Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 10

Professorat: 

Víctor Illera Domínguez
Carla Pérez-chirinos Buxadé 
Gerard Carmona Dalmases 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • Posar en funcionament programes d'activitat física i esport adreçat a poblacions especials

 • Programar el procés d'entrenament de les habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i de l'esport

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

 • Entendre els fonaments de l'acondicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Entendre els fonaments del joc i de l'esport

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
 • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

 • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

 • Actuar dins dels principis ètics necessaris pel correcte exercici professional, segons el marc normatiu

 • Comunicar-se en anglès fluidament, tant oralment como per escrit, en contextos professionals i acadèmics

Descripció


El Treball Fi de Grau (TFG) és una matèria obligatòria de 10 ECTS que consisteix en l'elaboració, presentació i defensa d'un treball de recerca en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. El TFG te la finalitat de valorar les competències adquirides durant el Grau i de consolidar la metodologia científica com a eina per la producció del coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l'exercici professional. L’alumne/a comptarà amb la direcció i supervisió d’un/a director/a durant el periode que comprèn l'assignatura. L'alumne haurà de presentar el TFG i fer la defensa públicament.

Aquesta assignatura segueix les directrius de la normativa reguladora de Treball Fi de Grau aprovada pel Consell de Govern de la UFP el 13 de juliol de 2022.

La perspectiva de gènere serà un aspecte que el professorat tindrà en compte fent un ús inclusiu i no sexista del llenguatge i afavorint la participació equitativa en un entorn respectuós i inclusiu. Pel que fa a les imatges del contingut en el material docent es fomentarà la no perpetuació d’estereotips.

Continguts


Els continguts de l’assignatura estan sotmesos, tant al tema escollit per l'alumne, com a la modalitat de treball escollida. En qualsevol dels casos, hi hauran continguts transversals i comuns a tots els TFG que seran presentats en seminaris. Aquestes sessions, presencials i/o semipresencials comprendran diversos temes relacionats amb les diferents fases de l'assignatura del TFG com poden ser els següents: 

 • Funcionament i normativa del TFG.
 • Fonts d’informació; Recerca bibliogràfica; Gestors de referències bibliogràfiques.
 • Bases metodològiques per a la realització dels TFG.
 • Comunicació escrita i oral dels TFG.

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació del TFG es basa en la valoració de les competències assolides pels alumnes, materialitzat en la qualificació numèrica, d'acord amb l'establert en la legislació vigent.

Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

 • 0 - 4,9: Suspès
 • 5,0 - 6,9: Aprovat
 • 7,0 - 8,9: Notable
 • 9,0 - 10: Excel·lent

Aquesta avaluació es tracta d’un procediment de qualificació continuada i formativa. S'avaluaran tant les competències bàsiques i generals, com les específiques i transversals. El següent quadre relaciona cada activitat avaluadora amb la seva ponderació:

Activitat avaluadora Ponderació
Tutories  (Director/a de TFG) 5%
TFG Inicial (Director/a de TFG) 10%
TFG Final (Director/a + Tribunal de TFG) 60%
Defensa de TFG (Tribunal de TFG) 25%

(L'avaluador consta entre parèntesi)

Criteris mínims NECESSARIS per poder fer la mitjana entre les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora Tipus d'avaluació

Criteri

Sol·licitud TFG (Comissió TFG) Contínua Presentació obligatòria
Tutories  (Director/a de TFG) Contínua Qualsevol nota
TFG Inicial (Director/a de TFG) Parcial Qualsevol nota
TFG Final (Director/a + Tribunal de TFG) Final 5/10
Defensa de TFG (Tribunal de TFG) Final 5/10

(L'avaluador consta entre parèntesi)

Conjuntament al lliurament de la Memòria Final, l'alumne haurà de contestar l'enquesta anònima de satisfacció de l'assignatura TFG.

És condició necessària per poder passar a la fase defensa del TFG que l’alumne/a tingui una nota mínima de 5/10 en l’avaluació del TFG final per part del director/a + tribunal. Una vegada evaluat el TFG final, es comunicarà a l’alumne/a si és APTE o NO APTE per fer la Defensa del TFG.

L’assignatura TFG s’aprova amb un 5/10, havent d’obtenir un mínim de 5/10 en l’avaluació de la memòria del TFG final i un mínim de 5/10 en la defensa.

Recuperació

Si l'alumne/a no supera els criteris mínims necessaris per fer la mitjana de les activitats avaluadores, tal com queden exposats en el paràgraf anterior, quedarà suspès/a en l'assignatura. Si la nota de la Memòria Final no arriba al 5 sobre 10, l'alumne no podrà passar a la fase de Defensa del TFG.

Per altra banda, només serà possible realitzar la recuperació si s’ha suspès la Memòria Final o la Defensa del TFG, i en aquest cas únicament caldrà recuperar la part no superada. Si la qualificació és de 'No presentat/da', no s'hi podrà optar a la recuperació, d'acord amb la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra. La resta de notes (TFG inicial i tutories) mantenen la seva ponderació i no són susceptibles de ser recuperades.

