Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Edgar Enrich Alturo

Idiomes d'impartició


Aquesta assignatura s'imparteix en format semi-presencial.

La llengua de les classes i entregues serà en català.

Excepcionalment hi podrà haver material en castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
  • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

Competències específiques
  • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

  • Gestionar  instal.lacions esportives

Competències generals
  • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics

Competències transversals
  • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

     

  • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

     

Descripció


Aquesta assignatura tractarà des del punt de vista de la seva importància en les activitats de nautica d'esbarjo i esports nàutics, la importància de la correcta direcció i gestió dels ports esportius, com a capital no només esportiu sinó socioeconòmic de les ciutats portuàries.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent

 

Resultats d'aprenentatge


Gestionar ports esportius mitjançant la integració de les àrees de coneixement que són aplicables, exercint les habilitats directives tècniques, personals, socials i deontològiques per a l'exercici de la professió de director esportiu.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants, una altra part que es porta a terme en format on-line sincrònic o bé mitjaçant visites a centres externs, i una altra part de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials / on-line sincròniques (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, visites,...

1.2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

4.8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

Continguts


Introducció als ports esportius i vocabulari tècnic

Legislació específica dels ports esportius

Llei d’Ordenació del Litoral Català

Entorn del port esportiu

Operacions dels ports esportius

Certificacions i requeriments dels ports esportius

Certificacions i titulacions nàutiques professionals i d’esbarjo

Oportunitats de negoci dels clubs nàutics, les bases nàutiques i els ports esportius

Organització i gestió d’activitats nàutiques-esportives

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

 

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg del trimestre.

 

Durant el transcurs del curs els estudiants hauran de seleccionar un port esportiu i realitzar-ne l’anàlisi com a cas real, amb la qual cosa, la precisió en el maneig de dades, el criteri acadèmic i la profunditat de l'anàlisi, seran valors a tenir en compte durant a avaluació.

Sistema d'avaluació


La nota final serà la ponderació de les qualificacions de les activitats realitzades al llarg del trimestre.

Per superar l'assignatura, caldrà que la nota final sigui superior o igual a 5 punts sobre 10.

 

L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb les valoracions que s'indiquen:

• Activitats i proves d'avaluació continua: 5 punts

• Treball escrit i presentació oral: 5 punts

 

Avaluació

 

Activitat avaluadora

 

Ponderació

 

Criteri per fer mitjana

 

Continuada

Activitats i proves avaluació individuals

Activitats i proves  avaluació grupals

40%

 

10%

5/10

 

Final

Treball fi assignatura i presentació oral

 

50%

 

5/10

- Serà necessari que la nota de cada part sigui superior o igual a 5 punts sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de la nota.

- La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Important:

Per poder superar l'assignatura en el format d'avaluació continuada, caldrà que l'alumne assisteixi al 80% de les hores lectives presencials programades durant el trimestre. En cas que l'assistència sigui inferior a aquest % serà imprescindible superar un exàmen escrit per tal d'aprovar l'assignatura.

 

Recuperació

Durant el mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès el treball escrit. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació d’aquesta part i l’assignatura quedarà suspesa. Les activitats i proves d’avaluació continua podran ser recuperades per mitjà d’un examen escrit.

Activitat avaluadora en període de recuperació

 

Ponderació

 

Criteri per fer mitjana

 

Examen final

 

50%

 

5/10

 

 

Cronograma i Guia d’activitats.

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne/a durant l'assignatura mitjançant el Cronograma.

 

Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de setembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

 

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Bibliografia


Bàsic

Francisco Javier Martín Pérez (2003). Curso práctico de dirección de instalaciones náuticas de recreo. Universidad de Alicante. Escuela Oficial de Turismo.

R. Heron, The Marina-Sustainable Solutions for a Profitable Business, ISBN-13: 978-1105270345, 3rd Ed Lulu 

 

Complementary

American Society of Civil Engineers (2000). Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors EEUU. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice.

Turespaña (2006). Turismo Náutico. Estudios de productos turísticos. Madrid. Secretaría General de Turismo.

PLANCO Consulting GmbH; EFFICIENT AND PROFITABLE MARINA OPERATION; Practical advice for optimising service provision, 

Capeta, S. El Charter Náutico. Todo sobre el alquiler de barcos, , Editorial Juventud, S.A., 2007