet mínim superior a 3 milions d'euros.
 • Start-ups: Enversions inferiors a 1 milió d'euros.

Més informació

 
Ajuts projectes PID – CDTI

Objecte: Ajuts a empreses (petites, mitjanes o grans) amb projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei. Temàtica: Lliure. Enfocament bottom-up.

Quantia i condicions:

 • Duració del projecte: 1-3 anys.
 • Pressupost: Mínim 175K€.
 • PRÉSTEC de fins al 85% del pressupost. (Interès: euríbor a 1 any, carència entre 2 i 3 anys, amortització: 10 anys).
 • SUBVENCIÓ, entre el 20 i el 33%.

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 
Línia Directa innovació – CDTI

Objecte: Suport a empreses amb projectes d'innovació tecnològica de caràcter aplicat, molt pròxims al mercat, amb risc tecnològic mig/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat.

Quantia i condicions:

 • Tipus d'interès fix amb dues opcions en funció del període d'amortització triat:
  • Amortització a 3 anys: Euribor a un any +0,2%.
  • Amortització a 5 anys: Euribor a un any +1,2%.
 • Ajuda de fins al 75% del pressupost aprovat (fins al 85% si va cofinançada amb FEDER).
 • Tram no reemborsable (calculat sobre un màxim del 75% del pressupost aprovat: (Fons CDTI: 2%, Fons FEDER: 5%).
 • Bestreta del 35% de l'ajuda amb límit de 400.000 euros, sense exigència de garanties addicionals a les condicions financeres aprovades pel Consell d'Administració, i de fins al 75% amb avals considerats suficients pel CDTI per la diferència.
 • L'empresa haurà d'aportar, almenys, el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis o finançament extern.
 • Ajuda subjecta al règim de minimis.l'empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 
CIEN

Objecte: Finançament de grans projectes de recerca industrial desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d'una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Quantia i condicions:

Consorci constituït per agrupacions empresarials amb les següents característiques:

 • Mínim 3 empreses - Màxim 8 empreses.
 • Mínim 2 empreses autònomes.
 • Mínim 1 PIME.
 • Coordinador: haurà de ser una empresa mitjana o gran.

Participació mínima organismes recerca: 15% del pressupost. Almenys 1 dels organismes de recerca subcontractats haurà de ser de titularitat pública.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 
Enisa Joves emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inici. Elmodel de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 75.000 €, sense garanties.

 • Projectes empresarials innovadors impulsats per joves de fins a 40 anys.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,25%.Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 

Enisa Emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a les a pimes (i startups) de recent constitució creades per emprenedors, sense límit d'edat, per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inicial. El model de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 300.000 €, sense garanties.

 • Sense límit d'edat.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:- Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 
Enisa Creixement

Objecte: Finançar projectes empresarials basats en un model de negoci viable i rendible quan la teva empresa es trobi en alguna de les següents etapes:

 • Buscant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius.
 • Ampliar la capacitat productiva, bé adquirint nova tecnologia, bé mitjançant l'augment de la gamma de productes / serveis o diversificant mercats.
 • Buscant capitalització o deute en mercats regulats.
 • Plantejant finançar un projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 1,5 M €, sense garanties.

 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 9 anys.
 • Carència de principal: màxim, 7 anys.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 
Projectes Transferència Cervera

ObjecteFinançar projectes individuals d’R+D desenvolupats per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics de l’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera.

Quantia i condicions:

 • Préstec del 85% de la inversió.
 • Subvenció del 33% del préstec.
 • Amortitzable a 10 anys (3 de carència).
 • Tipus d’interès 0%.
 • Anticipi del 35% de l’ajuda amb límit de 250000€, sense exigència de garanties addicionals.
 • Termini d’execució: Entre 12 i 36 mesos.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 

Horitzó Europa #HorizonEU

Presentació del programa d’inversió i innovació de la UE (2021-2027)

Més informació
 

Convocatòries Horizon EU:

Més informació
 

Cercador de socis:  

Busqueu socis per al vostre projecte? 

Més informació

Consulteu també l’apartat d’ajuts d´R+D+i finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea.

PROJECTES MULTILATERALS CDTI:

EUREKA: Xarxa internacional per millorar la competitivitat de les empreses mitjançant el desenvolupament de projectes d’R+D amb una orientació a mercats internacionals i basats en tecnologies innovadores:

 • EUROSTARS: Programa de suport financer a fons perdut a les pimes innovadores per a desenvolupar projectes d’R+D amb vessant internacional i de caràcter col·laboratiu. 
 • GLOBALSTARS: Programa de suport financer a fons perdut a pimes innovadores per a desenvolupar projectes d’R+D amb països concrets que no poden optar a EUROSTARS.
 • CLUSTERS EUREKA: Ajuts per a desenvolupar projectes col·laboratius d’R+D a escala internacional amb un enfocament sectorial i gestionats des de l’entorn empresarial.

