Consulta tots els ajuts i línies de finançament, estatal i europeu que pots optar per iniciar i/o fer créixer la teva empresa.

Necessites orientació sobre ajuts i finançament?

Motiu de la recerca de finançament
Projecte de recerca, investigació o innovació
Inversió en maquinària
Creació empresa. Inversió inicial
Digitalització
Circulant
Contractació de personal
Obrir mercats internacionals

NEXT GENERATION EU

Què és?

Per ajudar a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia del coronavirus, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els dirigents de la UE han acordat un pla de recuperació que liderarà el camí cap a la sortida de la crisi i establirà les bases per a una Europa moderna i més sostenible.

El Pla de recuperació per a Europa (NGEU) per a projectes d'alt impacte cap a una economia més verda, digital i resilient relacionats amb la digitalització de les persones, del teixit productiu, infraestructures tecnològiques o la reforma de l'Administració Pública està dotat amb 750.000 milions d’euros per finançar projectes transformadors.

Més informació

Consulta totes les convocatòries d'interès per empreses AQUÍ

Consulta totes les convocatòries obertes Next Generation  AQUÍ

Consulta les convocatòries pendents de sortir AQUÍ

Consulta les convocatòries per temàtica AQUÍ

Butlletí setmanal de convocatòries AQUÍ

AJUTS PER RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

Programa INVESTIGO

Objecte: Concessió d’ajuts de dos anys per a la contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació. Es podrà contractar investigadors, tecnòlegs, personal tècnic i altres perfils professionals en R+D+i, així com, si escau, el personal de suport a la investigació excloent-se en tot cas els treballs de suport administratiu.

Organisme: Generalitat de Catalunya.

Quantitat i condicions: Dirigit a diversos organimes i universitats que facin R+D+i, però també empreses.

 • Els candidats  hauran de tenir més de 16 anys i menys de 30 anys
 • Estar aturat i inscrit com a demandants d'ocupació al servei públic d'ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap tipus d'activitat de recerca a la mateixa entitat, empresa o grup d'empreses en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l'inici del contracte.

L'ajuda per cobrir les despeses de salari brut i seguretat social serà  de  33.108,92 €/any .

Termini:​​​​​​ Del 12 al 25 de gener de 2023 (14:00h).

Més informació

 
TORRES QUEVEDO

Objecte: Promoure la incorporació de doctors a empreses i centres tecnològics.

Quantitat i condicions:

 • Subvencions del 25% al 70% del cost salarial anual durant 3 anys.
 • Cost de contractació anual màxim subvencionable 55.000 €.
 • La contractació ha de ser posterior al 23 de febrer de 2022 i anterior als 20 dies posteriors a la resolució de concessió.
 • Els doctors han de destinar el 100% del temps al desenvolupament d'un projecte d'R+D durant 3 anys.
 • Formalitzar contracte indefinit i a jornada completa.

Termini:​​​​​​ Del 31 de gener al 21 de febrero de 2023.

Més informació

Projectes de foment de l'Economia Circular

Objecte: Foment de projectes per accelerar la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorar l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblar el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Organisme: Generalitat de Catalunya.

Quantia i condicions: Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes de les classes A, B o C relatius als recursos materials i als residus diferents de l'aigua, l'energia i les emissions atmosfèriques que es defineixen a continuació:

 • Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:
 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l'impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)
 3. Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.
 4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 5. Remanufactura.
 6. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia.
 • Classe B. Projectes d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:
 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l'impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
 3. Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.
 4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 5. Remanufactura.
 6. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia.
 • Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals: Es consideren dins d'aquesta classe els projectes que inclouen l'elaboració d'estudis sobre el potencial de l'economia circular, ja sigui en l'àmbit sectorial o bé territorial, i les accions de comunicació que en derivin (campanyes, jornades, etc.).

Les classes són excloents entre si. Un mateix projecte no pot ser una combinació de les classes A, B o C.

L'import de l'ajut és d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a microempreses i pimes, o del 50% si l'empresa beneficiària no és una microempresa o una pime. L'import és d'un màxim de 60.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 30.000 euros per projecte per a projectes de la classe C.

Termini: 15 de febrer de 2023.

Més informació

 
Programa UNICO SECTORIAL 5G

Objecte: Impulsar projectes de desenvolupament experimental que desenvolupin aplicacions i serveis basats en el marc de la tecnologia 5G que aconseguisquen la transformació digital d'un sector econòmic. Es pretén impulsar un teixit productiu que pensi, creï i dissenyi aplicacions i serveis que aprofitin aquesta tecnologia, exercint un paper tractor i demostrador per al sector concret d'aplicació, i reforçar així el paper d'Espanya com un dels pols tractors de digitalització mitjançant la aplicació de la tecnologia 5G al conjunt de la UE.

Quantia i condicions: Característiques dels projectes:

 • Individuals o en cooperació (màxim de tres entitats).
 • Les aplicacions i els serveis 5G desenvolupats poden ser desplegats sobre xarxes privades, en règim d'autoprestació, sobre xarxes públiques o mixtes.
 • Els projectes han de partir de grau de maduresa tecnològica TRL 5 o 6.

Presupostos: mínim de projecte  1M€ i màxim 15M

Termini: Del 13 de febrer al 3 de març de 2023 (13:00h).

