Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Thibisay Coromoto González Rodríguez

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

 • E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

 • E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

 • E4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • E5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L'alumne serà capaç de dissenyar i executar una Campanya de Màrqueting per a una empresa en ple funcionament. Un cop finalitzada l'assignatura estarà en capacitat de quantificar els resultats obtinguts , identificant els encerts i desencerts comesos.

Conèixer i ser capaç de desenvolupar el procés de Comunicació Integrada Corporativa i l'elaboració d'una campanya de màrqueting per a una empresa en ple funcionament.

El contacte directe amb clients reals els ajudarà a conèixer de primera mà el funcionament real de les empreses.

Continguts


Tema 1: El punt d'arrencada de la campanya

 • Preparació de la reunió d'arrencada amb el client o responsable del producte o servei
 • Fixació de l'objectiu puntual de la campanya
 • Revisió de la coherència del missatge de la campanya a partir de l'estratègia de comunicació
 • Identificació del públic objectiu al qual va dirigit la campanya

Tema 2: Elaboració i presentació del Brief de la campanya

 • Elaboració detallada del Brief
 • Presentació al client i negociació
 • Elaboració de l'acord de lliurament

Tema 3: Disseny i explicació de la campanya

 • Definició dels elements audiovisuals que acompanyaran la campanya: colors, imatges, vídeos.
 • Elaboració del Llistat dels mitjans
 • Elaboració del Pla de Mitjans
 • Elaboració del Timing de la campanya
 • Definició dels indicadors de mesura
 • Elaboració del pressupost de la campanya
 • Elaboració del Pla de contingència
 • Preparació de la presentació al client per a la seva aprovació

Tema 4: Execució i control de les accions de la campanya

 • Contractació de mitjans
 • Posada en marxa de les accions segons pla d'acció
 • Mètodes de monitoratge i ajustos en funció dels indicadors
 • Elaboració dels instruments de comunicació de l'avanç de la campanya al client

Tema 5: Presentació i justificació dels resultats

 • Mesurament dels resultats en comparativa amb l'objectiu inicial
 • Elaboració de l'informe de resultats i properes línies d'acció

Sistema d'avaluació


 • SE2. Disseny i execució d'una campanya de Màrqueting Reial  60%
 • SE2. Activitats en equip (anàlisi de casos 10%)
 • SE4. Examen final individual 30%

IMPORTANT: S'ha de presentar l'examen final per comptabilitzar la resta de l'avaluació. La nota de l'examen final ha de ser major o igual a 5/10 per aprovar l'assignatura.

EXAMEN DE RECUPERACIÓ: En el cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a recuperació, mantenint-les percentatges esmentats a la nota final.

Com que és una assignatura que exigeix l'execució d'una campanya de màrqueting real per a una empresa en funcionament, la presencialitat dels estudiants és obligatòria.

Bibliografia


Bàsic

Kotler, P. y Keller K. (2012) "Dirección de Marketing". Ed. Pearson-Prentice Hall, 14va edición.

Complementary

Repilla, I (2019) "El Aliado". Ed. Seix Barral

Sanchez, J. y Pintado T.(2010) "Nuevas tendencias en comunicación". ESIC

Godin, Seth (2019), “Esto es Marketing” Editorial Alienta

Gallardo Lobato, Rubén (2021) "Marketing práctico para PYMES"