Preguntes Freqüents (FAQS)

Les empreses que sol·licitin convenis de cooperació educativa extracurriculars o renovacions, hauran d’abonar la tarifa de gestió dels convenis de cooperació educativa de 100€ (+ IVA), aprovada per resolució de la Direcció General del TecnoCampus número 54/2019 i que podeu consultar aquí

Això no obstant, es faran les següents exempcions en el pagament de la tarifa:

 • Empreses que tinguin un contracte d’arrendament vigent amb la Fundació Tecnocampus o que tinguin un contracte vigent com a membre del col·lectiu TCM Pass.
 • Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
 • Administracions públiques, entitats i organismes públics dependents d’aquestes.

En cas que l’estudiant doni de baixa el conveni de cooperació educativa de forma unilateral durant els primers 15 dies des de l’inici de la pràctica, no es cobrarà la tarifa anterior a l’empresa.

En cas de tenir un candidat pre-seleccionat sense haver publicat una oferta:

 1. Accedir o registrar l’empresa a la Borsa Talent TecnoCampus
 2. NOTA: L’alumne  també ha d’estar registrat a la Borsa Talent TecnoCampus
 3. L’empresa haurà d’emplenar el Recull de Dades, que trobarà a l’aplicatiu, a la pestanya CONVENIS - CREAR CONVENI.
 4. En un termini màxim de 10 dies, un cop validat pels responsables acadèmics, l’empresa rebrà el PDF del conveni que haurà de signar, tan l’empresa com l’estudiant, i enviar-ho a talent@tecocampus.cat

Si l'estudiant no ha arribat al màxim de 900 hores de pràctiques al curs acadèmic, es pot sol·licitar la renovació del conveni. Els passos a seguir son:

1. Accedir a Borsa Talent TecnoCampus

2. L’empresa haurà d’accedir a la pestanya CONVENIS - ELS MEUS CONVENIS.

3. Seleccionar el conveni que es vol renovar (VEURE CONVENI - a la part de sota trobarà la pestanya per renovar-ho)

4. En un termini màxim de 10 dies, un cop validat pels responsables acadèmics, l’empresa rebrà el PDF del conveni que haurà de signar, tan l’empresa com l’estudiant, i enviar-ho a talent@tecocampus.cat

La tarifa de gestió de convenis extracurriculars de 100€+IVA també s'aplica a les renovacions dels convenis.  

L’empresa és la que selecciona l’estudiant que farà pràctiques. L’empresa pot fer el procés de selecció que consideri oportú per tal de seleccionar al candidat que més s’ajusti a les seves necessitats.  

 • Pràctiques curriculars: Són pràctiques que forman part del pla d’estudis de l’estudiant, és a dir donen reconeixement d’ECTS. Per tal que la pràctica sigui curricular és imprescindible estar matriculat de l’assignatura de pràctiques.
   
 • Pràctiques extracurriculars: Són pràctiques que no reconeixen ECTS però que aporten experiència.

La dedicació horària ha de ser compatible amb els estudis. En període docent, habitualment, no es poden superar les 20 hores setmanals.

La dedicació dels estudiants que participin haurà de ser compatible amb els seus estudis. En període docent, habitualment, no es poden superar les 20 hores setmanals.

Per curs acadèmic es poden realitzar un màxim de 800 hores de pràctiques. 

TECNOLOGIA I INDÚSTRIES CULTURALS:

800 HORES PER CURS ACADÈMIC:

 • Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Mitjans Audiovisuals
 • Doble titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica

EMPRESA: Per curs acadèmic es poden realitzar un màxim de 900 hores de pràctiques. 

 • Grau en Turisme i Gestió del Lleure
 • Doble Titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure

PRÀCTIQUES  CURRICULARS: 500 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 800 HORES PER CURS ACADÈMIC

 • Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
 • Doble Titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals

PRÀCTIQUES CURRICULARS: 350 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 800 HORES PER CURS ACADÈMIC

 • Grau en Logística i Negocis Marítims

PRÀCTIQUES CURRICULARS: 550 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 800 HORES PER CURS ACADÈMIC

 • Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals

PRÀCTIQUES CURRICULARS: 300 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 800 HORES PER CURS ACADÈMIC.

Si, quan els estudiants no tinguin classes podran fer més de 20 hores setmanals, fins a un màxim de 40 hores setmanals. 

Tot i que per normativa no s'estableix un import mínim, es recomana un preu mínim de 5€/hora, excepte en els estudis d'Enginyeria, on l'ajut econòmic mínim és de 6€/hora (Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació).

En el cas que les pràctiques siguin remunerades (en qualsevol estudi), l’empresa estableix directament amb l’estudiant la remuneració que percebrà en concepte d’ajut a l’estudi. El pagament el realitzarà l'empresa a l’estudiant directament i realitzarà l'alta i pagaments a la Seguretat Social . L’ajut té una retenció mínima d’IRPF del 2%.

Segons estableix el Reial Decret Llei 2/2023, de 16 de març i el Reial Decret llei 5/2023, de 28 de juny, a partir de l’1 de gener de 2024 estableix l’obligatorietat de donar d’alta a la Seguretat Social a tots els alumnes que realitzen pràctiques, tan pràctiques remunerades com no remunerades.

Fins al desembre de 2023, únicament s’establia  l’obligatorietat d’afiliació i cotització a la Seguretat Social dels estudiants que realitzaven pràctiques remunerades, però, a partir de l’1 de gener de 2024, també és obligatori i s’haurà de cotitzar per els alumnes en pràctiques no remunerades.

