Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Miquel Roig Cava

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E1_Interpretar conceptes econòmics bàsics i el reaonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic

   

 • E10_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci.

 • E14_Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial aplicades en aquests sectors i comparar-les entre elles.

   

 • E15_Reunir i interpretar dades significatives per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants en l'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G3_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T4_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

Descripció


La tecnologia Blockchain està suposant una gran revolució a molts sectors. Hem vist explotar el sector Financer amb les DEFI (descentralized finance), el sector de l'Art amb els NFT i els metaversos, o el sector del Gaming amb el nou paradigma play to earn.
L´objectiu d´aquest curs és dotar els alumnes dels coneixements bàsics que els serveixi de base d´aprenentatge per poder desenvolupar una carrera en l´àmbit de les finances descentralitzades i la tecnologia blockchain. 

Donat els recents avenços en Inteligència Artificial, s'ampliarà igualment el mòdul 6 per descubrir i aprendre a explotar aquesta tecnologia i veure quines son les tendencies de futur i com pot afectar això el nostre futur professional.

Continguts


Tema 1: Blockchain, la tecnologia darrere de la revolució.
Tema 2: Impacte de les tecnologies al sector financer
Tema 3: Actius financers i Criptoactius (trading)
Tema 4: NFT i metaversos
Tema 5: Gaming
Tema 6: Apliació de la Intel·ligència Artificial
Tema 7: DAO descentralized Autonomous Organizations

Sistema d'avaluació


Avaluació continuada mitjançant la participació activa a l'aula i als canals habilitats de comunicació digital.

Avaluació de la presentació d'un tema d'interès relacionat amb la materia/projecte propi.

Avaluació mitjançant exàmen final tipus test dels materials explicats a clase.