Més informació

 
RETOS - COL·LABORACIÓ 2023

Objecte: Donar suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnologies, productes i Serveis. Les propostes s'han d'enquadrar en un únic repte dels esmentats a continuació:

 1. Salut.
 2. Cultura, Creativitat i societat inclusiva.
 3. Seguretat Civil per a la societat.
 4. Món digital, indústria, espai i defensa.
 5. Clima, Energia i mobilitat.
 6. Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient.

Organisme: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Quantia i condicions:

 • Projectes en cooperació.
 • El coordinador ha de ser una empresa.
 • Nombre mínim de participants: 2 entitats, una empresa i un organisme de recerca públic o privat.
 • Participació mínima per entitat: 10% del pressupost total del projecte.
 • Participació empresarial: cap entitat no superi el 70% per si sola.
 • No s'admeten socis que no sol·licitin ajut.
 • Modalitat ajut empreses: Fins al 95% en préstec. Interès: Euríbor a 1 any publicat pel Banc d'Espanya el mateix dia del mes anterior al de publicació de la convocatòria. Si aquest fos negatiu, l'interès serà del 0%. Termini màxim Amortització: 10 anys. Carència: 3 anys, que començarà a comptabilitzar l'1 de febrer de l'any següent de l'anualitat que correspongui. Termini màxim de devolució: 7 any.

Termini: Del 13 de febrer al 7 de març de 2023 (14:00 hores).

Més informació

 
Ajuts per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte: Impulsar projectes de nous models de negoci que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica, relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permetin una major integració de les energies renovables, i per tant afavoreixin la descarbonització del sistema, o la promoció i el desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionin solucions innovadores per a la transició energètica.

Organisme: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Quantia i condicions:

Les actuacions objecte de les ajudes estaran estructurades en les següents línies d'ajudes:

a)    Innovació en la transició energètica.
b) Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d'energies renovables. 
c) Startups per a la transició energètica
.

Termini: Pendent de convocatòria.

Més informació

 
Programa Innova Invest de l'ICEX

Objecte: Projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental a Espanya amb un alt component innovador realitzades per empreses amb participació de capital estranger.

Organisme: ICEX I MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Quantia i condicions:

Empreses que compleixin els requisits següents: 

 • Exercir una activitat econòmica, sigui quina sigui la seva forma jurídica. 
 • Estar vàlidament constituïdes a Espanya. 
 • Comptar amb una participació estrangera d'almenys el 50 % del capital social. Els socis estrangers que participin al capital poden ser tant persones jurídiques domiciliades a l'estranger com persones físiques no residents a Espanya.

Es subvencionaran les següents despeses: 

 • Despeses de personal (investigadors, tècnics i altre personal auxiliar). 
 • Despeses d’instrumental i material. 
 • Costos d’edificis i terrenys. 
 • Despeses d’investigació contractual, coneixements i patents adquirides així com despeses de consultoria i serveis equivalents destinats exclusivament al projecte. 
 • Costos generals i altres despeses d’explotació addicionals.

Termini: Des del 12 de gener del 2023 i s’allargarà durant dos mesos.

Més informació

 
Fons ICO-Next Tech

Objecte: Fomentarà el desenvolupament de projectes digitals d'alt impacte i la inversió en empreses en creixement mitjançant el reforçament d'instruments públics de finançament, l'atracció de fons internacionals i la potenciació del capital risc.

Organisme: MINECO-ICO

Quantia i condicions:

El fons invertirà principalment en fons i empreses per al desenvolupament de projectes digitals com intel·ligència artificial, internet de les coses, computació al núvol o algorismes verds.

A qui va dirigit?

 • Scale-ups: Empreses en creixement, tiquet mínim superior a 3 milions d'euros.
 • Start-ups: Enversions inferiors a 1 milió d'euros.

Més informació

 
Ajuts projectes PID – CDTI

Objecte: Ajuts a empreses (petites, mitjanes o grans) amb projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei. Temàtica: Lliure. Enfocament bottom-up.

Quantia i condicions:

 • Duració del projecte: 1-3 anys.
 • Pressupost: Mínim 175K€.
 • PRÉSTEC de fins al 85% del pressupost. (Interès: euríbor a 1 any, carència entre 2 i 3 anys, amortització: 10 anys).
 • SUBVENCIÓ, entre el 20 i el 33%.

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 
Línia Directa innovació – CDTI

Objecte: Suport a empreses amb projectes d'innovació tecnològica de caràcter aplicat, molt pròxims al mercat, amb risc tecnològic mig/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat.

