Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Ivette Callorda Boniatti
Jordi Sanchez Grau 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Competències generals
 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

 • Entendre els fonaments del joc i de l'esport

Competències transversals
 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Descripció


L'assignatura Activitat Física en la Infància i en l'Adult Major, és una assignatura teoricopràctica l'objectiu principal de la qual és conèixer en profunditat les característiques pròpies d'aquests dos grups poblacionals per a poder avaluar, planificar, dissenyar i desenvolupar programes d'activitat física que afavoreixin la transferència a la pràctica regular d'activitat física en aquests grups poblacionals.

Aquesta assignatura optativa pretén aportar als i les estudiants un coneixement extensiu d'aquells continguts genèrics cursats en altres assignatures bàsiques i específiques al llarg de la seva formació universitària. L'objectiu d'aquesta assignatura és augmentar la consciència crítica sobre la importància de la promoció de l'activitat física i la salut en tots els col·lectius, especialment en joves i persones d'avançada edat, així com la implementació de programes d'entrenament enfocats a l'alt rendiment esportiu en joves esportistes per a aconseguir així un desenvolupament òptim en relació a cada modalitat esportiva. El disseny, avaluació i implementació d'aquestes propostes deuran sempre estar basades en l'evidència científica i sota la supervisió professional adequada.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent

Continguts


 1. Conceptes bàsics i contextualització.
 2. L'exercici físic i la seva prescripció en la infància i la gent gran.
 3. Avaluació de les diferents capacitats física en el nen i en l'adult major.
 4. Adaptació dels programes d'activitat física per a poblacions especials.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)
5,0 - 6,9: Aprovat (AP)
7,0 - 8,9: Notable (NT)
9,0 - 10: Excel·lent (SB)

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua a través de diferents activitats avaluatives. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora Ponderació
Treballs individuals

45%

Treballs grupals

30%

Examen final

25%

Requisits per superar l'avalució:

 • És necessari que cadascun dels apartats de les activitats avaluatives exposats prèviament sigui superat amb una nota igual o superior a 5.
 • Mostrar evidències del seguiment continuat-setmanal de cadascuna de les sessions virtuals segons els termes marcats pel professorat. Es deurà completar i lliurar almenys el 60% de les activitats avaluatives plantejades al llarg de l'assignatura pels docents.
 • Les activitats de caràcter individual i grupal hauran de lliurar-se en el termini i format establert. En cap cas aquestes activitats avaluatives són recuperables.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

 

Sobre la recuperació de les activitats avaluatives

 • En cas que no se superin les activitats avaluatives individuals i/o grupals no es tindrà dret a realitzar l'examen final. D'aquesta manera l'assignatura quedarà suspesa.
 • En el cas de suspendre l'activitat avaluativa de l'examen final es podrà accedir a la recuperació d'aquest.
 • D'acord amb la normativa vigent, només es podrà optar a la recuperació de l'activitat avaluadora de l'examen si s'ha suspès. En cas de No Presentat, no es podrà optar a la recuperació d'aquesta activitat.

Bibliografia


Bàsic

Ceballos, O. et al (coords) (2018). Actividad física y deporte. INDE. Barcelona

American College of Sports Medicine (2017). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription (10th ed). Baltimore: Lippincot Williams and Wilkins.

Claude Bouchard; Steven N. Blair; William Haskell. (2012). Physical Activity and Health. Champaign, IL: Human Kinetics.

American College of Sports Medicine (2009). ACSM’s Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities (3rd ed). Champaign, IL: Human Kinetics.

Complementary

Batalla, A. (2000). Habilidades Motrices. INDE. Barcelona

Cañizares, JM., & Carbonero, C. (2017). Enciclopedia para padres sobre actividad física, salud y educación en los niñ@s. Wanceulen. Sevilla

Devis, J, Peiró, C, Pérez, V, Ballester, E, Devís, Fco, Gomar, Mª Josep & Sánchez, R. (2009). Actividad física, deporte y salud. Barcelona: INDE.

Ministerio de Sanidad y Consumo. Ministerio de Educación y Ciencia (2014). Actividad Física y salud en la infancia y la adolescencia. Guia para todas las personas que participan en su educación. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/guiaActiviFisica.htm

Documento de consenso sobre fragilidad y prevención de caídas en la persona mayor. Sistema nacional de salud. Junio 2014.

 

Pla d'Activitat Física Esport i Salut (PAFES). http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pla-dactivitat-fisica-esport-i-salut-pafes/

Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable (PAAS). http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/paas/

Proyecto Vivifrail (http://www.vivifrail.com/es)

OMS (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Disponible en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/

Mirwald, R., Batxer-Jones, A., Bailey, D. & Beunen, G. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. Medicine Science Sports Exercise 34(4), 689-694.  

Long-term athletes athletes development 2.1 (2006). Recuperado de http://sportforlife.ca/portfolio-view/long-term-athlete-development-2-1/

McArdle W., Katch F. & Katch V. (2015) Exercise Physiology: Nutrition, Energy and Human Perfomance (8th ed). Baltimore: Lippincot Williams and Wilkins.

Bermejo, L. (2010). Envejecimiento activo y actividades socioeducativas con personas mayores. Gui´a de buenas pra´cticas. Madrid: medica panamericana

Cummings, S. (2017). Biological Maturation in Youth Sports: Breaking Biases. https://www.youtube.com/watch?v=bTaUQoBHmGg&t=614s