Activitat avaluadora Ponderació
TFG Final (Director/a + Tribunal de TFG) 60%
Defensa de TFG (Tribunal de TFG) 25%

(L'avaluador consta entre parèntesi)

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Cronograma

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne/a en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma.

 

Bibliografia


Bàsic

National Library of Medicine. (s.d.) PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7ED - English). American Psychological Association. 

American Psychological Association. (2021). Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (4ED - Castellano). Manual Moderno.

Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización Panamericana de la Salud. 

González García, J. M., León Mejía, A., i Peñalba, M. (2014). Cómo escribir un trabajo de fin de grado: algunas experiencias y consejos prácticos. Síntesis.

Martínez-González, M. Á., Sánchez-Villegas, A., Toledo Atucha, E., i Faulín, F. J. (2014). Bioestadística amigable. Elsevier.

Margolles, P. (11 de Juliol de 2015). 14 + 1 técnicas para descargar GRATIS cualquier artículo científico. Neoscientia: Descubre como ser un científico 2.0. Recuperat el 08 de setembre de 2022 de http://www.neoscientia.com/descargar-articulos-cientificos-gratis

Google. (s.d.). Google acadèmic. https://scholar.google.es/

Elsevier (s.d.). Mendeley. https://www.mendeley.com/

 Universitat Pompeu Fabra. (s.d.). Mendeley: Gestor de bibliografies. Recuperat el 08 de setembre de 2022 de http://guiesbibtic.upf.edu/mendeley

Universitat Pompeu Fabra. (s.d.). Com elaborar un treball acadèmic: Treball fi de grau. https://guiesbibtic.upf.edu/treball-academic/formats/tfg

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Mata, M. J. (2007). Métodos de investigación en actividad física. Paidotribo.

Complementary

Sanchez, C. (2019). Normas APA séptima edición. https://normas-apa.org/

Sparkes, A., Smith, B. (2013). Qualitative Research Methods in Sport, Exercise and Health: From Process to Product. Routledge

O´Donoghue, P. (2009). Research Methods for Sports Performance Analysis. Routledge

Institut Municipal d'Investigació Mèdica de Barcelona. (2012). Calculadora de Tamaño muestral GRANMO. https://www.imim.es/ofertadeserveis/software-public/granmo/

Universitat Pompeu Fabra. (s.d.). Com elaborar un treball acadèmic. https://guiesbibtic.upf.edu/treball-academic/inici

Navarro, I. Revuelta, G. (2011). Como hacer un vídeo científico. Disponible en https://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/video-cientifico.compressed.pdf

Smith, M.F., (2021). Doing Research in Sport and Exercise: A Student′s Guide. SAGE

DOAJ. (2014). Directory of Open Access Journals. https://doaj.org/

EBSCO. (s.d.). Sports Discus.

Revuelta, G., Llorente, C. (2018). ¿Cómo elaborar un Póster científico?. CCS-UPF. Disponible en http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/manualposters.pdf

Cambridge University Press. (2015). Diccionari bilingüe Angles-Espanyol i Anglès-Català. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

Corrector ortogràfic i gramatical català. (2012). Softcatalà. http://www.softcatala.org/corrector

Enciclopèdia Catalana. (s.d.). Gran Diccionari de la Llengua Catalana. http://www.enciclopedia.cat/diccionaris#.UV1M71KsG5I

Real Academia de la Lengua. (s.d.). Diccionario de la lengua española. http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae

Termcat - Centre de Terminologia. (2015). Diccionari de Terminologia (Ciències de la Salut i Esports). http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/

Martín, J. L. R., Tobías, A., & Seoane, T. (2006). Revisiones sistemáticas en las ciencias de la vida. FISCAM.

Critical Appraisal Skills Programme Español. (2022). Programa de lectura crítica CASPe (varias herramientas). http://www.redcaspe.org

Gisbert, J. P., Bonfill, X. (2004). ¿Cómo realizar, evaluar y utilizar revisiones sistemáticas y metaanálisis?. Gastroenterología y hepatología, 27(3), 129-149.

De Larrucea, J. R. (2017). Introducción a la investigación. En Amat, O. & Rocafort, (Eds). Cómo investigar: trabajo de final de grado, tesis de máster, tesis doctoral y otros trabajos de investigación. (pp. 11-26). Profit.

González, I. F., Urrútia, G., & Alonso-Coello, P. (2011). Revisiones sistemáticas y metaanálisis: bases conceptuales e interpretación. Revista española de cardiología, 64(8), 688-696.

Argimon, J.M., Jimenez, J. (2019). Métodos de investigación clínica y epidemiológica (5ED). Elsevier

Hopkins, G. (2016). Sportscience. A new view of statistics. https://sportscience.sportsci.org/resource/stats/index.html