Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Xavier Soldevila Moliner
Sergi Serrano Regol 
Albert Clols De La Iglesia 
Jordi Mercader Sanjuan 

Idiomes d'impartició


 • Català

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes: català, castella i anglés.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

Competències específiques
 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


Direcció Financera és una assignatura on es consoliden els fonaments apresos a les assignatures d'inversió i finançament a curt termini i tècniques quantitatives per a la gestió financera i s'inicia l'estudi de la gestió de les finances a llarg termini on es treballarà la capacitat per tractar i resoldre problemes de finançament de l'empresa.

Continguts


TEMA 1: SISTEMA FINANCER

El sistema financer. Mercats, Actius i Institucions financeres. La funció financera de l’empresa: El objectiu financer. Principis de la funció financera. El binomi inversió-finançament. La funció del director financer.

 

TEMA 2: MÈTODES ESTATICS I DINÀMICS DE SELECCIÓ D'INVERSIONS

Interès simple, interès compost. Actualització, capitalització. Anualització de rendibilitats; Pay-back, rendibilitat dels fluxos de caixa, rendibilitat anual promig dels fluxos de caixa per euro invertit;. Pay-back descomptat, Valor Actual Net (VAN), TIR (Tasa Interna de Rendibilitat), Índex de rendibilitat, Índex de Rendibilitat Ponderat.

 

TEMA 3: ANÀLISI I VALORACIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ

Què entenem per inversió; Quin cash-flow a utilitzar: el Free Cash-Flow (FCF), el Free Cash-Flow després d’impostos o el Cash-Flow de l’accionista; Etapes per l’anàlisi d’un projecte d’inversió: exemple d’un projecte; Compte de resultats i balanç previsional. Anàlisi; “Cash-flows” originats per la inversió en actiu net (NOF i Actiu Fix); Fluxos produïts pel benefici del projecte. La perpetuitat; Riscos o incerteses en els projectes d’inversió; Rendibilitat que li demanem a la inversió. Weighted Average Cost of Capital (WACC); Altres criteris per decidir la inversió; Finançament del projecte; Tractament de la inflació

 

TEMA 4: DECISIONS ESTRATÈGIQUES SOBRE EL FINANÇAMENT A LLARG TERMINI DE L’EMPRESA

Decisions sobre deute i capital: gestió del cost de capital; Cost del deute; Efectes del deute: palanquejament; Quant deute hauríem de tenir; Quan demanar deute; Tipus de deute a demanar; Què és el que mira el banc; Cost dels fons propis; Criteris per decidir entre deute o fons propis: avaluació de l’estructura òptima del capital; Productes bancaris per aconseguir finançament; La política de dividends de l’empresa. L’autofinançament, ampliacions de capital i fonts de finançament a llarg termini (préstecs, Leasing)

 

TEMA 5: VALORACIÓ D’EMPRESES

Valoració d’empreses: generalitats i utilitats; Mètode de valoració per comparables;  Mètode de descompte de fluxos. Capital Asset Pricing Model (CAPM); Model Gordon- Shapiro.

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació:

Examen final

60%

Realització d'activitats individuals a l'aula 

20%

Treball en grup i exposicions

20%

 

 • Es realitzarà un examen final que suposarà el 60% de la nota final, amb una nota mínima de 4,5 sobre 10.
 • Realització d'activitats individuals a l'aula (prova parcial). Test: 20% de la nota final.
 • Treball en grup i exposicions. Cas pràctic avaluable: 20% de la nota final (es valorarà la memòria, el power point, la presentació, la defensa i la qualitat de les preguntes).
 • La participació activa a classe, l’actitud mostrada, els treballs voluntaris poden bonificar la nota final en fins a 0,5 punts.

EXAMEN RECUPERACIÓ: En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, realitzant novament l’examen sencer. La nota corresponent a l’avaluació continuada (el 40% del test parcial i el cas pràctic avaluable) no es recuperable i es mantindrà a l’hora d’efectuar el càlcul de la nota final.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

MARTÍNEZ ABASCAL, Eduardo (2017): Finanzas  para directivos, Mc Graw Hill, IESE Business School, 2a edició, Madrid.

ALEMANY, Fina; ALVAREZ, Carolina; ARASA, Maria Josep; CASANOVAS, Montserrat; GARRIGA, Marc; LOPEZ, Josep Maria; MAÑOSA, Agustí; MONLLAU, Teresa; RIPOLL, Enric; SANTANDREU, Pol; TORRES, Josep (2011): Guia pràctica de valoració d'empreses, Profit (ACCID), Barcelona.

Complementary

FAUS, Josep (2001): Políticas y decisiones financieras para la gestión del valor en las empresas, IESE – Universidad de Navarra, Navarra.

FAUS, J., & TÀPIES, J. (2003). Finanzas operativas: la gestión financiera de las operaciones del día a día (act.). Barcelona: IESE: Universidad de Navarra. 

SUÁREZ SUAREZ, Andrés (1998): Decisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa, 18ª edición, Pirámide, Madrid.

BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart, C. ALLEN, Marcus (2022): Fundamentos de finanzas corporativas, 23ª edición, McGraw-Hill, Madrid.