Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Miquel Giménez Moreno
Estel Paloma Cisa 
Màrian Buil Fabregà 

Idiomes d'impartició


 • English
 • Català

Els materials docents poden estar en les dues llengües. 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

Descripció


Introducció al concepte d'esperit emprenedor i actituds emprenedores que el fan possible, així com les diverses manifestacions de la iniciativa emprenedora per acabar abordant tot el procés emprenedor complet i la seva sostenibilitat. Anàlisi de la figura de l'emprenedor com a element central del procés emprenedor i les principals habilitats que han de tenir.

Conèixer les competències necessàries per generar noves iniciatives empresarials sostenibles per compte propi (emprenedoria) o aliena (intraemprenedoria). Les competències emprenedores ajudaran a l'estudiantat a identificar i crear oportunitats de mercat transformant idees en possibles models de negoci viables i sostenibles.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


TEMA 1: LA  COMPETÈNCIA EMPRENEDORA

1.1. Actitud i mentalitat emprenedora 

1.2. Principals competències emprenedores 

1.3. Les dimensions de la Competència Emprenedora

1.4. Ikigai

TEMA 2: ELS BÀSICS DE L'EMPRENEDORIA

2.1. Emprenedoria i Intraemprenedoria (enllaça amb Creativitat i Innovació - segon curs del Grau) 

2.2. Similituds i diferències de les persones emprenedores i intraemprenedores

2.3. Models de negoci sostenibles

2.3.1. Els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS)

2.4. Tendències 

TEMA 3: EL PROCÉS EMPRENEDOR

3.1. El model de Timmons

3.2. El procés emprenedor complet

3.3. El pla d'empresa  (enllaça  amb Creació d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica - darrer curs del Grau) 

TEMA 4: EL PROJECTE EMPRENEDOR A LA PRÀCTICA

4.1. Inspiració  

4.2. Ideació i validació

4.3. Prototipatge i validació 

4.4. Definició del model de negoci

4.5. Tècniques de comunicació en emprenedoria

 

Sistema d'avaluació


L'assistència i participació en activitats plantejades dins i fora de l'aula tant presencialment com on-line és obligatòria. L'assignatura no es pot superar sense l'assistència a classe. Per tenir opció a ser avaluat/da d'aquesta assignatura cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes.

 • 30% avaluació continuada (treball individual i/o en equips)
 • 20% participació i activitats dins l’aula
 • 20% projecte emprenedor
 • 30% exàmens

Cadascuna de les notes dels exàmens ha de ser superior a 5 sobre 10 per poder superar l'assignatura. En aquest cas, es comptabilitzarà les notes resultants a l'avaluació continuada.

En el cas que les notes dels exàmens siguin inferiors a 5, no es comptabilitzaran les notes resultants de l'avaluació continuada.

És obligatori realitzar l'avaluació continuada per presentar-se a l'examen final. És a dir, l'estudiantat no es podrà presentar directament a l'examen final sense haver realitzat les activitats d'avaluació de l'assignatura.

Les notes dels treballs realitzats en equip seran avaluades individualment en base a les aportacions de cada membre. 

Les tasques programades dins l'avaluació es podran revisar durant els 5 dies posteriors a l'entrega de notes. Passat aquest període no es podran demanar revisions ni reclamacions de notes. 

Recuperació de l'assignatura :

Només es recuperarà l'examen final. S'haurà d'obtenir una nota superior a 5.

Les activitats d'avaluació continuada NO es recuperaran, però es conservaran les notes de la resta d'avaluació per al seu còmput en la recuperació.

L'alumnat que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

           

 

Bibliografia


Bàsic

Van Der Pijl, P., Lokitz, J., & Solomon, L. K. (2016). Design a better business: New tools, skills, and mindset for strategy and innovation. John Wiley & Sons.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Zhou, Jing et al. (2015). The Oxford handbook of creativity, innovation, and entrepreneurship (Part 3). Oxford University Press.

Osterwalder A. & Peigner, Y. (2010) Business Model Generation: a handbook for visionaries, game changers and challengers. Wiley
published.

Complementary

Trias de Bes, F.(2007) El libro negro del emprendedor. Empresa activa