Veure convocatòries 

IBEROEKA: Suport per a projectes d’R+D a Llatinoamèrica emmarcat en la iniciativa Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el desarrollo (CyTED). Els països que formen part del CyTED són: Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Xile, Equador, El Salvador, Espanya, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguai i Veneçuela.

PRIMA: Iniciativa en recerca i innovació de l’àrea de la mediterrània compta amb 19 països i que organitza convocatòries finançades per la Fundació PRIMA en diferents línies relacionades amb l’agricultura, l’alimentació, el maneig de l’aigua en entorns agrícoles i la sostenibilitat.

 
PROJECTES BILATERALS CDTI:

Cooperació Tecnològica Internacional per desenvolupar projectes d’R+D mitjançant acords entre el CDTI i agències homòlogues als següents països: Algèria, Jordània, Marroc, Brasil, Corea, Cuba, Japó, Xina, Egipte, Índia, Malàisia, Mèxic, Tailàndia i Rússia.

 
PROJECTES UNILATERALS:

Cooperació Tecnològica Internacional per desenvolupar projectes d’R+D amb un seguiment unilateral per part de CDTI amb algun dels següents països: Aràbia Saudita, Algèria, Argentina, Austràlia, Bangladesh, Brasil, illes del Cap Verd, Cambodja, Qatar, Xile, Xina, Colòmbia, Corea del Sud, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, EAU, EUA, Equador, Egipte, Filipines, Ghana, Guatemala, Índia, Indonèsia, Iran, Japó, Jordània, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líban, Malàisia, Marroc, Mauritània, Myanmar, Mèxic, Perú, República Dominicana, Oman, Rússia, Senegal, Singapur, Tailàndia, Taiwan, Tunis, Uruguai i Vietnam.

Més informació

 
SERVEI DE RECERCA DE SOCIS ACCIÓ:

Des d'ACCIÓ existeix el servei de cerca de socis i estructuració de projectes amb el suport de les oficines Exteriors d’ACCIO, de la xarxa Enterprise EuropeNetwork (EEN) i la nova Plataforma de Difusió d’Oportunitats: Catalonia Open Challenge.

Més informació

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

Si ets una empresa innovadora que pot aportar noves solucions al mercat i vols optar a les licitacions públiques obertes, demana més informació! Acció t’ajuda a trobar les licitacions on pots tenir més oportunitats, t'assessorarem en la presentació de la proposta i et facilitarem la recerca de socis per dur-la a terme.

Consulta les licitacions obertes en Compra pública d'innovació.

Descobreix licitacions destacades en Compra pública d'innovació

AJUTS A LA DIGITALITZACIÓ

Kit Digital

Objecte: Subvencions  a pimes i autònoms per el  procés de transformació digital del negoci.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Quantia i condicions: Consisteix en un bonus  digital amb una quantia econòmica perquè l'administris escollint una o diverses solucions digitals de les ofertes pels agents digitalitzadors acreditats que desenvolupin els serveis del catàleg: creació web, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients i proveïdors, intel·ligència empresarial i analítica, serveis i eines d’oficines virtuals, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat online.

Import bo digital:
•    Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats - 12.000 €  oberta.
•    Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i menys de 10 empleats - 6.000 €  oberta.
•    Petites empreses o Microempreses d'entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d'autoocupació - 2.000 € pendent de convocatòria.

Per sol·licitar el bonus digital cal registrar-se a www.acelerapyme.es i completar el test d'autodiagnòstic. Desprès caldrà accedir al catàleg d'agents digitalitzadors i decidir amb qui vols desenvolupar la solució digital.

Termini: Consulteu la convocatòria específica.

Més informació 

Esquema passos a seguir kit Digital

Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades

ObjecteAccelerar la transformació digital de la teva empresa. Contracta serveis d’assessorament expert per testar i experimentar les tecnologies digitals avançades abans d'invertir en elles a través dels equipaments tecnològics del Digital Innovation Hub de Catalunya.

Organisme: ACCIÓ

Quantia i condicions: Amb aquests Cupons de testatge podràs fer estudis de viabilitat tecnològica, analitzar nous models de negoci disruptius, fer proves de concepte o desenvolupar nous prototips, entre d'altres. Ajut màxim de 10.000 euros.

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través de proveïdors que siguin socis o entitats tecnològiques formalment vinculades a un European Digital Innovation Hub i que compleixin determinats requisits

Termini: Pendent revisar.

Més informació

Activa Startups

Objecte: Aquest programa donarà suport al desenvolupament de projectes de col·laboració entre pimes i startups que serveixin per a impulsar-ne el creixement empresarial. 

