Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Víctor Illera Domínguez
Carla Pérez-chirinos Buxadé 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i de l'esport

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

Competències generals
 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

 • Entendre els fonaments de l'acondicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
 • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

 • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Generar recursos per l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per l'aprenentatge autònom i la creativitat

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

Descripció


La cinesiologia és la ciència que s'encarrega de l'estudi del moviment. Així doncs, aquesta assignatura se centrarà en l'estudi i anàlisi qualitatiu del moviment del cos humà, associat a la pràctica d'exercici físic i esport. Per a això, serà necessari aplicar els coneixements i competències adquirits en matèria d'anatomia, fisiologia i biomecànica.

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir a l'alumne/a de CAFE en el camp de la cinesiologia aplicada, aportant-li el coneixement requerit per comprendre l'anatomia de les estructures articulars i la funció neuromuscular, i el seu comportament i implicació durant el moviment del cos humà. L'aprenentatge i la comprensió d'aquests coneixements s'obtindrà a través d'un procés d'ensenyament centrat en l'estudi dels fonaments bàsics en cinesiologia i fisiologia articular, així com en l'anàlisi qualitativa del moviment durant l'execució de gestos analítics (simples) i globals (complexos).
Per als professionals de les CAFE, resulta fonamental conèixer i descriure amb detall els moviments analítics que es produeixen a nivell articular durant la realització d'exercicis, tant de caràcter analític com de caràcter global, identificant i abordant aquelles qüestions implicades en l'execució del moviment, i que estan relacionades amb els diferents àmbits d'aplicació de les CAFE (ensenyament, recerca, salut, oci i rendiment esportiu).

Continguts


Tema 1. Estructura i funció dels sistemes corporals 

Tema 2. Principis bàsics de l'anàlisi cinesiológico

Tema 3. Complex articular de l'espatja

Tema 4. Complex articular del colze i el canell

Tema 5. Complex articular de la columna vertebral

Tema 6. Complex articular de la cintura escapular

Tema 7. Complex articular de la cintura pèlvica

Tema 8. Complex articular del maluc

Tema 9. Complex articular del genoll

Tema 10. Complex articular de turmell i de el peu

Tema 11. Introducció de la tecnologia en l'anàlisi cinesiológico

Tema 12. Cadenes miofascials

Tema 13. Anàlisi d'execucions globals

Tema 14. Anàlisi de la marxa

Tema 15. Anàlisi de la cursa. Mecànica i valoració

NOTA: els continguts corresponent a l'estudi de les diferents articulacions o extremitats, inclouen l'anàlisi artrocinematic i osteocinematic.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura constarà d'un període d'avaluació contínua (assistència a les pràctiques, realització de qüestionari i activitats col·lectives), un examen parcial (opcional) i un examen final.

Avaluació contínua: aportarà el 60% de la nota final de l'assignatura. Aquest apartat consta de dues parts:

 • Contínua individual: aquesta avaluació comprendrà els qüestionaris setmanals, els que suposaran un 10% de la qualificació final de l'assignatura.
 • Contínua col·lectiva: suposarà un 50% de la qualificació final. Aquesta part de l'avaluació se subdividirà en dues parts:
  • Lliurament pràctiques realitzades a l'aula: 20% qualificació final de l'assignatura.
  • Lliurament treball final col·lectiu: 30% de la qualificació final de l'assignatura.

L'avaluació contínua haurà de ser superada amb una nota igual o superior a 5/10 punts.

Examen final: aportarà el 40% de la qualificació final de l'assignatura L'examen serà presencial i estarà compost per dos tipus de preguntes:

 • Un apartat tipus test.
 • Un apartat de preguntes obertes per a la resolució de problemes i/o preguntes plantejades. En aquestes s'hauran d'integrar els continguts corresponents a les classes teòriques en aula i les pràctiques, així com el contingut publicat a l'aula virtual al llarg del trimestre.


L'examen final haurà de ser superat amb una nota igual o superior a 5/10 per a poder superar l'assignatura (una nota inferior suposarà una nota final de l'assignatura per sota de 5/10, i per tant, aquesta constarà com a suspesa).

Tabla 1. Resumen de la evaluación, tipos de actividades y criterios para su superación de cada apartado

Avaluación Activitat avaluadora Criterios per la superació Ponderació Competencies

Continua individual

Cuestionarios semanales

 

 

Igual o superior a 5/10

10%

B4, G6, G8, G9, T1, T6, E7

Continua col·lectiva

Pràctiques

20%

Treball col·lectiu

30%

Final

Examen final

Igual o superior a 5/10

40%

 

Requisits per superar l'avaluació continuada:

Per a la superació de l'avaluació contínua s'hauran de complir els següents requisits:

 • En relació a l'avaluació contínua de caràcter individual s'hauran de realitzar com a mínim el 70% dels qüestionaris individuals de l'assignatura.
 • En relació a l'avaluació contínua de caràcter col·lectiu: s'hauran de lliurar com a mínim el 70% de les pràctiques realitzades al llarg de l'assignatura.
 • Assistència i realització mínima obligatòria de les pràctiques i seminaris del 70% dels plantejats en l'assignatura. Si es produís una falta a una pràctica o seminari, aquesta haurà de ser justificada presentant el corresponent document oficial.

