Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Axel Ehberger
Francesc Masoller Arias 
José Luis Martínez Fernández 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E12_Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn operatiu com a un projecte i establint pautes a llarg plaç i a gran escala

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


Analitzar i comprendre el significat dels conceptes de qualitat i d'innovació i la seva aplicació sistemàtica a les empreses: la qualitat per asseguarar l'eficàcia i l'eficiència de les operacions internes, el compromís amb el client, la millora dels resultats, i la responsabilitat de l'empresa amb l'entorn intern i extern (ètica i innovació), la innovació com el procés de transformar idees amb valor, amb l'objectiu de generar aventatges competitives.

Donats els canvis i la complexitat actual en el món de les organitzacions, caracteritzades progressivament per una disposició en xarxa, amb una major descentralització en la presa de decisions i una major amplitud en les seves activitats, així com per un entorn globalitzat i interconnectat, es fa cada vegada més necessari fer un bon anàlisi i seguiment de la gestió que permeti estudiar els factors crítics que defineixen l’èxit empresarial i la seva concreció en objectius controlables. Ajudar a fer front a aquests nous reptes, constitueix l’objecte d’estudi d’aquesta assignatura.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


TEMA 1: LA FUNCIÓ DE CONTROL DE GESTIÓ I LA TASCA DE CONTROLLER

 1. Els nivells de planificació i control de la gestió empresarial
 2. Els diferents estils de control de gestió
 3. Qui desenvolupa la funció de control dintre de l’empresa: la figura del controller
 4. El comportament humà i el control: els sistemes d’incentius
 5. El procés de control de gestió
 6. El reporting del control de gestió: els informes de control

 

TEMA 2: EL SISTEMA D’INFORMACIÓ PER A L’ANÀLISI I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ EMPRESARIAL

 1. Tipus d’informació necessària per l’anàlisi i seguiment de la gestió empresarial
 2. Fonts d’informació i com crear un sistema d’informació per l’anàlisi i seguiment de la gestió empresarial
 3. Els factors claus de l’èxit i els sistemes d’indicadors
 4. Els sistemes d’informació integrats o ERP
 5. Anàlisi del sector i de la competència (benchmarking)
 6. Els quadres de comandament i el Balanced Scorecard

 

TEMA 3: ELS CENTRES DE RESPONSABILITAT PER A L’ANÀLISI I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ EMPRESARIAL

 1. Criteris per a l’establiment de centres de responsabilitat
 2. El procés de control als centres de responsabilitat
 • Centres de costos operatius
 • Centres de costos discrecionals
 • Centres d’ingressos
 • Centres de benefici i d’inversió

 

TEMA 4: LA FORMULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A LA PRESA DE DECISIONS EMPRESARIALS

 1. Concepte i objectius dels pressupostos
 2. El cicle pressupostari de l'empresa
 3. La composició i elaboració de l'pressupost general de l'empresa
 4. Conceptes TAM i FORECAST
 5. Tècniques de negociació pressupostària en el context de l'cicle pressupostari d'una empresa

Sistema d'avaluació


L’assignatura s’avaluarà mitjançant una avaluació continuada durant el curs. Aquesta avaluació consistirà a desenvolupar diferents activitats al llarg del trimestre, així com una participació activa a l’aula. La nota final resultant sortirà dels 4 ítems següents:

 • Treballs individuals i/o en grup: Informes de seguiment de la gestió empresarial, resolució d'exercicis (30% de la nota)
 • Exposició: Treball pràctic (estudi i anàlisi de control de gestió d'una empresa i identificació dels factors crítics d'èxit, els indicadors d'avaluació i seguiment de la gestió [KPI] i l'elaboració d'un quadre de comandament (20% de la nota)
 • Examen final teòrico-pràctic (50% de la nota)

Per a superar l’assignatura, s’haurà de treure un mínim de 5 punts a l’examen final teòric-pràctic. La nota final de l’assignatura es configurarà de la següent manera:

 • si la mitjana de les notes obtingudes en totes les activitats proposades a l’avaluació continuada està aprovada, aquesta serà la nota final de l’assignatura.
 • en cas que la nota mitjana no estigui aprovada i/o es tingui una nota inferior a 5 punts a l’examen final teòric-pràctic, l’alumne s’haurà de presentar obligatòriament a l’examen de recuperació.

Examen de recuperació: en cas que l’assignatura no s’hagi superada mitjançant l’avaluació continuada, l’alumne es podrà presentar a la prova de recuperació. A l’examen de recuperació només es podrà recuperar l’examen teòric-pràctic. En aquest cas, es guardaran i no es podran recuperar les notes dels restants ítems. Per a aprovar l’assignatura, la nota de l’examen de recuperació ha de ser com a mínim de 5 punts i la mitjana final de les notes ha d’estar aprovada.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

El sistema d’avaluació no patirà canvis en el cas de que les classes s’hagin de realitzar totalment en format virtual.

Bibliografia


Bàsic

Global Chartered Controller Institute – GCCI (https://www.globalcci.org/) (impulsa la certificació CCA (Chartered Controller Analyst))

IGE International Group of Controlling: www.igc-controlling.org

ControllingWiki: https://www.controlling-wiki.com/en/index.php/Main_Page

INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION STANDARDS (IBCS®) https://www.ibcs.com/resource/revista-de-contabilidad-y-direccion-vol-24-ano-2017-pp-81-109/

MUÑIZ, Luis. (2009): Control presupuestario. Planificación, elaboración y seguimiento del presupuesto. ACCID.

Amat, Oriol & Campa, Fernando (2013). Manual del controller. ACCID Comisión de Contabilidad de Gestión. Barcelona: Ed. Profit.

MUÑIZ, Luis. (2013) Cómo implantar y evaluar un sistema de control de gestión. Ed. Profit.

International Association of Controllers: https://www.icv-controlling.com/en.html

Complementary

ACCID- Gemma Cid-Salvador, Marc Oliveras-Villanueva i Natàlia Pascual-Argenté (2017): Noves tendències en controlling. Editorial Profit

ANTHONY, Robert N. y GOVINDARAJAN, Vijai (2008): Sistemas de Control de Gestión. Ed. McGraw-Hill

Colin Drury (2018), Management and Cost Accounting (10th Edition), Cengage Learning EMEA 

LÓPEZ VIÑEGLA, Alfonso (2003):  Gestión estratégica y medición. El cuadro de mando como complemento del Balanced Scorecard. Ed. AECA.

LINKEDIN-group: Xarxa Espanyola de Controllers y Profesionals de Planificació i Control

LINKEDIN-group: Asociació espanyola de controllers