Organisme: Fons Next Generation EU - La Fundació de l'Escola d'Organització Industrial (EOI), adscrita a la Secretaria General de Industria y PIME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, serà l'encarregada de gestionar el programa. Cada convocatòria regularà l’àmbit geogràfic d’aplicació concret d’aquests ajuts, els quals es concediran pel procediment de concurrència competitiva. 

Quantia i condicions:

Es finançaran projectes d'innovació en matèria de transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l'economia circular en el model de negoci de les pimes.

S'entén per tecnologies emergents, entre d'altres: la intel·ligència artificial, internet de les coses, tecnologies de processament massiu de dades i informació, computació d'alt rendiment, computació al núvol, blockchain, processament de llenguatge natural, ciberseguretat, biometria i identitat digital, biotech i medical devices, robòtica, computació quàntica, analítica avançada de dades/edge computing, tecnologia de cadena de blocs, realitat virtual i augmentada, impressió 3D i fabricació additiva, algorismes verds o nanotecnologia. 

Les tipologies d'actuació podran ser qualsevol de les següents:

a) Projectes per a la generació d'innovació a través de la resolució de reptes tecnològics d'empreses, sectors, ciutats i/o missions que serveixin per trencar bretxes socials, generacionals, i territorials. 

b) Actuacions d'assessorament en matèria d'innovació en l'àmbit tecnològic, amb l'objectiu de donar resposta a reptes plantejats a empreses que cerquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies disruptives.

c) Actuacions encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents.

d) Actuacions de demostració, adaptació i personalització de diverses tecnologies, proves i experimentació amb tecnologies digitals, transferència de coneixements i tecnologia, tests de validació, proves de concepte, producció de prototips etc. 

 1. Ajuts econòmics en forma de subvenció que permetin a les empreses fer front als costos derivats del procés d'innovació: màxim 40.000 euros.
 2. Ajuts en espècie que consisteixen en un programa d'acompanyament per a les empreses beneficiàries, amb assessorament individualitzat i formació específica: màxim 10.000 euros.

 Termini: 31 de desembre de 2022. Pendent de convocatòria.

Més informació

Altres oportunitats de finançament europeu en l’àmbit digital: Aquí

AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

AJUTS A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Cupons ACCIÓ a la internacionalització

Objecte: Els Cupons ACCIÓ a la internacionalització et permetran fer un pas endavant cap a l’expansió internacional de la teva empresa

Organisme: ACCIÓ

Aquests cupons es poden bescanviar per algun d’aquests serveis:

 • Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: selecciona el millor producte o servei per vendre a l’exterior, tria els països de destí i els canals de distribució i elabora un llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.500 euros.
 • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Tria la persona que et donarà suport durant el procés d’internacionalització. Ajut màxim de 8.000 euros.
 • Cupó International eTrade: Aquest cupó té per objectiu facilitar la internacionalització de la teva empresa a través dels canals digitals. Per fer-ho possible, les empreses podran accedir a un anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals digitals. Ajut màxim: 6.000 euros.

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’experts acreditats per Acció.

Termini: 28 d'octubre o abans de l'exhauriment del pressupost

Més informació

Ajuts International eTrade d’ACCIÓ

Objecte: Subvencions per actuacions d’internacionalització digital de les empreses

Organisme: ACCIÓ.Generalitat Catalunya

Quantia i condicions: Màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 12.000 euros. Els projectes hauran de tenir una despesa sol·licitada mínima de 10.000 euros.

 • Beneficiaris: Pimes catalanes que tinguin una facturació mínima de 100.000 euros el darrer exercici tancat, que disposin de la web de l’empresa en un idioma estranger i que tinguin un pla de promoció internacional que s’estigui implementant des del 2020.
 • Despeses financiables:
  • Desenvolupament web o e-commerce i creació de continguts d’abast internacional.
  • Desenvolupament d’accions de màrqueting digital i creació de campanyes publicitàries internacionals.
  • Participació en marketplaces i presència en directoris digitals internacionals.
  • Desenvolupament i integració d’eines digitals per l’optimització del negoci internacional.
  • Adquisició d’eines digitals per l’optimització del negoci internacional.

Termini: 11 d’octubre de 2022. Les sol·licituds s'han de presentar al Canal Empresa.

Més informació

Convocatòria INNOWWIDE

Objecte: Si sou una pime innovadora, podeu sol·licitar a l'European Partnership on Innovative SMEs/Innowwide una subvenció de 60.000 euros per avaluar la viabilitat de la vostra recerca o ambicions comercials als mercats internacionals.

Organisme: La UE Partnership on Innovative SMEs / Innowwide

Quantia i condicions: 50 pimes innovadores rebran subvencions de 60.000 euros per explorar un mercat objectiu a Àfrica, Amèrica del Nord o del Sud, Àsia-Pacífic o Orient Mitjà.

Termini: 15 de novembre de 2022.

Més informació

Ajuts per a participar a fires internacionals

Objecte: Ajuts per participar en fires internacionals i missions directes empresarials.    