Quantia i condicions:

 • Tipus d'interès fix amb dues opcions en funció del període d'amortització triat:
  • Amortització a 3 anys: Euribor a un any +0,2%.
  • Amortització a 5 anys: Euribor a un any +1,2%.
 • Ajuda de fins al 75% del pressupost aprovat (fins al 85% si va cofinançada amb FEDER).
 • Tram no reemborsable (calculat sobre un màxim del 75% del pressupost aprovat: (Fons CDTI: 2%, Fons FEDER: 5%).
 • Bestreta del 35% de l'ajuda amb límit de 400.000 euros, sense exigència de garanties addicionals a les condicions financeres aprovades pel Consell d'Administració, i de fins al 75% amb avals considerats suficients pel CDTI per la diferència.
 • L'empresa haurà d'aportar, almenys, el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis o finançament extern.
 • Ajuda subjecta al règim de minimis.l'empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 
CIEN

Objecte: Finançament de grans projectes de recerca industrial desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d'una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Quantia i condicions:

Consorci constituït per agrupacions empresarials amb les següents característiques:

 • Mínim 3 empreses - Màxim 8 empreses.
 • Mínim 2 empreses autònomes.
 • Mínim 1 PIME.
 • Coordinador: haurà de ser una empresa mitjana o gran.

Participació mínima organismes recerca: 15% del pressupost. Almenys 1 dels organismes de recerca subcontractats haurà de ser de titularitat pública.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 
Enisa Joves emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inici. Elmodel de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 75.000 €, sense garanties.

 • Projectes empresarials innovadors impulsats per joves de fins a 40 anys.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,25%.Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 

Enisa Emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a les a pimes (i startups) de recent constitució creades per emprenedors, sense límit d'edat, per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inicial. El model de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 300.000 €, sense garanties.

 • Sense límit d'edat.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:- Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 
Enisa Creixement

Objecte: Finançar projectes empresarials basats en un model de negoci viable i rendible quan la teva empresa es trobi en alguna de les següents etapes:

 • Buscant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius.
 • Ampliar la capacitat productiva, bé adquirint nova tecnologia, bé mitjançant l'augment de la gamma de productes / serveis o diversificant mercats.
 • Buscant capitalització o deute en mercats regulats.
 • Plantejant finançar un projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 1,5 M €, sense garanties.

 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 9 anys.
 • Carència de principal: màxim, 7 anys.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 
Projectes Transferència Cervera

ObjecteFinançar projectes individuals d’R+D desenvolupats per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics de l’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera.

Quantia i condicions:

 • Préstec del 85% de la inversió.
 • Subvenció del 33% del préstec.
 • Amortitzable a 10 anys (3 de carència).
 • Tipus d’interès 0%.
 • Anticipi del 35% de l’ajuda amb límit de 250000€, sense exigència de garanties addicionals.
 • Termini d’execució: Entre 12 i 36 mesos.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 

Horitzó Europa #HorizonEU

Presentació del programa d’inversió i innovació de la UE (2021-2027)

Servei de la Generalitat de Catalunya d’assessorament sobre el Horizon EU

Més informació
 

Convocatòries Horizon EU:

Més informació
 

Cercador de socis:  

Busqueu socis per al vostre projecte? 

Més informació

Consulteu també l’apartat d’ajuts d´R+D+i finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea.

PROJECTES MULTILATERALS CDTI:

EUREKA: Xarxa internacional per millorar la competitivitat de les empreses mitjançant el desenvolupament de projectes d’R+D amb una orientació a mercats internacionals i basats en tecnologies innovadores:

 • EUROSTARS: Programa de suport financer a fons perdut a les pimes innovadores per a desenvolupar projectes d’R+D amb vessant internacional i de caràcter col·laboratiu. 
 • GLOBALSTARS: Programa de suport financer a fons perdut a pimes innovadores per a desenvolupar projectes d’R+D amb països concrets que no poden optar a EUROSTARS.
 • CLUSTERS EUREKA: Ajuts per a desenvolupar projectes col·laboratius d’R+D a escala internacional amb un enfocament sectorial i gestionats des de l’entorn empresarial.

Veure convocatòries 

IBEROEKA: Suport per a projectes d’R+D a Llatinoamèrica emmarcat en la iniciativa Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el desarrollo (CyTED). Els països que formen part del CyTED són: Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Xile, Equador, El Salvador, Espanya, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguai i Veneçuela.

PRIMA: Iniciativa en recerca i innovació de l’àrea de la mediterrània compta amb 19 països i que organitza convocatòries finançades per la Fundació PRIMA en diferents línies relacionades amb l’agricultura, l’alimentació, el maneig de l’aigua en entorns agrícoles i la sostenibilitat.

 
PROJECTES BILATERALS CDTI:

Cooperació Tecnològica Internacional per desenvolupar projectes d’R+D mitjançant acords entre el CDTI i agències homòlogues als següents països: Algèria, Jordània, Marroc, Brasil, Corea, Cuba, Japó, Xina, Egipte, Índia, Malàisia, Mèxic, Tailàndia i Rússia.

 
PROJECTES UNILATERALS:

Cooperació Tecnològica Internacional per desenvolupar projectes d’R+D amb un seguiment unilateral per part de CDTI amb algun dels següents països: Aràbia Saudita, Algèria, Argentina, Austràlia, Bangladesh, Brasil, illes del Cap Verd, Cambodja, Qatar, Xile, Xina, Colòmbia, Corea del Sud, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, EAU, EUA, Equador, Egipte, Filipines, Ghana, Guatemala, Índia, Indonèsia, Iran, Japó, Jordània, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líban, Malàisia, Marroc, Mauritània, Myanmar, Mèxic, Perú, República Dominicana, Oman, Rússia, Senegal, Singapur, Tailàndia, Taiwan, Tunis, Uruguai i Vietnam.

