Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Edgar Enrich Alturo

Idiomes d'impartició


 • Català

Aquesta assignatura s'imparteix en format semi-presencial.

La llengua de les classes i entregues serà en català.

Excepcionalment hi podrà haver material en castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

Competències específiques
 • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

 • Gestionar  instal.lacions esportives

Competències generals
 • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics

Competències transversals
 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

Descripció


Aquesta assignatura tractarà des del punt de vista de la seva importància en les activitats de nautica d'esbarjo i esports nàutics, la importància de la correcta direcció i gestió dels ports esportius, com a capital no només esportiu sinó socioeconòmic de les ciutats portuàries.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent

 

Continguts


Introducció als ports esportius i vocabulari tècnic

Legislació específica dels ports esportius

Llei d’Ordenació del Litoral Català

Entorn del port esportiu

Operacions dels ports esportius

Certificacions i requeriments dels ports esportius

Certificacions i titulacions nàutiques professionals i d’esbarjo

Oportunitats de negoci dels clubs nàutics, les bases nàutiques i els ports esportius

Organització i gestió d’activitats nàutiques-esportives

Sistema d'avaluació


La nota final serà la ponderació de les qualificacions de les activitats realitzades al llarg del trimestre.

Per superar l'assignatura, caldrà que la nota final sigui superior o igual a 5 punts sobre 10.

 

L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb les valoracions que s'indiquen:

• Activitats i proves d'avaluació continua: 5 punts

• Treball escrit i presentació oral: 5 punts

 

Avaluació

 

Activitat avaluadora

 

Ponderació

 

Criteri per fer mitjana

 

Continuada

Activitats i proves avaluació individuals

Activitats i proves  avaluació grupals

30%

 

20%

5/10

 

Final

Treball fi assignatura i presentació oral

 

50%

 

5/10

- Serà necessari que la nota de cada part sigui superior o igual a 5 punts sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de la nota.

- La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Important:

Per poder superar l'assignatura en el format d'avaluació continuada, caldrà que l'alumne assisteixi al 80% de les hores lectives presencials programades durant el trimestre. En cas que l'assistència sigui inferior a aquest % serà imprescindible superar un exàmen escrit per tal d'aprovar l'assignatura.

 

Recuperació

Durant el mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès el treball escrit. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació d’aquesta part i l’assignatura quedarà suspesa. Les activitats i proves d’avaluació continua podran ser recuperades per mitjà d’un examen escrit.

Activitat avaluadora en període de recuperació

 

Ponderació

 

Criteri per fer mitjana

 

Examen final

 

50%

 

5/10

 

 

Cronograma i Guia d’activitats.

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne/a durant l'assignatura mitjançant el Cronograma.

 

Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de setembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

 

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Bibliografia


Bàsic

Francisco Javier Martín Pérez (2003). Curso práctico de dirección de instalaciones náuticas de recreo. Universidad de Alicante. Escuela Oficial de Turismo.

R. Heron, The Marina-Sustainable Solutions for a Profitable Business, ISBN-13: 978-1105270345, 3rd Ed Lulu 

 

Complementary

American Society of Civil Engineers (2000). Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors EEUU. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice.

Turespaña (2006). Turismo Náutico. Estudios de productos turísticos. Madrid. Secretaría General de Turismo.

PLANCO Consulting GmbH; EFFICIENT AND PROFITABLE MARINA OPERATION; Practical advice for optimising service provision, 

Capeta, S. El Charter Náutico. Todo sobre el alquiler de barcos, , Editorial Juventud, S.A., 2007