Organisme: ICEX

Quantia i condicions: S’especifiquen a la respectiva convocatòria.

Més informació

ICEX Next 2022

Objecte: Consolidar el creixement internacional de les pimes espanyoles que comptin amb un projecte competitiu i/o facilitar la revisió de l’estratègia internacional a empreses afectades per canvis en les condicions dels seus mercats habituals. 

Organisme: ICEX

Quantia i condicions:  Per a pimes (excepte per a Startup de base tecnològica) amb producte, marca o servei propi, amb facturació mínima de 200.000 euros, amb potencial exportador que desitgin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional i que reuneixin els diferents requisits establerts a les bases reguladores. 

Les despenses subvencionables s’agrupen en dos blocs: 

 • Assessorament personalitzat d’ICEX Next.
 • Despeses de prospecció i promoció internacional, despeses de desenvolupament de la xarxa comercial exterior, despeses de contractació de personal del departament internacional.

Termini: Es realitzaran 4 procediments de selecció successius segons el següent calendari de períodes de presentació de sol·licituds: 

 • Procediment 1: des del 10 al 28 de febrer al de 2022     
 • Procediment 2: del 10 al 31 de maig del 2022
 • Procediment 3: del 10 al 30 de setembre del 2022
 • Procediment 4: del 10 al 31 de desembre del 2022

Més informació

AJUTS A LA CREACIO D’EMPRESES

Ajuts per l’emprenedoria de persones amb discapacitat

Objecte: Millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, a través de l'activació i d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció. A través de projectes d'emprenedoria, mitjançant la fórmula de l'autoocupació o la constitució d'empreses de l'àmbit de l'economia social.

Organisme: Fundació Once.

Quantia i condicions: Ajuda econòmica fixa i mínima, a fons perdut, de 3.000 euros, com a suport a la seva inserció laboral, mitjançant la fórmula de l'autoocupació. Addicionalment, s'incrementarà la quantia de l'ajuda a concedir, si el projectecompleix algun d'aquests factors:

 • Situació sociolaboral de la persona sol·licitant.
 • Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat.
 • Foment de sectors en creixement.

Es podran presentar a la convocatòria persones amb discapacitat, amb grau igual o major del 33%, pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei (sempre que aquesta incapacitat sigui compatible amb eltreball que exercirà l'emprenedor). No obstant això, la suma total de l'ajut a concedir, no serà en cap cas superior a 18.000 euros.

Termini: 31 d'octubre de 2022.

Més informació

Aixequem Persianes

Objecte: Recuperar activitat econòmica a la ciutat de Mataró, reobrint locals actualment en desús, en planta baixa, i facilitant que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva activitat. 

Organisme: Ajuntament de Mataró.

Quantia i condicions: Poden sol·licitar els ajuts les persones emprenedores que hagin posat en marxa un projecte empresarial en un local buit, a peu de carrer en trama urbana a Mataró, entre l'1 d'octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022, i els propietaris de locals adherits al projecte. Import:

 • Per persones propietàries de locals buits: Ajut equivalent al 100% de l’import de l’IBI per l’exercici 2022 fins a un màxim de 1.000 €. L’import pagat en concepte d’ICIO a nom del/de la propietari/a i l’import pagat per a la obtenció de la llicència urbanística per la rehabilitació del local per llogar.
 • Per persones emprenedores fins a un màxim de 1.500 € pels següents conceptes: Per l’import pagat per a la obtenció de la llicència ambiental o comunicació prèvia, l’import pagat en concepte d'ICIO, l’import per a l’obtenció de la llicència urbanística, l’import dels honoraris del tècnic/a, (aparellador/a, enginyer/a, etc.) per a la tramitació d’obres i activitats, amb un import màxim de 500 € i altres despeses, amb un import màxim de 500 €.

Termini: 13 d'octubre de 2022.

Més informació

Tramitació

 
Bonificacions de la taxa per obertura d'activitat per persones en atur 2022

Objecte: Ajuts per al foment de l'activitat económica a Mataró

Organisme: Ajuntament de Mataró

Quantia i condicions: Bonificació del 60% de la taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, per a persones que estiguin en situació d’atur, o d’una bonificació del 75% per a persones en situació d’atur menors de 30 anys.

Qui ho pot demanar? Les persones que iniciïn una activitat a Mataró i que siguin empresaris individuals o constitueixin una societat civil privada o comunitat de béns.

Es pot demanar:

Objecte: Afavorir la creació de negocis amb la bonificació a les quotes de la Seguretat Socials per a autònoms .

Quantia i condicions:

Homes i dones que es donin d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, que no hagin causat alta en els anteriors 5 anys.

Homes de més de 30 anys i dones de més de 35 anys, una bonificació de màxim de 24 mesos:

 • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).
 • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.
 • 30 % de reducció i bonificació durant 6 mesos més.

