Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Albert Rof Bertrans

Idiomes d'impartició


 • English

La comunicació serà en anglès, encara que l'alumne que ho prefereixi podrà fer-ho en castellà o català. La majoria de materials disponibles estan en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Competències específiques
 • E5_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

   

 • E10_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci.

 • E12_Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn operatiu com a un projecte i establint pautes a llarg plaç i a gran escala

   

 • E13_Crear connexions entre persones, col.laboradors i empreses, posant en contacte a gent que en circumstàncies normals no coincidirien.

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


Com et guanyaràs la vida d’aquí a 2-3 anys? Què t’agradaria està fent un dia com avui?

Visualitza el teu futur professional i estil de vida ideal i dissenya el teu pla personal per assolir-lo.

Continguts


1. AUTO-CONEIXEMENT; ADN PER A FIXAR ELS OBJECTIUS DE CARRERA PROFESSIONAL I ESTIL DE VIDA ADEQUATS.

- Quins son els meus punts forts?.

- I els punt febles?. - Quins son els meus talents?.

- Quines son les meves fortaleses?.

- On pertanyo?.

- Quina és la meva contribució?.

2. OPORTUNITATS ALINEADES ALS MEUS RECURSOS I CAPACITATS; EL “DAFO PERSONAL”.

- Diagnòstic i realisme.

- Detecció d’oportunitats realistes.

3. LA MEVA PROPOSTA DE VALOR ÚNICA: “LA MEVA CORBA DE VALOR PERSONAL”.

- Què em fa únic i diferent?.

- Quins son els meus punts de diferenciació?.

4. EL MEU BUSINESS MODEL CANVAS PERSONAL.

- Com guanyaré diners?.

5. EL MEU PLA PERSONAL ESTRATÈGIC I D’ACCIONS PER A TENIR EXIT.

- Issues Analysis.

- Objectius.

- Estratègies.

- Accions.

- Timing.

- Pressupost.

- P&L.

Sistema d'avaluació


Treball individual (pla "personal"): 80%

 

Examen: 20%

 

L'examen a fi de trimestre suposa el 20% de la nota, sent necessari una nota mínima de 4.0 punts per fer mitjana, i el 80% restant es formarà a partir de l'elaboració i presentació a nivell individual d'un pla "personal", consistent en:

 

 • Document escrit de 15-20 pàgines.

 

 • Vídeo explicatiu del pla personal de 5'.

 

En recuperació s'haurà de fer la prova final que computarà el 50% de la qualificació final, i addicionalment s'haurà de lliurar, el mateix dia de la prova final, el pla "personal", amb document escrit de 15-20 pàgines i l'enllaç al vídeo explicatiu del pla personal de 5’, comptant el 50% de la qualificació final.

 

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO es pot presentar a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y., Borgeaud, E., Smith, A., & Papadakos, T. (2012). Business model you. Pearson France.

Business Model You. (2012). Business Model You. https://businessmodelyou.com/

Complementary

Buckingham, M., & Coffman, C. (1999). First, break all the rules: what the world’s greatest managers do differently. Simon & Schuster.

Handy, C. (2003). The elephant and the flea. Harvard Business School Press; London.

Heath, C., & Heath, D. (2013). Decisive: How to Make Better Choices in Life and Work. Crown Business.