Les cotitzacions s’hauran de realitzar de la següent manera:

PRÀCTIQUES REMUNERADES:

L’alta i pagament de les quotes de la Seguretat Social correspon a l’empresa que acull l’estudiant en pràctiques. També hi ha una novetat en aquest sentit amb la nova normativa i es deixa de fer diferenciació entre pràctiques curriculars i extracurriculars. A la quota, s’aplicarà una reducció del 95% de les quotes per contingències comuns. La base mínima de cotització mensual serà la vigent en cada moment respecte del grup de cotització 7. 

 

PRÀCTIQUES NO REMUNERADES: 

Per tal d’evitar un possible perjudici als alumnes que ja estan realitzant pràctiques no remunerades i degut a la proximitat de l’entrada en vigor Reial Decret Llei 2/2023, de 16 de març i el Reial Decret llei 5/2023, de 28 de juny, TecnoCampus assumirà la gestió i cost de l’alta a la Seguretat Social dels alumnes en pràctiques no remunerades a partir de gener de 2024.

En cas de pràctiques remunerades, l’empresa és l’encarregada de donar d’alta a l’estudiant a la Seguretat Social.

En el cas de pràctiques no remunerades, per tal d’evitar un possible perjudici als alumnes que ja estan realitzant pràctiques no remunerades i degut a la proximitat de l’entrada en vigor Reial Decret Llei 2/2023, de 16 de març i el Reial Decret llei 5/2023, de 28 de juny, TecnoCampus assumirà la gestió i cost de l’alta a la Seguretat Social dels alumnes en pràctiques no remunerades a partir de gener de 2024.

No, tot i estar donat d’alta a la Seguretat Social, la prestació d’atur queda exclosa.

Es cotitza per:

 • Contingències comuns
 • Contingències professionals

NO es cotitza per:

 • Atur
 • Fons de Garantia Salarial
 • Formació professional

Els dies de festa o de vacances s’han de pactar entre l’empresa o institució i l’alumne. Pel que fa als exàmens, tutories i altres activitats acadèmiques, atès que les pràctiques han de ser totalment compatibles amb els estudis, els estudiants tenen el dret a gaudir-ne. Per visita mèdica, l’estudiant té permís de les hores indispensables per assistir a la visita.

En cas dels alumnes que finalitzin els estudis i tinguin un conveni actiu, un cop tinguin tots els ECTS del grau aprovats, no poden continuar fent pràctiques, ja que perdran la condició d’estudiant i per tant, el conveni deixarà de tenir validesa legal. És responsabilitat de l’estudiant comunicar la finalització dels estudis tant a l’empresa com al Servei de Carreres Professionals.

Un cop acaba la titulació no es poden fer estades de pràctiques acadèmiques, ja que perden la condició d’estudiant. Només es podrà formalitzar un conveni si es torna a matricular d’una altra titulació i reuneix els requisits acadèmics establerts per fer pràctiques. 

No es poden formalitzar dos convenis a la vegada, l’estudiant únicament pot estar en una empresa.

 

Els estudiants tenen cobertes les prestacions per accident, malaltia i responsabilitat civil per l'assegurança escolar. En cas d'estudiants majors de 28 anys, serà necessari que aquests subscriguin una assegurança privada que cobreixi les prestacions relatives a aquestes contingències.

En cas què l’estudiant es trobi malament i no pugui acudir a l’empresa, haurà d’avisar al seu cap immediat de la seva absència. L’estudiant haurà de presentar un justificant d’assistència del metge en cas que falti dos dies. Les hores no realitzades no caldrà recuperar-les.

L’estudiant no podrà faltar més de dos dies sense presentar una BAIXA MÈDICA expedida pel metge de capçalera corresponent.

En cas de baixa mèdica, l’estudiant haurà de comunicar al responsable la seva indisposició per malaltia, i haurà de presentar la baixa mèdica que haurà de demanar al metge de capçalera.

Un cop finalitzat el període de malaltia haurà de portar els parts de confirmació (si en tingués) i l’alta mèdica que també expedeix el metge de capçalera i reincorporar-se el dia següent. 

Si l’estudiant porta cotitzats 180 dies en els últims 5 anys, tindrà dret a cobrar Incapacitat Temporal. La retribució mensual l’abonarà l’Institut Nacional de la Seguretat Social i se li aplicaran les bases que corresponguin:

 • Durant els tres primers dies no es cobrarà res.
 • Del 4t al 20e l’empresa pagarà el 60% de la base reguladora.
 • Del 21e fins a l’alta mèdica (màxim 18 mesos), la seguretat social paga el 75% de la base reguladora.

Si l’estudiant no arriba al mínim de dies cotitzats, no rebrà cap salari durant el temps que estigui de baixa mèdica, però no haurà de recuperar les hores no realitzades.

En qualsevol cas, l’empresa ha de continuar cotitzant durant el període de no assistència de l’estudiant. 

En cas de voler rescindir un conveni aprovat, cal enviar la document de baixatalent@tecnocampus.cat:

En cas de causa justificada, la baixa no caldrà ser notificada amb una antelació de 15 dies i podrà tenir efecte el mateix dia que es comuniqui.

Alumnes estrangers: És responsabilitat de l'alumne tenir en vigor tota la documentació necessària per a poder realitzar pràctiques.

En el cas d’estudiants de fora de la UE, també és responsabilitat de l'estudiant, tenir en vigor l’autorització d’estada adequada per a poder realitzar les pràctiques.

En cap cas la Universitat es farà responsable de l'acompliment d'aquest requisit per part dels alumnes.

La inscripció és indefinida. No té caducitat.

Sí, per fer-ho, es pot tramitar des de l’aplicatiu de Borsa de Talent. A la pestanya “perfil” hi ha l’opció “Donar de baixa”. També ho podeu sol·licitar enviar un e-mail a l’adreça talent@tecnocampus.cat 

Et podem aclarir algún dubte més?

Contacta amb nosaltres