Homes fins a 30 anys i dones fins a 35 anys, una bonificació de màxim 36 mesos:

 • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).
 • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.
 • 30 % de reducció i bonificació durant 18 mesos més.

Comptabilització de la percepció de la prestació de l'atur amb el treball per compte propi: Les persones que estiguin rebent la prestació de l'atur i es donin d'alta com autònoms, poden compatibilitzar per un període màxim de 270 dies la percepció de la prestació amb l'alta al RETA (règim especial de treball autònom), sempre que la sol·licitud es presenti durant els 15 dies següents a l'alta.

Termini: Tot l’any.

Més informació 

DONES EMPRENEDORES DIGITALS (Línia de finançament d’ENISA)

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO- ENISA

Quantia i condicions:

Els préstecs estan destinats a empreses emergents o en fase de creixement, consolidació o internacionalització en les quals una o vàries dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o que formin part de l’equip directiu.

Condicions:

 • Import mínim del préstec: 25.000 €.
 • Import màxim del préstec: 1.500.000 €.
 • Venciment: màxim 9 anys.
 • Carència de principal: màxim 7 anys.

Requisits:

 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.
 • L'empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.
 • L'empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici.

Més informació

AJUTS ESPECIFICS PER SECTORS

.

Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic

Objecte: Avançar cap a la neutralitat climàtica representa la gran oportunitat empresarial dels propers anys. Els Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic* són el primer pas per fer-ho possible. Amb ells podràs identificar oportunitats d’innovació tecnològica per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle o per disminuir la vulnerabilitat de l’empresa respecte l’emergència climàtica.

Organisme: ACCIÓ

Quantia I condicions:

Les empreses beneficiàries podran desenvolupar les següents actuacions:

 • Una diagnosi ambiental i un full de ruta tecnològic.
 • Un informe personalitzat per incorporar o desenvolupar tecnologies verdes, a partir de validacions, assajos o testatges.
 • Definir una estratègia en sostenibilitat.
 • Un pla d’acció i recomanacions per a la mitigació o adaptació al canvi climàtic.

Ajut màxim de 8.000 euros.

La subcontractació dels serveis cal fer-la a vés d'algun  proveïdor acreditats per ACCIÓ.

Termini: 5 de novembre o abans de l'exhauriment del pressupost.

Més informació

 
Programa de Suport a l'Emprenedoria Industrial per a Pimes

Objecte: Promoure l'emprenedoria, el creixement dels establiments industrials i millorar-ne la competitivitat industrial.

Organisme: Compañia espanyola de Refinaciamiento-  Secretaría General de Industria y PYME

Quantia i condicions :

Per a Pimes amb les següents Activitats Econòmiques:

 • Empreses Industrials: C10 a C32.
 • Activitats de Valorització: E38.x
 • Activitats complementàries a la producció industrial: N8292, H5210, C33 a c36.

Es bonifiquen els interessos i les comissions dels préstecs concedits amb SGRs.

 • De préstecs dun mínim de 3 anys i màxim 10 anys.
 • L'import de la garantia atorgada per la SGR no podrà superar els 1,5M€ per a operacions de creixement i els 750k€ per a operacions d'emprenedoria.
 • La bonificació màx. serà de 200k€ (ajuda de mínimis).

El període de carència de les operacions pot ser de màxim 3 anys.

Més informació

 
Nou Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP)

Objecte: El Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP) es constitueix amb la finalitat de donar suport financer retornable per promoure inversions de caràcter industrial que contribueixin a afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat industrial i mantenir les capacitats industrials del territori.

Organisme: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Quantia i condicions:

a) Finançament de fins al 75% del pressupost.

b) Recollir inversions realitzades des de l'1 de juliol de l'any 2020 i fins a 2 anys posteriors a la formalització.

c) Pressupost mínim de 200.000 €

d) Tipus de finançament:

 1. Préstecs Ordinaris a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès entre 1,5% i 4,5%.
 2. Préstecs Participatius a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès fix i variable vinculat a paràmetres d'evolució de l'activitat.
 3. Participació en el Capital.

e) S'haurà de presentar un 10% d'aval en el cas dels préstecs.

Termini: Es podran presentar sol·licituds durant l'any 2022 fins a l'esgotament dels fons.

Més informació

 
 
Ajuts del Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzament, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables.

Objecte: Promoure el desplegament de les energies renovables, tant tèrmiques com elèctriques, en els diferents sectors consumidors, fomentar un control més gran del consum mitjançant el desenvolupament dels sistemes d'emmagatzematge darrere del comptador i l'impuls a la indústria i al sector empresarial associat.

Organisme: Generalitat Catalunya-ICAEN.

Quantia i condicions:

S’obren diferents programes :

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Termini: Consultar segons programa.

Més informació

Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.

