Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Thibisay Coromoto González Rodríguez

Competències


Competències bàsiques
 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

 • E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

 • E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

 • E4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiant aprengui com dissenyar l'estratègia de comunicació a través d'accions de màrqueting. La gestió destratègies Push i Pull, i les eines per dur a terme estratègies de publicitat i promoció de productes i marques.

Resultats d'aprenentatge


Conèixer i ser capaç de desenvolupar el procés de Comunicació Integrada Corporativa i l'elaboració d'una Campanya de Màrqueting per a una marca (escollida pels alumnes).

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor 

 • L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres

Continguts


Tema 1: Desenvolupament d'una Comunicació efectiva 

 • La funció de la comunicació a Màrqueting 
 • Desenvolupament d'una comunicació efectiva: Les 4 preguntes bàsiques: 1. Què cal dir? 2. A qui cal dir-ho? 3. Com cal dir-ho? 4. Com mesurar els resultats?

Tema 2: La Campanya de Màrqueting 

 • Desenvolupament i gestió d'una Campanya de Màrqueting 
 • El Brief de comunicació

Tema 3. El Mix de Comunicació 

 • La decisió del mix de comunicació 
 • Direcció i coordinació de la comunicació integrada de màrqueting . Planificació de la Campanya

Tema 4: Estratègies Pull 

 • El mitjà imprès
 • El mitjà auditiu
 • El mitjà visual

Tema 5: Comunicació segons el cicle de vida del producte

Tema 6: Elecció dels mitjans

Tema 7: Estratègies Push 

 • Comunicació en el Punt de Venda

Tema 8: Tècniques Creatives

Tema 9: RRPP, Patrocinis, Comunicació Institucional

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal
AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació


SE1. Participació a les activitats plantejades dins l'aula (20%)

 • Seminari “Anàlisi d'una Campanya de Màrqueting” 15%
 • Assitència regular a clase. Participació en exercicis duts a terme a l'aula5%

SE2. Projecte final en grup amb lliuraments parcials (50%)
SE4. Examen final (30%)

S'ha de realitzar l'examen final per comptabilitzar la resta de l'avaluació i obtenir una nota major o igual a 5/10 per aprovar l'Assignatura.

Recuperació: Per a aquells que hagin suspès l'examen final, tindran l'opció de fer un examen recuperació durant l'última setmana del trimestre. La nota acumulada en l'avaluació contínua, es guardarà i serà comptabilitzada també per a l'examen de recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Pintado Blanco, Teresa; Sánchez Herrera, Joaquín (2010); Nuevas tendencias en comunicación; 1 ed. ESIC Editorial

Schnard A, Schnard D. (2010); Marketing para emprendedores; ECO EDICIONES; Colombia

Carlos Bravo (2013) Marketing de guerrilla para emprendedores valientes. Esfera Libros Editorial

Complementary

Martin Lindstrom (2008) Buyology: verdades y mentiras sobre por que compramos. Ediciones Gestión 2000

Roberto Álvarez (2011) Neuromarketing. Ed. Pearson Educación

Williams, Eliza (2010) La nueva publicidad. Las mejores campañas en la era de Internet. Editorial GG

Repilla, I (2019) "El Aliado". Ed. Seix Barral