Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Georgina Dalmau Sanleandro

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • English

Castellà 70% i anglès 30% (Articles, Lectures Especialitzats, Casos Pràctics)

Competències


Competències bàsiques
  • B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
  • E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

  • E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

  • E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

  • E4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

Competències generals
  • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
  • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Identificar i vincular els conceptes de proposta de valor i preu en la definició de qualsevol model de negoci.

Entendre el concepte de costos i com aquests es relacionen amb la determinació del preu d'un producte.

Comprendre que és el que fa la nostra competència en termes de preus i si això ha de ser un punt de paritat o un punt de diferència.

Entendre els diferents models de demanda i veure quin efecte tenen sobre el preu que podem fixar.

Desenvolupar les habilitats per a realitzar la planificació i execució d'un programa de preus

Continguts


Tema 1

 

 

 

El concepte de valor.

• El concepte de valor en un model de negoci

• Valor per necessitat

• Valor per resolució

• Valor real vs. valor percebut

• Increment de valor millora contínua

Tema 2

Costos i la seva Relació amb el Preu

• Costos rellevants vs irrellevants per a la fixació de preus

• El concepte de marge de beneficis

Tema 3

La competència i la seva influència en els Preus

• Anàlisi dels Preus de la Competència

• Punts de Paritat

• Punts d’ Diferència

• Segments de Mercat i Voracitat de la Competència

• Resposta als canvis de preus dels competidors

Tema 4

Demanda

• Models de demanda

• Preus fixos

• Preus dinàmics

Tema 5

Preu vs Valor.

• Vinculació de preu i valor generat

• Concepte de sobrevalor

• Alineació / Desalineació de l'estratègia de preus amb l'estratègia de valor.

Tema 6

Estratègies de Preu

• Integració Costos + Competència + Demanda + Valor

• Dissenyant l'estratègia de preu

• El preu i les altres P 's del Màrqueting

• Productes que no tenen un preu

Sistema d'avaluació


L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:

- Avaluació Continuada 60% SE2. (Exercicis Teòrics, Casos Pràctics, Control de Lectura, Discussió d'Articles) i SE1 (Participació en Classe)

- Examen Final 40% SE4 (Es requereix aprovar l'examen final per passar el curs)

Hi haurà una recuperació en acabar el trimestre. Només es recuperarà la qualificació de l'Examen Final, de manera que un 60% de la nota és irrecuperable.

Bibliografia


Bàsic

Parkin, M., Powell, M., & Matthews, K. (2014). Economics. Harlow: Pearson.

Smith, Tim J. (2012) Pricing Strategy: Setting Price Levels, Managing Price Discounts, & Establishing Price Structures. Mason, Oh: South-Western Cengage Learning.

Nagle., T., & Müller., G. (2018). The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably (6th ed.). Routledge.

Complementary

Anderson, C. (2009). Free: The future of a radical price. New York: Hyperion.

Kotler, P., Keller, K., & Chernev, A. (2022). Marketing management. Harlow, Essex: Pearson Education.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2017). Principles of marketing. Financial Times Prentice Hall.

De Jaime Y Eslava Jose´ (2007) Pricing: Nuevas Estrategias De Precios. Madrid: ESIC.

CLARK, Tim. (2012): “Tu modelo de negocio” (2ª Edición). Deusto (Grupo Planeta).

OSTERWALDER A. & PEIGNER, Y. (2010). Business Model Generation: a handbook for visionaries, game changers and challengers. Wiley published.