Més informació

 
SERVEI DE RECERCA DE SOCIS ACCIÓ:

Des d'ACCIÓ existeix el servei de cerca de socis i estructuració de projectes amb el suport de les oficines Exteriors d’ACCIO, de la xarxa Enterprise EuropeNetwork (EEN) i la nova Plataforma de Difusió d’Oportunitats: Catalonia Open Challenge.

Més informació

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

Si ets una empresa innovadora que pot aportar noves solucions al mercat i vols optar a les licitacions públiques obertes, demana més informació! Acció t’ajuda a trobar les licitacions on pots tenir més oportunitats, t'assessorarem en la presentació de la proposta i et facilitarem la recerca de socis per dur-la a terme.

Consulta les licitacions obertes en Compra pública d'innovació.

Descobreix licitacions destacades en Compra pública d'innovació

AJUTS A LA DIGITALITZACIÓ

Kit Digital - NOVA CONVOCATORIA OBERTA!

Objecte: Subvencions  a pimes i autònoms per el  procés de transformació digital del negoci.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Quantia i condicions: Consisteix en un bonus  digital amb una quantia econòmica perquè l'administris escollint una o diverses solucions digitals de les ofertes pels agents digitalitzadors acreditats que desenvolupin els serveis del catàleg: creació web, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients i proveïdors, intel·ligència empresarial i analítica, serveis i eines d’oficines virtuals, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat online.

Import bo digital:
•    Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats - 12.000 €  oberta.
•    Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i menys de 10 empleats - 6.000 €  oberta.
•    Petites empreses o Microempreses d'entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d'autoocupació - 2.000 € oberta.

Per sol·licitar el bonus digital cal registrar-se a www.acelerapyme.es i completar el test d'autodiagnòstic. Desprès caldrà accedir al catàleg d'agents digitalitzadors i decidir amb qui vols desenvolupar la solució digital.

Termini: Consulteu la convocatòria específica.

Més informació 

Esquema passos a seguir kit Digital

Programa de Suport als Digital Innovation Hubs

Objecte: Fomentar la innovació de les pimes mitjançant el programa europeu d'EDIH. Per això, s'impulsarà la innovació i l'adopció de tecnologies digitals disruptives per part de pimes de qualsevol sector productiu, finançant la prestació de serveis per part d'entitats pertanyents als EDIH a les pimes beneficiàries dels ajuts.

Organisme: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Quantia i condicions: Les actuacions objecte dels ajuts consistiran en serveis que facilitin l'adopció de solucions de digitalització disruptives per part dels beneficiaris. Aquests serveis atendran a la següent tipologia de serveis: 

 • Assessorament inicial per a la implantació de tecnologies: Consistirà en un servei de consultoria especialitzada, estimada amb una durada mitjana de 70 hores de consultoria, a fi d'oferir coneixements experts en matèria de transformació digital que proporcionin idees a la pime perquè sigui més competitiva i millori el model empresarial gràcies a la utilització de les noves tecnologies.
 • Assaig i experimentació, incloses les proves de concepte tecnològiques: Inclouran l'aplicació pràctica de coneixements experts tècnics i serveis en matèria de transformació digital, incloses instal·lacions d'assaig i experimentació, per permetre a la pime comprovar la viabilitat tècnica d'una idea, per mitjà de l'evidència de la funcionalitat i el potencial. Inclouran:
  • Anàlisi de la viabilitat tècnica, comercial o social dels resultats objecte de la prova de concepte. 
  • Obtenció de prototips, demostració a escala pilot, proves amb usuaris finals, o altres activitats que permetin la validació del resultat, procés o producte i el seu pas a escala real.

Termini: 30 de Setembre de 2025 o fins esgotar fons.

Més informació

DONES EMPRENEDORES DIGITALS (Línia de finançament d’ENISA)

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO-ENISA.

Quantia i condicions:

Els préstecs estan destinats a empreses emergents o en fase de creixement, consolidació o internacionalització en les quals una o vàries dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o que formin part de l’equip directiu.

Condicions:

 • Import mínim del préstec: 25.000 €.
 • Import màxim del préstec: 1.500.000 €.
 • Venciment: màxim 9 anys.
 • Carència de principal: màxim 7 anys.

Requisits:

 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.
 • L'empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.
 • L'empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici.

Més informació

Altres oportunitats de finançament europeu en l’àmbit digital: Aquí

AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

Ajuts del programa Empleo Joven de La Caixa 

Objecte: Foment a la contractació indefinida de joves.

Organisme: La Caixa.

Quantia i condicions: Ajut directe de 4.800 euros per a contractes indefinits formalitzats entre el 22 de novembre de 2022 i el 31 de març de 2023 a persones joves d'entre 16 i 29 anys per un període mínim de permanència de 6 mesos. Els contractes han de ser a jornada completa i només s’admetran jornades parcials en cas d'ERTO amb reducció de jornada motivat per la Covid, durant el període en què aquest ERTO es trobi vigent.

Termini: El 31 de març a les 19 hores o esgotament de fons.

Més informació

Programa 30 Plus

Objecte: Nova edició del programa 30 Plus que ofereix a les empreses del Maresme.

Organisme: Gestionat per SOM de l’Ajuntament de Mataró.