Objecte:  Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació  dels locals buits i incrementar l'atractiu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals.

Organisme: Generalitat de Catalunya.

Quantia i condicions: Podran ser-ne beneficiaris els autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis* amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals.

 *Serveis: Tallers mecànics, Serveis fotogràfics, Copisteries i arts gràfiques, Serveis de reparacions, Agències de viatges minoristes, Tintoreries i bugaderies, Perruqueries i salons d'estètica i bellesa, Bars, cafeteries restaurants, Serveis de menjar preparat i càterings.

L'import de la subvenció serà de fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

L'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2022.

Termini: Fins exhauriment del pressupost o 31 de desembre 2022.

Més informació

.

FINANÇAMENT BANCARI I ALTRES

Microcrèdit Negocis MicroBank FEI-COVID19

Objecte: TecnoCampus ha signat una addenda al conveni que ja havia signat al 2019 amb Microbank i Caixabank amb l’ objectiu millorar el finançament d’autònoms i microempreses.

En aquesta addenda s´ha inclòs la línia de de finançament amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades del Covid-19.

Quantia i condicions: Fins a 25.000 euros, destinat a autònoms i microempreses amb necessitat de circulant causat per la crisi actual, amb un interès fix de 3,9%, sense comissions d’obertura, estudi, cancel·lació parcial o total. 

Per a més informació contacteu amb Yolanda Fernández (yfernandez@tecnocampus.cat).

 
Finançament Restauració i Comerç (AVALIS ICF)

Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i microempreses del sector de la restauració i del petit comerç que hagin vist afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a causa de la Covid-19. La línia de préstecs, dotada inicialment amb 20 milions d’euros, compta amb l’aval del 100% d’Avalis de Catalunya.

L’import dels préstecs s’ha fixat en 15.000 euros més les despeses de risc i mutualitat inherents a Avalis de Catalunya. Els destinataris podran demanar els crèdits a cinc anys amb un any de carència inclòs en el termini.

Més informació

Línia ICO Empreses i emprenedors

Objecte: Finançament per autònoms, emprenedors i tot tipus d'empreses, tant espanyoles com estrangeres que vulguin dur a terme activitats empresarials i / o inversions, cobrir necessitats de liquiditat o despeses dins del territori nacional. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.
 • Tipus d'interès: fix o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència:d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció. dels terminis.

Més informació

 
Línia ICO Crèdit comercial

Objecte: Finançar a autònoms, emprenedors i empreses que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional, o cobrir els costos de producció dels béns objecte de venda a Espanya. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat de l'operació: tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit.
 • Tipus d'interès: tipus variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit.

Més informació

 

Línia ICO Internacional

Objecte: Finançament a autònoms, emprenedors i tipus d'empreses domiciliades a Espanya de necessitats d’inversió o liquiditat fora del territori nacional.També Empreses que vulguin exportar i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i Finançament complementari. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing i línia de crèdit per a inversió i Liquiditat. Préstecs per Exportadors Mitjà i llarg termini.
 • Tipus d'interès: tipus fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge establert per l'entitat de crèdit segons termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència: Tram I Inversió i Liquiditat: d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis. Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini: de 2 a 12 anys amb possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Més informació

 
Microcrèdit Negocis Microbank

Objecte: Línia de finançament de Microbank i Caixabank en col.laboració amb el Tecnocampus. T’ajudem en el teu pla de negoci. Posa en marxa qualsevol proposta, des d’un projecte d’auto-ocupació fins a una microempresa.

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 25.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%)
 • Període d’amortització fins a 6 anys
 • Carència del capital fins a 6 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 
ICF Eurocrèdit

Objecte: Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Quantia i condicions:

Préstecs a curt termini:

 • Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial entre el 0,50% i el 2,25%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Préstecs a llarg termini:

 • Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 5 a 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’0,50%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació

 
Prèstec ICF-Avalis per a pimes i autònoms

Objecte: Préstec amb aval per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. L’ICF realitza el préstec i Avalis de Catalunya atorga l’aval.

Quantia i condicions:

 • Import: Entre 25.000€ i 250.000€.
 • Termini:
  • Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.
  • Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.
 • Tipus d'interès:
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i l'1,95%.

 • Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.
 • Garanties: aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Més informació

 
ICF – Economia social i cooperativa

Objecte: Préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Quantia i condicions:

 • Préstecs per a inversions: Fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i un màxim d'1 milió d'euros.
 • Préstecs per a circulant: Mínim 30.000 euros i màxim 100.000 euros.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic: Mínim 30.000 euros i màxim 300.000 euros.
 • Préstecs per a capitalització: Mínim 10.000 euros i màxim 60.000 euros per titular beneficiari del préstec.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Més informació

 
Préstecs ICF Turisme

Objecte: Fomentar la transformació i modernització del sector turístic. Línia de préstecs per finançar projectes de modernització de les instal·lacions que millorin l’accessibilitat, l’eficiència energètica, la competitivitat i que impulsin la transició digital del sector.