 

EXAMEN EN CONVOCTÒRIA EXTRAORDINÀRIA:
D'acord amb la normativa vigent, solament es podrà optar a l'examen en convocatòria extraordinària en cas d'haver suspès l'activitat avaluadora "Examen Final". En el cas que l'alumne sigui qualificat com No Presentat a l'examen final, no es podrà optar a la recuperació.

Activitat avaluadora Criteri de superació d'aptituds Ponderació  Competéncies avaluades 
Examen en 2ª convocatòria Igual o superior a 5/10 40% B4, G6, G8, G9, T1, E7

 

L'examen en convocatoria extraordinària comprèn la totalitat dels continguts impartits (teoria a l'aula, pràctiques i seminaris) i es realitzarà durant el període de recuperació.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ:
El sistema de qualificació utilitzat serà el recollit pel Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal, amb el barem de puntuació que segueix:

0 - 4,9:       Suspens   (SS)
5,0 - 6,9:    Aprovat    (AP)
7,0 - 8,9:    Notable     (NT)
9,0 - 10,0:  Excel·lent (SB)

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Delavier, F. (2012). Guía de los movimientos de musculación: descripción anatómica (6a ed.).
Barcelona: Paidotribo.

Floyd, R.T. (2008). Manual de cinesiologia estructural (bicolor). Barcelona: Paidotribo.

Kapandji, I. A. (2007). Fisiología articular: Esquemas comentados de mecánica humana (6a
ed.). Barcelona: Médica Panamericana.

Lippert, L. S. (2013). Anatomía y cinesiología clínicas. Barcelona: Paidotribo.

Izquierdo Redín, M., (2008). Biomecánica y bases neuromusculares de la activididad física y el deporte. Madrid: Médica Panamericana.

Complementary

Blanco Nespereira A (2002). 1000 ejercicios de musculación (5ª ed). Barcelona: Paidotribo

Vella M (2007). Anatomía y musculación para el entrenamiento de la fuerza y la condición
física. Barcelona: Paidotribo

Calais-Germain B. (1999) Anatomía para el movimiento I (1a ed). Barcelona: La liebre de
Marzo

Cos, F. y Irurtia, A. (2011).Terminologia dels exercicis de força amb sobrecàrregues (II).
Apunts: Educació Física i Esports, 104, 127-137. doi: 10.5672/apunts.2014-
0983.cat.(2011/2).104.13

Cos, F., Marina, M. y Porta, J. (2011).Terminologia dels exercicis de força amb sobrecàrregues
(III). Apunts: Educació Física i Esports, 105, 73-84. doi: 10.5672/apunts.2014-
0983.cat.(2011/3).105.09

Llucià, J. (2001). Musculación. Barcelona: Martinez Roca.

Ruiz Caballero JA (2012). Análisis del movimiento en el deporte. Sevilla: Wanceulen

Trew M., Everett T. Fundamentos del movimiento humano (5ª ed). Madrid: Masson

Hamill J., Knutzen KM. (2003). Biomechanical basis of human movement (2ª ed). Filadelfia:
Lippincott Williams & Wilkins

Waxman SG (2009). Neuroanatomia clínica (26ª ed). McGraw Hill

Cos Morera, F., Carreras Villanova, D., Cos i Morera, M. À., y Medina Leal, D. (2011).
Terminologia dels exercicis de força amb sobrecàrregues (i IV). Apunts Educació Física I
Esports, 105, 71–83. doi:10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2011/4).106.09

Lloret, M. (2000). Anatomía aplicada a la actividad física y el deporte (2a ed.). Barcelona:
Paidotribo.

Weineck J (2013). La anatomia Deportiva (5ª ed). Barcelona: Paidotribo

Neumann D.A (2007). Fundamentos de rehabilitación física. Cinesiología del sistema
musculoesquelético. Barcelona: Paidotribo

Calais-Germain B. (2009) Anatomía para el movimiento. Tomo II Bases para ejercicios (2a ed).
Barcelona: La liebre de Marzo

Cos, F., Porta, J. y Carreras, D. (2011).Terminologia dels exercicis de força amb
sobrecàrregues (I). Apunts: Educació Física i Esports, 103, 101-111. Recuperat de
http://www.revista-apunts.com/apunts/articulos//103/ca/101-111.pdf

Guyard JC (2008). Manual practico de cinesiología. Barcelona: Paidotribo

Kendall FP (2007). Kendall’s Músculos. Pruebas funcionales, postura y dolor. (5ª ed). Filadelfia:
Marbán