Quantia i condicions: Una subvenció durant 6 - 9 mesos de 1.166’83 €/mes per a noves contractacions de persones més grans de 30 anys en situació d’atur. Comptaràs amb el suport de personal tècnic del SOM durant tot el procés.

Més informació

AJUTS A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Ajuts per a participar a fires internacionals

Objecte: Ajuts per participar en fires internacionals i missions directes empresarials.    

Organisme: ICEX

Quantia i condicions: S’especifiquen a la respectiva convocatòria.

Més informació

ICEX Next 2022

Objecte: Consolidar el creixement internacional de les pimes espanyoles que comptin amb un projecte competitiu i/o facilitar la revisió de l’estratègia internacional a empreses afectades per canvis en les condicions dels seus mercats habituals. 

Organisme: ICEX

Quantia i condicions:  Per a pimes (excepte per a Startup de base tecnològica) amb producte, marca o servei propi, amb facturació mínima de 200.000 euros, amb potencial exportador que desitgin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional i que reuneixin els diferents requisits establerts a les bases reguladores. 

Les despenses subvencionables s’agrupen en dos blocs: 

 • Assessorament personalitzat d’ICEX Next.
 • Despeses de prospecció i promoció internacional, despeses de desenvolupament de la xarxa comercial exterior, despeses de contractació de personal del departament internacional.

Termini: Es prorroga fins fins al 20 de febrer de 2023.

Més informació

AJUTS A LA CREACIO D’EMPRESES

.

Bonificacions de la taxa per obertura d'activitat per persones en atur 2022

Objecte: Ajuts per al foment de l'activitat económica a Mataró

Organisme: Ajuntament de Mataró

Quantia i condicions: Bonificació del 60% de la taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, per a persones que estiguin en situació d’atur, o d’una bonificació del 75% per a persones en situació d’atur menors de 30 anys.

Qui ho pot demanar? Les persones que iniciïn una activitat a Mataró i que siguin empresaris individuals o constitueixin una societat civil privada o comunitat de béns.

Es pot demanar:

Objecte: Afavorir la creació de negocis amb la bonificació a les quotes de la Seguretat Socials per a autònoms .

Quantia i condicions:

Homes i dones que es donin d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, que no hagin causat alta en els anteriors 5 anys.

Homes de més de 30 anys i dones de més de 35 anys, una bonificació de màxim de 24 mesos:

 • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).
 • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.
 • 30 % de reducció i bonificació durant 6 mesos més.

Homes fins a 30 anys i dones fins a 35 anys, una bonificació de màxim 36 mesos:

 • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).
 • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.
 • 30 % de reducció i bonificació durant 18 mesos més.

Comptabilització de la percepció de la prestació de l'atur amb el treball per compte propi: Les persones que estiguin rebent la prestació de l'atur i es donin d'alta com autònoms, poden compatibilitzar per un període màxim de 270 dies la percepció de la prestació amb l'alta al RETA (règim especial de treball autònom), sempre que la sol·licitud es presenti durant els 15 dies següents a l'alta.

Termini: Tot l’any.

Més informació 

DONES EMPRENEDORES DIGITALS (Línia de finançament d’ENISA)

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO- ENISA

Quantia i condicions:

Els préstecs estan destinats a empreses emergents o en fase de creixement, consolidació o internacionalització en les quals una o vàries dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o que formin part de l’equip directiu.

Condicions:

 • Import mínim del préstec: 25.000 €.
 • Import màxim del préstec: 1.500.000 €.
 • Venciment: màxim 9 anys.
 • Carència de principal: màxim 7 anys.

Requisits:

 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.
 • L'empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.
 • L'empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici.

Més informació

AJUTS ESPECIFICS PER SECTORS

.

Segona convocatòria Change2Twin de vals de desplegament per a bessons digitals en pimes manufactureres

Objecte: Change2Twin és un projecte europeu (Horizon 2020) que dóna suport a les pimes manufactureres en el seu procés de digitalització proporcionant solucions de bessons digitals. El concepte de bessó digital és un dels grans canvis de joc en la fabricació i permet a les empreses augmentar significativament la seva competitivitat global.

Quantia i condicions: Participareu en un programa de suport d'11 mesos per adoptar la tecnologia de bessó digital per millorar la competitivitat de la vostra empresa.  

 • Fins a 90.000 euros com a lump sum per cobrir els costos de desplegament i implementació de tecnologia i sistemes aplicables als bessons digitals per a la fabricació. 
 • Tutoria tècnica per donar suport al desplegament del bessó digital en cada fase de la seva implementació, des dels requisits dels usuaris fins a les especificacions de disseny.

Termini: 16 de març 2023.

Més informació

 
Programa de Suport a l'Emprenedoria Industrial per a Pimes

Objecte: Promoure l'emprenedoria, el creixement dels establiments industrials i millorar-ne la competitivitat industrial.

Organisme: Compañia espanyola de Refinaciamiento-  Secretaría General de Industria y PYME

Quantia i condicions :

Per a Pimes amb les següents Activitats Econòmiques:

 • Empreses Industrials: C10 a C32.
 • Activitats de Valorització: E38.x
 • Activitats complementàries a la producció industrial: N8292, H5210, C33 a c36.

