Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Màrian Buil Fabregà

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Presencial: català 

Materials: anglès, castellà, català

Competències


Competències bàsiques
 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

Competències específiques
 • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

Descripció


 • Introducció al concepte d'esperit emprenedor i actituds emprenedores que el fan possible, així com les diverses manifestacions de la iniciativa emprenedora per acabar abordant tot el procés emprenedor complet i la seva sostenibilitat. Anàlisi de la figura de l'emprenedor com a element central del procés emprenedor i les principals habilitats de han de tenir.
 • Conèixer les competències necessàries per generar noves iniciatives empresarials sostenibles per compte propi (emprenedoria) o aliena (intraemprenedor). Les competències emprenedores ajudaran als estudiants a identificar i crear oportunitats de mercat transformant idees en possibles models de negoci viables i sostenibles.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


TEMA 1: LA COMPETÈNCIA EMPRENEDORA
1.1. Actitud i mentalitat emprenedora
1.2. Principals competències emprenedores
1.3. Les dimensions de la Competència Emprenedora
1.4. Ikigai

TEMA 2: ELS BÀSICS DE L'EMPRENEDORIA
2.1. Emprenedoria i Intraemprenedoria
2.2. Similituds i diferències de les persones emprenedores i intraemprenedores
2.3. Models de negoci sostenibles
2.3.1. Els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS)
2.4. Tendències

TEMA 3: EL PROCÉS EMPRENEDOR
3.1. El model de Timmons
3.2. El procés emprenedor complet
3.3. El pla d'empresa

TEMA 4: EL PROJECTE EMPRENEDOR A LA PRÀCTICA
4.1. Inspiració
4.2. Ideació i validació
4.3. Prototipatge i validació
4.3. Definició del model de negoci
4.4. Tècniques de comunicació en emprenedoria

Sistema d'avaluació


L'assistència i participació en activitats plantejades dins i fora de l'aula tant presencialment com on-line és obligatòria. L'assignatura no es pot superar sense l'assistència a classe. Per tenir opció a ser avaluat/da d'aquesta assignatura cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes.

 • 10% treball individual 
 • 60%  projecte emprenedor (treball en equip)
 • 30% exàmens

Cadascuna de les notes dels exàmens ha de ser superior a 5 sobre 10 per poder superar l'assignatura. En aquest cas, es comptabilitzarà les notes resultants a l'avaluació continuada.

La nota per superar l'examen final ha de ser superior a 5 sobre 10. En aquest cas es comptabilitzarà les notes resultants dels Treballs individuals i/o en equip (50 %). 

Es obligatori realitzar l'avaluació continuada per presentar-se a l'examen final. És a dir, l'estudiantat no es podrà presentar directament a l'examen final sense haver realitzat les activitats d'avaluació de l'assignatura.

Les tasques programades dins l'avaluació es podran revisar durant els 5 dies posteriors a l'entrega de notes. Passat aquest període no es podran demanar revisions ni reclamacions de notes. 

Qualificacions: 

 • 0 - 4,9 _ Suspès
 • 5 - 6,9 _ Aprovat
 • 7 - 8,9 _ Notable
 • 9 - 10 _ Excel.lent

Recuperació de l'assignatura :

Només es recuperarà l'examen final. S'haurà d'obtenir una nota superior a 5.

Els Treballs individuals i/o en equip (50 %) NO es recuperaran, però es conservaran les notes per al seu còmput en la nota final de l'assignatura.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

 

Bibliografia


Bàsic

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Business Model Generation: Ediciones Deusto.

Van Der Pijl, P., Lokitz, J., & Solomon, L. K. (2016). Design a better business: New tools, skills, and mindset for strategy and innovation. John Wiley & Sons.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Zhou, Jing et al.(2015). The Oxford handbook of creativity, innovation, and entrepreneurship (Part 3). Oxford University Press.

Complementary

Trias de Bes F.(2007) El libro negro del emprendedor. Empresa activa

https://www.crowdsport.es/webinars