Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Senda Jiménez Delgado

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Competències generals
 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

Descripció


L'assignatura tracta de donar la formació teòrica per conèixer i practicar diferents activitats subaquàtiques a partir de l'activitat esportiva com són l'apnea i el busseig amb equip autònom, d'una manera segura i conscient.

La pràctica del submarinisme i l'exploració del mitjà subaquàtic així com l'entorn marí i les seves especificitats en relació al cos humà i la nostra interacció amb la vida marina són l'objecte d'estudi d'aquesta assignatura.

L’assignatura es centra en els aspectes teòrics i tècnics més importants en la pràctica del busseig recreatiu. En primer lloc els alumnes coneixeran el material de busseig necessari i el seu us per desenvolupar aquest esport amb normalitat i seguretat.

S’estudiarà la física associada al món subaquàtic, com el nostre organisme i l’equip de busseig es veu afectat per la pressió, es tractarà la fisiologia relacionada amb aquest esport i com es poden evitar les situacions de risc.

S’ensenyarà a planificar una immersió respectant les corves de seguretat i evitar entrar en descompressió.

Finalment es tractarà l'entorn marí, la seva flora i fauna subaquàtica i com afecta la pràctica del submarinisme al medi ambient i com es pot minimitzar el nostre impacte al món subaquàtic.

Tancant l'aspecte teòric s'explicaran els diferents camins que existeixen a l'hora d'escollir el submarinisme com a possible professió laboral completa o complementària a una altra.

En l’apartat pràctic es duran a terme sessions en aigües confinades i en mar obert on s'ensenyaran les tècniques vistes en les sessions teòriques i que es posaran en pràctica en el mitjà natural permetent a l'alumne aprendre a desplaçar-se en l'aigua i surar, mantenir la respiració, comunicar-nos amb altres bussejadors sota l'aigua, etc. d'una manera eficaç, còmoda i segura.

Una vegada superada l'assignatura l'alumnat estarà plenament format com a bussejador, lliurant-se-li una acreditació oficial vàlida a tot el món que el capacitarà com a bussejador de primer nivell podent bussejar sempre acompanyat d'un altre bussejador a una profunditat màxima de 20 metres.

Continguts


Tema 1. Equip Lleuger de busseig

1.1.- Com seleccionar i guardar el material.

1.2.-  L’equip lleuger.

1.2.1.-  La màscara.

1.2.2.-  Les aletes i els escarpins.

              1.2.3.-  El tub.

              1.2.4.-  El sistema de llast.

              1.2.5.-  El ganivet.

              1.2.6.-  L’ordinador.

              1.2.7.-  La boia de descompressió.

              1.2.8.-  La il.luminació.

Tema 2. Equip de busseig: el contacte amb l’aigua

2.1.- La termoregulació

2.2.- El vestit de neoprè

2.3.-  L’equip pesat.

              2.3.1.-  Les ampolles i la aixeteria.

2.3.2.-  La jaqueta hidrostàtica.

             2.3.3.-  Instrumentació.

             2.3.4.-  El regulador.

Tema 3. Física del busseig.

3.1.- La visió sota l’aigua

3.2.- La llum sota l’aigua

3.3.- El so sota l’aigua

Tema 4. La pressió al cos

4.1.-  Conceptes generals.

        4.1.1.-  Pressió.

 • Pressió atmosfèrica.
 • Pressió hidrostàtica.
 • Pressió absoluta.
 • Pressió d’instrument.

4.2.-  Principi de Pascal.

4.3.-  Principi d’Arquímedes.

             4.3.1.-  Flotabilitat negativa.

             4.3.2.-  Equilibri hidrostàtic.

            4.3.3.-  Flotabilitat positiva.

      4.3.4.-  Pes aparent.

4.4.-  Les lleis dels gasos.

4.4.1.-  Llei de Boyle Mariotte.

4.4.2.-  Llei de Charles i llei de Gay Lussac.

4.4.3.-  Llei de Henry.

4.4.4.-  Llei de Dalton.

4.5.- Com afecten les lleis dels gasos al nostre cos durant la immersió

Tema 5. Respiració i gasos

5.1.-  Conceptes generals.

        5.1.1.-  La sang i els gasos

        5.1.2.- Els gasos i els teixits

5.2.- El Nitrogen i la profunditat

5.3.- Les lleis parcials dels gasos

5.4.- L’enfermetat descompressiva

Tema 6. Planificació de la immersió.

6.1.-  Planificació prèvia.

6.2.-  Control de l’equip i material.

6.3.-  Planificació del busseig.

         6.3.1.-  Senyals subaqüàtics.

         6.3.2.-  Tables de busseig.

         6.3.3.-  Planificació de la immersió amb taules de busseig.

Tema 7. Riscos i Responsabilitats

7.1.-  Riscs de la immersió.

         7.1.1.-  Lesions relacionades amb la immersió.

7.2.-  Problemes durant el descens.

7.3.-  Problemes durant el ascens.

7.4.-  Prevenció d’accidents.

7.5.-  Accidents propis del medi aquàtic.

7.6.-  Incidents diversos.

