Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Manel Lesta Angueira

Idiomes d'impartició


 • Català

Idioma Classes: Català

Recursos: Castellà, català i anglés

Examen: Català (altres possibilitats en funció de cada cas personal concret)

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E5_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

   

 • E7_Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores establint principis de responsabilitat social en la gestió i integrant la prespectiva de gènere com a indicadors de qualitat i innovació.

   

 • E10_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci.

 • E12_Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn operatiu com a un projecte i establint pautes a llarg plaç i a gran escala

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


Podem tenir una feina que ens aporti sentit i motivació a les nostres vides? Com poden les empreses i els emprenedors integrar-se en un sistema socio-económic més humà i sostenible i obtenir beneficis económics a la vegada? És possible desenvolupar estratègies basades en l'harmonia?

L'assignatura "Zen Business" ofereix una nova visió empresarial i un nou bio-model de transformació que combina l'aplicació dels valors universals presents en la pràctica del Zen amb les estrategias més rellevants de creació de valor empresarial i social per tots els seus actors.

Amb l’assignatura l’estudiant podrà integrar aquesta filosofia i un nou mètode de gestió empresarial holístic dirigit a empreses i emprenedors que busquen crear valor econòmic, social, emocional i/o mediambiental (impacte holístic) com a estratègia per diferenciar-se i créixer contribuint a fer un món més feliç i sostenible.  L'estudiant ho podrà posar en pràctica de manera personalitzada mitjançant el desenvolupament d'una iniciativa empresarial propia.

Continguts


Tema 1: Context i deconstrucció del sistema socio-econòmic.

1.1 Del Feudalisme al Capitalisme. 1.2 Neolliberalisme i Globalització. 1.3 Externalitats. 1.4. El rol de l’educació. 1.5 Canvi empresarial i social. Capitalisme conscient. 1.6 Economia de la Felicitat

 

Tema 2: Introducció al model Zen Bussines

2.1 Origen del model: Zen, Yin Yang i Teoria dels 5 elements. 2.2 Marc conceptual, principis, funcionament i beneficis del model. 2.3 Els 5 procesos empresarials de creació de valor: les 5 Estrelles Corporatives Zen Business. 2.4 El procés de Transformació: diagnòstic, Cicles de Creació i Control de Valor (CCCV). 2.5 (Re) Disseny del model de Negoci: el Zen Business Canvas (ZBC). Aplicació del model Zen Business.

 

Tema 3: Lideratge humà

3.1 El viatge del (intra)emprenedor. 3.2 Proposit superior, missió estratègica i visió de futur. Lideratge per valors. 3.3 Autoconeixement: eina/mètode Quatre Pilars (Saju/Bazi). 3.4 Coneixement pràctic a través d'un cas empresarial: Shinise. 3.5 Meditació i Mindfulness

 

Tema 4: Gestió d'Actors (stakeholders)

4.1 Proposta de valor empresarial pel grup d'actors de l'empresa: clients, empleats, inversors, proveidors, comunitat, etc. 4.2 Mediambient com part dels stakeholders. ODS - Objectius Desenvolupament Sostenible. 4.3 Pre-Avaluació i medició de l'impacte holístic pel grup d'actors. Eina de treball: Matriu d'Actors per Valor compartit (MAVC). 4.4 Cas pràctic empresarial

 

Tema 5: Màrqueting & innovació

5.1 Concepte de màrqueting. 5.2 Evolució i tendències del marqueting: del Mkt 1.0 al 5.0 (Kotler). Canvi de paradigma (Zen Marketing). 5.3. El cicle del valor. 5.4 El paper de la I+D+I a l'empresa i el procés d'innovació. 5.5 Mercats i Tipus d’innovació: mercats de qualitat de vida (Innovació radical-tecnològica) i mercats d’inclusió -BoP Base de la piràmide- (Innovació social, disruptiva i frugal). 5.6 Casos pràctics empresarials

 

Tema 6: Gestió Financera

6.1 Concepte i rol del diner. 6.2 Models d'Ingressos. 6.3 Control i estructura de costos per activitats i recursos claus. 6.4 Inversió d’impacte: benefici econòmic, social i/o mediambiental. 6.5 Beneficis des del propòsit i la passió - Firms of Endearment. 6.5 Finances alternatives. 6.6 Fintech: evolució i models de negoci. Defi, Blockchain i Token. 6.6 Casos pràctics empresarials

 

Tema 7: Marca & cultura corporativa

7.1 Imatge de marca, reputació i integritat. Eina de treball: Briefing de Marca. 7.2 Satisfacció del grup d'actors. Monitoreig i avaluació del model. KaiZen. 7.3 Governança corporativa. Empreses B Corp i Organitzacions Teal. Felicitat al lloc de treball. 7.4 Eina de treball: Mètode d'Avaluació d'impacte holístic. 7.5 Casos pràctics empresarials

 

Tema 8: Integració

8.1 Cas pràctic: aplicació del Zen Business a un projecte real. 8.2 Desenvolupament d’una iniciativa empresarial personal

Sistema d'avaluació


 • Participació a classe i treball en activitats plantejades dins i fora l'aula: 20%
 • Desenvolupament i presentació del Treball Final: 50 %
 • Examen escrit: 30%

Bibliografia


Bàsic

Coll, Josep M. (2015) Zen Bussines: los beneficios de aplicar la armonia en la empresa. Profit editorial.

Complementary

Ken Robinson (1980): El elemento. Debolsillo.

 

Mackey, J.& Sisodia, R. (2013): Conscious Capitalism: liberating the heroic spirit of bussines. Harvard Business School Pressl

 

Coll, Josep M. y Ferràs, Xavier (2017): Economía de la felicidad. Barcelona: Editorial Plataforma Actual

 

Saul, J.(2011): Social Innovation Inc. 5 strategies for driving business growth through social change. Jossey Bass

 

Seligman, M.(2011): Flourish, a visionary new understanding of happiness and wellbeing