Organisme: ICF

Quantia i condicions: L’import dels préstecs oscil·la entre els 60.000 € i 2 M€, sent possible finançar el 100% del projecte. Pel que fa al termini, es pot demanar el préstec a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys.

 • Tipus d'interès: Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2%.
 • Empreses destinatàries: Establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats, així com les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades.

Termini: 31 de desembre de 2022.

Més informació

Prèstec Innovació Microbank

Objecte: El Préstec Innovació permet finançar els projectes empresarials que compten amb el suport d’una entitat col·laboradora de MicroBank, com és el Tecnocampus .

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 50.000€.
 • Finançament màxim: 100%.
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%).
 • Període màxim de la operació: 7 anys.
 • Carència del capital fins a 24 mesos.
 • Sense garantia real.

Més informació

 
Línia Joves Emprenedors (ENISA)

Objecte: Dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial a la fase inicial.

Quantia i condicions:

 • La companyia ha d'haver estat constituïda, com a màxim, durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 • La majoria del capital ha d'estar a les mans de persones físiques d'edat no superior a 40 anys.
 • Condicions:     25.000 € Import mínim     75.000 € Import màxim     7 anys Venciment màxim     5 anys Carència màxima.
 • Els socis haureu d'aportar, via capital o a través de fons propis, almenys un 50% del préstec.

Més informació

 
Línia Emprenedors (ENISA)

Objecte: Dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d'edat.

Quantia i condicions:

 • La teva companyia ha d'haver estat constituïda, com a màxim, durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 • Els teus fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantia del préstec.
 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al teu projecte empresarial.
 • Condicions:     25.000 € Import mínim     300.000 € Import màxim     7 anys Venciment màxim     5 anys Carència màxima.

Més informació

 
Línia Creixement (ENISA)

Objecte: Dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades a expandir el negoci o aconseguir una millora competitiva.

Quantia i condicions:

 • Els teus fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantia del préstec.
 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al teu projecte empresarial.
 • Per a préstecs aprovats per un import superior als 300.000 € hauràs de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici tancat.
 • Condicions:     25.000 € Import mínim     1.500.000 € Import màxim     9 anys Venciment màxim     7 anys Carència màxima.

Més informació

 
DONES EMPRENEDORES DIGITALS (Línia de finançament d’ENISA)

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO-ENISA.

Quantia i condicions:

Els préstecs estan destinats a empreses emergents o en fase de creixement, consolidació o internacionalització en les quals una o vàries dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o que formin part de l’equip directiu.

Condicions:

 • Import mínim del préstec: 25.000 €.
 • Import màxim del préstec: 1.500.000 €.
 • Venciment: màxim 9 anys.
 • Carència de principal: màxim 7 anys.

Requisits:

 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.
 • L'empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.
 • L'empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici.

Més informació

 
Préstecs participatius ICF-IFEM. Emprenedoria corporativa

Objecte: ICF gestiona a través d'IFEM el suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores de nova creació (start-up) mitjançant programes de capital risc i la coinversió amb inversors privats a través de préstecs participatius.

Quantia i condicions: Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud. S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d’innovació i/o creixement de l’inversor corporatiu.

 • Entre 50.000€ i 200.000 € per projecte, subjecte a la inversió en forma de capital per part dels inversors privats.
 • Termini: fins a 5 anys.
 • Amortització: única al venciment.
 • Interès fix: el màxim entre el 4% i el tipus que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.08). Les liquidacions seran trimestrals.
 • Interès variable: es determinarà en funció de l’evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 15% inclòs el fix).
 • Comissions: de gestió del 0,5%.
 • Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del departament d’Empresa i Coneixement.

Més informació

 
ICF Venture Tech II

Objecte: Fons de capital risc destinat a invertir en startups que impulsin projectes tecnològics i/o d'innovació amb elevat potencial de creixement.

Quantia i condicions:

 • Tipologia d’inversió: Operacions amb instruments de deute, deute convertible i/o capital.
 • Import de l’operació: Entre 500.000 € i 2 M€.
 • Característiques del projecte: Projectes en fases de maduració early avançat i sèries A.
 • Sector Tic: TIC, digital, i de manera selectiva, ciències de la salut (exclou models amb productes que necessitin de fases clíniques).
 • Model Negoci: Eficients en capital, escalables, dirigits a mercats grans, en creixement i on s’aporti una clara diferenciació (a través de la tecnologia i/o la innovació) que permeti obtenir avantatges competitius sostenibles de manera que la companyia presenti un elevat potencial de creixement i revalorització.