7.7.-  Barotraumatismes.

Tema 8. Iniciació a l’apnea

Tema 9. Entorn Marí

Altres temes:

            Història del busseig

            Professionalització dins del mon del busseig

 

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

L'avaluació consta de dues parts temporals: una continuada i una altra final.

1) Avaluació continua: l’assignatura consta de dues parts, una teòrica i una pràctica.

La part teòrica consta de 8 classes, que es realitzaran de manera presencial i una clase que es realitzarà de manera telemàtica (Iniciació a l’apnea).

Es realitzaràn alguns treballs (tant individuals com en grup) per avaluar les capacitats adquirides d’algún tema en concret (flotabilitat, detecció d’errades, planificació de les immersions).

La part pràctica consta de 9 classes, 5 classes a aigües confinades i 4 classes a mar obert.

L’assistència tant a les clases teòriques com les practiques són obligatòries, i en cas de no poder presentar-se l’alumne ha d’avisar amb antelació alegant un motiu de pes i/o un certificat mèdic.

S’ha de tenir en compte que a cada classe pràctica els coneixements adquirits són necessaris per l’aprenentatge i seguretat del busseig, amb el què es fa obligatori i necessària l’assistència. Es demanarà justificació mèdica o oficial per la no assistència a les classes pràctiques.

Cal destacar que els alumnes que no puguin realitzar/superar les pràctiques a piscina no podran dur a terme les pràctiques a mar obert i per tant no podran superar l’assignatura.

Aquesta assignatura està sotmesa a les recomanacions/obligacions que dicti el Ministerio de Sanidad i el Gobierno d’España segons l’estat en el què es trobi la pandèmia del Covid-19 al juny 2020. En el cas que les recomanacions/obligacions no permetin realitzar les pràctiques dins el terme trimestral, aquestes no entraran a l’avaluació i es podran realitzar fora de termini per obtenir el títol oficial.

 

2) Avaluació final: per finalitzar l’assignatura, es realitzarà un examen final tipus test que recopilarà tot el temari impartit durant el curs.

Per poder obtenir la titulació de bussejador recreatiu de primer nivell la nota final de l’assignatura haurà de ser com a mínim d’un 6. En el cas que la nota estigui compresa entre el 5 i el 5,9 l’alumne aprovarà l’assignatura però no obtindrà la titulació de busseig. Tampoc obtindrà la titulació si la nota mitjana de les pràctiques és menor a 6 o si la nota de l’examen final és inferior a 6, encara que la mitjana sigui igual o superior a aquesta nota.

S'ha de tenir un índex d'assistència en les pràctiques tant d'aigües confinades com obertes d'un 80% o superior , o en cas contrari no s'aprovarà l'assignatura.

Cas de poder realitzar les pràctiques dins el termini del tercer trimestre:

Activitat avaluadora

Ponderació

 Treballs/Examens

10%

 Pràctiques

40%

 Examen final

50%

Recuperació: Dintre del mateix curs acadèmic, les competències no assolides es poden recuperar. D’acord la normativa vigent, només és possible realitzar les proves de recuperació si s’ha suspès l'examen. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

 

Bibliografia


Bàsic

Avila, L. (1997). Por debajo de la cota cero. Barcelona: Hispano Europea.

Gómez Olleta, J.M. (2009). Manual del buceador 1 Estrella. Barcelona: Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS).

Complementary

Coleman, C. (2004). Manual del buceador. Badalona: Paidotribo.

Dauder, E. (2009). Atlas básico de buceo. Barcelona: Juventud.

Ewald, G; Fetcher, R; Grau, J. y Reichholf, J. (1992). Fauna y flora de las costas. Barcelona: Natuart.

Hofrichter, R. (2004). El Mar Mediterráneo I. Barcelona: Omega.

Larn, R. y Whistler, R. (1997). Manual de buceo deportivo y profesional. Barcelona: Omega.

Llamas, A. (2003). Guia submarina de Barcelona y Tarragona. Barcelona: Anthias.

Llamas, A. (2010). Guia submarina de la Costa Brava: de las Islas Medas y la costa del Montgri. Barcelona: Anthias.

Llamas, A. (2010). Guia submarina de la Costa Brava: de Sant Feliu de Guixols a Begur. Barcelona: Anthias.

Lloris, D. y Meseguer, S. (2000). Recursos marins del Mediterrani: fauna i flora del mar català. Barcelona: Departament d’Agricultura, Ramadaria i Pesca.

Malamas, J.P. (1996). 1000 ejercicios y juegos del buceo y actividades subacuaticas. Barcelona: Hispano Europea.

Richardson, D; Taylor Shreeves, J; Van Roekel, G y Hornsby, A. (2010). The enciclopedia of recreational diving. Tomas, Rancho Santa Margarita: PADI.

Tovaglieri, S. y Pelizzari, H. (2007). Curso de apnea. Badalona: Paidotribo.

Verejano Díaz, F. (1999). El hombre subacuático: Manual de fisiología y riesgos del buceo. Madrid: Díaz de Santos.

Malamas, J.P. (1999). Aprender a bucear. Barcelona: Hispano Europea.