Es bonifiquen els interessos i les comissions dels préstecs concedits amb SGRs.

 • De préstecs dun mínim de 3 anys i màxim 10 anys.
 • L'import de la garantia atorgada per la SGR no podrà superar els 1,5M€ per a operacions de creixement i els 750k€ per a operacions d'emprenedoria.
 • La bonificació màx. serà de 200k€ (ajuda de mínimis).

El període de carència de les operacions pot ser de màxim 3 anys.

Més informació

 
Nou Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP)

Objecte: El Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP) es constitueix amb la finalitat de donar suport financer retornable per promoure inversions de caràcter industrial que contribueixin a afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat industrial i mantenir les capacitats industrials del territori.

Organisme: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Quantia i condicions:

a) Finançament de fins al 75% del pressupost.

b) Recollir inversions realitzades des de l'1 de juliol de l'any 2020 i fins a 2 anys posteriors a la formalització.

c) Pressupost mínim de 200.000 €

d) Tipus de finançament:

 1. Préstecs Ordinaris a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès entre 1,5% i 4,5%.
 2. Préstecs Participatius a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès fix i variable vinculat a paràmetres d'evolució de l'activitat.
 3. Participació en el Capital.

e) S'haurà de presentar un 10% d'aval en el cas dels préstecs.

Termini: Pendent convocatòria. Es podran presentar sol·licituds fins a l'esgotament dels fons.

Més informació

 
Ajuts del Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzament, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables.

Objecte: Promoure el desplegament de les energies renovables, tant tèrmiques com elèctriques, en els diferents sectors consumidors, fomentar un control més gran del consum mitjançant el desenvolupament dels sistemes d'emmagatzematge darrere del comptador i l'impuls a la indústria i al sector empresarial associat.

Organisme: Generalitat Catalunya-ICAEN.

Quantia i condicions:

S’obren diferents programes :

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Termini: Consultar segons programa.

Més informació

Subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç – NextGenerationEU

Objecte: Impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Organisme: Generalitat de Catalunya amb Fons NextGenerationEU.

Quantia i condicions: Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions: 

 • Les persones professionals autònomes donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d’un establiment de comerç al detall.
 • Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.
 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. 

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. Per a finançar: 

 • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, per exemple, la millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, despeses relacionades amb implementació de solucions de ciberseguretat o pel desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
 • Despeses referides a la transformació del punt de venda, com la digitalització de la gestió del comerç, la transformació digital del comerç no sedentari o l’adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic.
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular com l’adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte ambiental o la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida.

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins el 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros.  La inversió mínima és de 2.000 euros.

Termini: 19 de Gener de 2023.

Més informació

Projectes de promoció del sector del videojoc i altres formes de creació digita

Objecte: Finançament de projectes d'inversió per millorar la competitivitat del sector del videojoc i de la creació digital, millorar-ne la resiliència i impulsar-ne la internacionalització.

Organisme: Ministerio de Cultura y Deporte

Quantia i condicions :

Activitats subvencionables:

 • La preproducció, producció i distribució de videojocs.
 • La preproducció, producció i distribució d'altres formes de creació digital, incloent-hi les experiències narratives en formats RV, RA, RX, ja siguin interactius o no interactius, experiències narratives orientades a metaversos, podcasts i d'altres.
 • Els programes d'incubació, mentorització o acceleració de projectes relacionats amb les categories anteriors, ja siguin en format físic, digital o híbrid (digital i físic). Es consideren com a tals aquells programes, fòrums, plataformes de pitching i residències on participin professionals i empreses que superin prèviament un procés de selecció i que comprenguin activitats de networking i tutoria per millorar la competència i competitivitat de professionals i empreses en els processos creatius i de desenvolupament de videojocs o altres formes de creació digital.
 • Els esdeveniments professionals i les exposicions culturals sobre el videojoc i altres formes de creació digital.

No es finançaran projectes l'activitat essencial dels quals sigui netament formativa o acadèmica, ni competicions, lligues o tornejos de jugadors de videojocs, com ara esports electrònics (esports).

SUBVENCIÓ, de fins el 80% del total del projecte, màxim 120.000€.

Termini: 27 de gener de 2023.

Més informació

FINANÇAMENT BANCARI I ALTRES

Finançament Restauració i Comerç (AVALIS ICF)

Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i microempreses del sector de la restauració i del petit comerç que hagin vist afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a causa de la Covid-19. La línia de préstecs, dotada inicialment amb 20 milions d’euros, compta amb l’aval del 100% d’Avalis de Catalunya.

L’import dels préstecs s’ha fixat en 15.000 euros més les despeses de risc i mutualitat inherents a Avalis de Catalunya. Els destinataris podran demanar els crèdits a cinc anys amb un any de carència inclòs en el termini.

Més informació

Línia ICO Empreses i emprenedors

Objecte: Finançament per autònoms, emprenedors i tot tipus d'empreses, tant espanyoles com estrangeres que vulguin dur a terme activitats empresarials i / o inversions, cobrir necessitats de liquiditat o despeses dins del territori nacional. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.
 • Tipus d'interès: fix o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència:d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció. dels terminis.

