Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Carla Pérez-chirinos Buxadé

Idiomes d'impartició


L'assignatura s'impartirà en castellà i es farà servir terminologia en anglès. Els professors coneixen les tres llegües i, tant treballs/examens com els dubtes a classe, es poden preguntar/respondre en qualsevol d'aquestes.

Competències


Competències bàsiques
 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Avaluar la condició física, preescriure i desenvolupar els exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per aquests practicants 

 • Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Entendre els fonaments de l'acondicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de l'esport

Competències transversals
 • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

Descripció


Com a professional de l’exercici físic, l’alumne del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport és el responsable de la prescripció, valoració, programació i quantificació de les càrregues d’un procés d’entrenament.


L’assignatura de “Teoria i pràctica de l’entrenament esportiu (I)” dóna les bases per conèixer els principis de l’adaptació, la càrrega, l’entrenament de la resistència, l’entrenament de l’amplitud de moviment i l'escalfament dels diferentes tipus d'esport.


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

 

Resultats d'aprenentatge


1. Demostrar les bases i fonaments de l'entrenament esportiu, la resposta i adaptació biològica a la càrrega, per conèixer, classificar, dissenyar i executar de forma eficient i segura mètodes d'entrenament de la força i de la resistència, amplitud de moviments i velocitat, amb l'estudi particular dels més adequats per a nens i joves, per a la seva millora i que afavoreixin el seu màxim rendiment en l'edat adulta.

2. Realitzar la correcta administració de protocols de camp, idonis per a l'avaluació de les manifestacions de la força i de la resistència en nens i joves per determinar de forma eficient l'administració personalitzada dels mètodes i dels diversos components de la càrrega que els caracteritzin, per a la millora dels aspectes estructurals i formals pretesa.

3. Demostrar tenir coneixement dels fonaments dels avanços científics i tecnològics en l'entrenament de la força i de la resistència per al rendiment esportiu en homes i dones joves i adults/as. Identificar i realitzar la correcta administració de mètodes d'entrenament per al desenvolupament de l'excel·lència en aquestes qualitats aplicada al rendiment esportiu, així com els procediments de control i avaluació per prescriure les càrregues idònies que garanteixin les millores preteses, segons les diferents especialitats esportives.

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes, presentacions a classe

3.6

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

 

Continguts


CONTINGUTS TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU

 

Tema 1. Introducció a l'Entrenament Esportiu.

Tema 2. L' Adaptació: tipus, teories i principis.

Tema 3. L' Escalfament: estructura, tipus i disseny.

Tema 4. L' Amplitud de Moviment: valoració i entrenament.

Tema 5. La Càrrega: classificació i determinació 

Tema 6. La Resistència en esports de prestació: valoració i entrenament.

Tema 7. La Resistència en esports de situació: valoració i entrenament.

 

ordre modificable en funció de l'evolució de l'assignatura


 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.


Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

 1. Examen teòric final: consistirà en preguntes obertes, de tipus test, de resposta curta i disseny de tasques d'entrenament (entre altres)
 2. Treballs individuals: consistirà a respondre qüestionaris (sobre vídeos, articles, teoria donada a classe, situacions pràctiques, etc.) directament a l'aula virtual tant a l'aula com a casa.
 3. Treballs en grups: consistirà a resoldre informes sobre les classes pràctiques.
 4. Assitència i participació a les classes pràctiques.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

 

La qualificació final de l’alumne és el resultat d’una avaluació continua a través de diferents activitats avaluatives. L’aprovat de l’assignatura s’obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d’acord amb la següent taula de ponderació:

 

L’avaluació de l’assignatura constarà de:

 • Examen final (avaluació final)
 • Informes de pràctiques per grups (avaluació continua)
 • Qüestionaris individuals (avaluació continua)
 • Assistència i participació a les classes pràctiques (avaluació continua)

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 

Examen final teòric

 

50%

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, G1, G2, G6, G8, G9, G10, T1, T3, T4, T6, T7, T8, E5, E6, E8, E9 y E11.

Informe de pràctiques per grups

20%

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, G1, G2, G6, G8, G9, G10, T1, T3, T4, T6, T7, T8, E5, E6, E8, E9 y E11.

Qüestionaris individuals

20%

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, G1, G2, G6, G8, G9, G10, T1, T3, T4, T6, T7, T8, E5, E6, E8, E9 y E11.

Assistència i participació a les pràctiques                         10% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, G1, G2, G6, G8, G9, G10, T1, T3, T4, T6, T7, T8, E5, E6, E8, E9 y E11.

 

Criteris per a fer mitjana entre les diferents qualificacions de les activitats avaluadores:

 

Avaluació

Activitat Avaluadora

Criteri

   Final

Examen final teòric

Igual o superior a 5/10

 

Contínua

Qüestionaris individuals

Informes de pràctiques en grup

Qüalsevol nota entre 0 i 10

Assistència i participació pràctiques

Qüalsevol nota entre 0 i 10

 

IMPORTANT:

- L' assistència a les classes pràctiques no és obligatoria, però ha de ser superior al 75% per a sumar a la nota final.

- L' assistència a les classes pràctiques només val per millorar nota, no per aprobar l'assignatura.

- A l'avaluació continua (informes de pràctiques en grup i qüestionaris individuals) es pot obtenir qualsevol nota entre 0 i 10.

- L'exàmen no es pot suspendre, s'ha d'obtenir una nota superior a 5/10.

- La mitjana final de l'assignatura ha de ser superior a 5/10.

- Si la mitjana final no és superior o igual a 5/10 l’assignatura quedarà suspesa.

 

Recuperació

- D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació és de “No presentat”, no es podrà optar a la recuperació.

- Si la mitjana final de l'assignatura es inferior a 5/10 i per tant queda suspesa, s'haurà de recuperar.

- Es poden donar els següents escenaris:

       - Examen final suspès: assignatura suspesa independentment de la mitjana. S'ha de recuperar l'examen amb una nota superior a 5.

       - Examen final aprovat i mitjana suspesa degut a l'avaluació continua: S'ha d'aprovar l'avaluació continua amb la realització d'un treball. Extensió, index, continguts, etc. s'informarà en el seu moment.

       - Mitjana final suspesa degut a l'avaluació continua i examen final suspès: S'ha d'aprovar l'avaluació continua amb la realització d'un treball. Extensió, index, continguts, etc. s'informarà en el seu moment i s'ha de recuperar l'examen amb una nota superior a 5/10.

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

 

 

Treball final avaluació continua

40% i superior a 5/10

Assistència i participació a les pràctiques i classes

10% i qualsevol nota entre 0 i 10

Examen teòric de recuperació

50% i Superior a 5/10

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Roca, A. (2008). El proceso de entrenamiento en el fútbol. MCSports.

Solé, J. (2016). Teoría del entrenamiento deportivo. Barcelona: Sicropat Sport.

Complementary

Bompa, T & Buzzichelli, C. (2019). Periodización. Teoría y metodología del entrenamiento. Barcelona: Ediciones Tutor.

Solé, J. (2006). Planificación del entrenamiento deportivo. Barcelona: Sicropat Sport.

Nelson, A y Kokkonen, J; (2021): Stretching anatomy. Editorial Human Kinetics