Més informació

Prestecs sense interessos de la Fundació ASCA (Associació solidaria contra l’atur)

Objecte: Finançar projectes d’emprenedoria de persones que es troben a l’atur o en situacions de treball precari. La finalitat és fomentar l’autoestima d’aquestes persones i propiciar la creació i la consolidació de llocs de treball.

Quantia i condicions:

 • Préstecs sense interessos.
 • Es valora el projecte, les competències de la persona emprenedora i també l’impacte social que pot generar.
 • Ventall molt ampli de modalitats, des del finançament d’eines de treball fins a la concessió de préstecs per a la creació de cooperatives.

Més informació

 
Crowfunding o micromecenatge

El micromecenatge és un mecanisme col·laboratiu de finançament de projectes desenvolupat sobre la base de les noves tecnologies. Prescindeix de la tradicional intermediació financera i consisteix a posar en contacte a promotors de projectes que demanen fons mitjançant l'emissió de valors i participacions socials o mitjançant la sol·licitud de préstecs, amb inversors o oferents de fons que busquen en la inversió un rendiment. En aquesta activitat sobresurten dues característiques: la unió massiva d'inversors que financen amb quantitats reduïdes petits projectes d'alt potencial i el caràcter arriscat d'aquesta inversió. Existeixen diverses plataformes de crowfunding.

Més informació

 
Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu és una realitat, amb multitud d’opcions i d’especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. El Recomanador de Finançament Alternatiu creat per ACCIO t’ajudarà a aconseguir-ho. Digues-li, en només 5 clics, quines són les teves necessitats, i et suggerirà les solucions que millor s’adapten al teu sector, a la situació de la teva empresa i a les particularitats del teu projecte.

Més informació

PREMIS

Premis FAGEM

Objecte: Impulsats la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, volen donar visibilitat pública a les millors iniciatives empresarials sorgides a la comarca. Els guardons, que arriben a la seva dotzena edició, s'entregaran el proper 27 d'octubre en el marc de la XV Nit de l'Empresariat del Maresme.

Termini: 7 d'octubre de 2022.

Consulta les bases 

CATEGORIES:

 • Premi FAGEM a la Trajectòria Empresarial: Vol premiar la trajectòria i exemple d'una empresa del Maresme que destaqui en quant a generació d'ocupació, inversió, innovació i internacionalització, i hagi contribuït al desenvolupament socioeconòmic del territori. Inscripcions 
 • Menció especial al/la Jove Empresari/a menor de 41 anys: Vol valorar la tasca d’aquells emprenedors i emprenedores que amb el seu esforç i dedicació aconsegueixen tirar endavant els seus projectes empresarials, siguin de nova creació o continuant un negoci ja existent. Inscripcions 
 • Menció especial a la Dona Empresària: Vol premiar el talent femení de dones empresàries i líders de projectes al nostre territori. El jurat valorarà la seva trajectòria, que hagi excel·lit en la gestió, que sigui artífex de bones pràctiques i actuï de manera considerada en relació amb els recursos interns i externs de la seva organització empresarial. Inscripcions
 • Menció especial per al foment de la Igualtat i/o Diversitat: Vol premiar el compromís de les empreses de la comarca amb la promoció de polítiques d'igualtat i/o a la diversitat en els seus equips amb l’objectiu de transformar la gestió i la cultura empresarial en aquest àmbit. Inscripcions 
Premis "Fet a Catalunya"

Objecte: Premiar aquelles iniciatives emprenedores que reinventen, innoven i desenvolupen nous productes i serveis, atorgant un segell distintiu i de qualitat al producte català. Amb un esment significatiu al producte industrial.

Quantia i condicions: Poden participar les empresa de menys de 7 anys i que tenen un projecte, un producte o un servei desenvolupat, produït o servit a Catalunya. Si la teva empresa, o projecte emprenedor, ha desenvolupat un producte en que la majoria dels processos productius i/o components són d’origen català, no dubtis a presentar-te:

 • PRIMER PREMI 6.000 €

Termini: 15 de novembre de 2022.

Més informació

Premis RuralApps

Objecte: L'edició de l'SmartCatalonia Challenge celebrada amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) planteja 3 reptes reals detectats en l'ecosistema d'observació de la Terra per a start-ups i pimes del sector New Space.

Dona't a conèixer, participa en un o diversos reptes i millora el territori amb les teves solucions!

Premis:

 • Premi a la millor solució del Repte 1: 15.000 € destinats a realitzar una prova pilot amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya + presentar la proposta en el marc de l’Smart City Expo World Congress 2023.
 • Premi a la millor solució del Repte 2: 15.000 € destinats a realitzar una prova pilot amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya + presentar la proposta en el marc de l’Smart City Expo World Congress 2023.
 • Premi a la millor solució del Repte 3: 15.000 € destinats a realitzar una prova pilot amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya + presentar la proposta en el marc de l’Smart City Expo World Congress 2023.

Termini: 25 de setembre de 2022.

Més informació

ALTRES