Més informació

 
Línia ICO Crèdit comercial

Objecte: Finançar a autònoms, emprenedors i empreses que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional, o cobrir els costos de producció dels béns objecte de venda a Espanya. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat de l'operació: tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit.
 • Tipus d'interès: tipus variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit.

Més informació

 

Línia ICO Internacional

Objecte: Finançament a autònoms, emprenedors i tipus d'empreses domiciliades a Espanya de necessitats d’inversió o liquiditat fora del territori nacional.També Empreses que vulguin exportar i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i Finançament complementari. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing i línia de crèdit per a inversió i Liquiditat. Préstecs per Exportadors Mitjà i llarg termini.
 • Tipus d'interès: tipus fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge establert per l'entitat de crèdit segons termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència: Tram I Inversió i Liquiditat: d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis. Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini: de 2 a 12 anys amb possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Més informació

 
Microcrèdit Negocis Microbank

Objecte: Línia de finançament de Microbank i Caixabank en col.laboració amb el Tecnocampus. T’ajudem en el teu pla de negoci. Posa en marxa qualsevol proposta, des d’un projecte d’auto-ocupació fins a una microempresa.

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 25.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d'interès - Fins el 31/12/2023: 6,90 % 
 • Període d’amortització fins a 6 anys
 • Carència del capital fins a 6 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 
ICF Eurocrèdit

Objecte: Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Quantia i condicions:

Préstecs a curt termini:

 • Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial entre el 0,50% i el 2,25%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Préstecs a llarg termini:

 • Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 5 a 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’0,50%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació

 
Prèstec ICF-Avalis per a pimes i autònoms

Objecte: Préstec amb aval per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. L’ICF realitza el préstec i Avalis de Catalunya atorga l’aval.

Quantia i condicions:

 • Import: Entre 25.000€ i 250.000€.
 • Termini:
  • Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.
  • Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.
 • Tipus d'interès:
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i l'1,95%.

 • Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.
 • Garanties: aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Més informació

 
ICF – Economia social i cooperativa

Objecte: Préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Quantia i condicions:

 • Préstecs per a inversions: Fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i un màxim d'1 milió d'euros.
 • Préstecs per a circulant: Mínim 30.000 euros i màxim 100.000 euros.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic: Mínim 30.000 euros i màxim 300.000 euros.
 • Préstecs per a capitalització: Mínim 10.000 euros i màxim 60.000 euros per titular beneficiari del préstec.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Més informació

 
Préstecs ICF Turisme

Objecte: Fomentar la transformació i modernització del sector turístic. Línia de préstecs per finançar projectes de modernització de les instal·lacions que millorin l’accessibilitat, l’eficiència energètica, la competitivitat i que impulsin la transició digital del sector.

Organisme: ICF

Quantia i condicions: L’import dels préstecs oscil·la entre els 60.000 € i 2 M€, sent possible finançar el 100% del projecte. Pel que fa al termini, es pot demanar el préstec a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys.

 • Tipus d'interès: Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2%.
 • Empreses destinatàries: Establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats, així com les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades.

Termini: 31 de desembre de 2022.

Més informació

Prèstec Innovació Microbank

Objecte: El Préstec Innovació permet finançar els projectes empresarials que compten amb el suport d’una entitat col·laboradora de MicroBank, com és el Tecnocampus .

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 50.000€.
 • Finançament màxim: 100%.
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%).
 • Període màxim de la operació: 7 anys.
 • Carència del capital fins a 24 mesos.
 • Sense garantia real.

Més informació

 
Línia Joves Emprenedors (ENISA)

Objecte: Dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial a la fase inicial.

Quantia i condicions:

 • La companyia ha d'haver estat constituïda, com a màxim, durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 • La majoria del capital ha d'estar a les mans de persones físiques d'edat no superior a 40 anys.
 • Condicions:     25.000 € Import mínim     75.000 € Import màxim     7 anys Venciment màxim     5 anys Carència màxima.
 • Els socis haureu d'aportar, via capital o a través de fons propis, almenys un 50% del préstec.

Més informació

 
Línia Emprenedors (ENISA)

Objecte: Dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d'edat.

Quantia i condicions:

 • La teva companyia ha d'haver estat constituïda, com a màxim, durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 • Els teus fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantia del préstec.
 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al teu projecte empresarial.
 • Condicions:     25.000 € Import mínim     300.000 € Import màxim     7 anys Venciment màxim     5 anys Carència màxima.

Més informació

 
Línia Creixement (ENISA)

Objecte: Dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades a expandir el negoci o aconseguir una millora competitiva.

Quantia i condicions:

 • Els teus fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantia del préstec.
 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al teu projecte empresarial.
 • Per a préstecs aprovats per un import superior als 300.000 € hauràs de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici tancat.
 • Condicions:     25.000 € Import mínim     1.500.000 € Import màxim     9 anys Venciment màxim     7 anys Carència màxima.

Més informació

 
DONES EMPRENEDORES DIGITALS (Línia de finançament d’ENISA)

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO-ENISA.

Quantia i condicions:

Els préstecs estan destinats a empreses emergents o en fase de creixement, consolidació o internacionalització en les quals una o vàries dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o que formin part de l’equip directiu.

Condicions:

 • Import mínim del préstec: 25.000 €.
 • Import màxim del préstec: 1.500.000 €.
 • Venciment: màxim 9 anys.
 • Carència de principal: màxim 7 anys.

Requisits:

 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.
 • L'empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.
 • L'empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici.

Més informació

 
Préstecs participatius ICF-IFEM. Emprenedoria corporativa

Objecte: ICF gestiona a través d'IFEM el suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores de nova creació (start-up) mitjançant programes de capital risc i la coinversió amb inversors privats a través de préstecs participatius.

Quantia i condicions: Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud. S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d’innovació i/o creixement de l’inversor corporatiu.

 • Entre 50.000€ i 200.000 € per projecte, subjecte a la inversió en forma de capital per part dels inversors privats.
 • Termini: fins a 5 anys.
 • Amortització: única al venciment.
 • Interès fix: el màxim entre el 4% i el tipus que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.08). Les liquidacions seran trimestrals.
 • Interès variable: es determinarà en funció de l’evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 15% inclòs el fix).
 • Comissions: de gestió del 0,5%.
 • Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del departament d’Empresa i Coneixement.

Més informació

 
ICF Venture Tech II

Objecte: Fons de capital risc destinat a invertir en startups que impulsin projectes tecnològics i/o d'innovació amb elevat potencial de creixement.

Quantia i condicions:

 • Tipologia d’inversió: Operacions amb instruments de deute, deute convertible i/o capital.
 • Import de l’operació: Entre 500.000 € i 2 M€.
 • Característiques del projecte: Projectes en fases de maduració early avançat i sèries A.
 • Sector Tic: TIC, digital, i de manera selectiva, ciències de la salut (exclou models amb productes que necessitin de fases clíniques).
 • Model Negoci: Eficients en capital, escalables, dirigits a mercats grans, en creixement i on s’aporti una clara diferenciació (a través de la tecnologia i/o la innovació) que permeti obtenir avantatges competitius sostenibles de manera que la companyia presenti un elevat potencial de creixement i revalorització.

Més informació

Prestecs sense interessos de la Fundació ASCA (Associació solidaria contra l’atur)

Objecte: Finançar projectes d’emprenedoria de persones que es troben a l’atur o en situacions de treball precari. La finalitat és fomentar l’autoestima d’aquestes persones i propiciar la creació i la consolidació de llocs de treball.

Quantia i condicions:

 • Préstecs sense interessos.
 • Es valora el projecte, les competències de la persona emprenedora i també l’impacte social que pot generar.
 • Ventall molt ampli de modalitats, des del finançament d’eines de treball fins a la concessió de préstecs per a la creació de cooperatives.

Més informació

 
Crowfunding o micromecenatge

El micromecenatge és un mecanisme col·laboratiu de finançament de projectes desenvolupat sobre la base de les noves tecnologies. Prescindeix de la tradicional intermediació financera i consisteix a posar en contacte a promotors de projectes que demanen fons mitjançant l'emissió de valors i participacions socials o mitjançant la sol·licitud de préstecs, amb inversors o oferents de fons que busquen en la inversió un rendiment. En aquesta activitat sobresurten dues característiques: la unió massiva d'inversors que financen amb quantitats reduïdes petits projectes d'alt potencial i el caràcter arriscat d'aquesta inversió. Existeixen diverses plataformes de crowfunding.

Més informació

 
Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu és una realitat, amb multitud d’opcions i d’especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. El Recomanador de Finançament Alternatiu creat per ACCIO t’ajudarà a aconseguir-ho. Digues-li, en només 5 clics, quines són les teves necessitats, i et suggerirà les solucions que millor s’adapten al teu sector, a la situació de la teva empresa i a les particularitats del teu projecte.

Més informació

PREMIS

V Concurs d'idees tecnològiques per al comerç minorista

Objecte: De recolzar el petit comerç i frenar la seva desaparició, promoure el talent i la innovació i contribuir a generar solucions tecnològiques al comerç minorista i que serveixin per dinamitzar i modernitzar el petit comerç.

Organisme: A Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en col·laboració amb la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i amb la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.

Quantia i condicions: La dotació econòmica dels premis és de a 23.800 € a repartir entre les idees guanyadores que seran  com a  màxim 4, a més de gaudir d’altres soluciones de la cartera de serveis de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A.

Termini: 17 de gener de 2023.

Més informació

 
Premis Emprende XXI

CaixaBank i ENISA obren la convocatòria dels Premis EmprendeXXI, adreçats a les startups més innovadores d'Espanya i amb menys de tres anys d'activitat.

En aquesta edició, es lliuraran 19 guardons a nivell territorial a les empreses de nova creació amb major impacte en el seu territori. Els guanyadors d'aquesta fase rebran un premi en metàl·lic de 6.000 euros.

En paral·lel, es premiarà les empreses, de qualsevol territori, que ofereixin les millors solucions a alguns dels reptes actuals per a l'entitat i per a la societat en general. Les empreses seleccionades per a aquesta categoria obtindran un premi en metàl·lic de 20.000 euros. Hi ha 6 reptes.

A més ENISA ofereix als qui participin en aquests Premis la possibilitat d'accedir al seu finançament adreçat a l'emprenedoria innovadora, així com formació.

Termini: 5 de desembre de 2022.

Més informació

ALTRES