Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Marc Rocas Royo

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis postriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E10_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i empreneduria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci

   

 • E11_Analitzar i valorar adequadament l'entorn científico-tecnològic i econòmic, tant per buscar oportunitats innovadores com per establir els processos necessaris per adaptar l'organitzacio a aquest entorn

   

 • E12_Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn operatiu com a un projecte i establint pautes a llarg plaç i a gran escala

   

 • E13_Crear connexions entre persones, col.laboradors i empreses, posant en contacte a gent que en circumstàncies normals no coincidirien

   

 • E14_Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial aplicades en aquests sectors i comparar-les entre elles

   

 • E15_Reunir i interpretar dades significatives per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants en l'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora

   

 • E5_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores

   

 • E7_Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores establint principis de responsabilitat social en la gestió i integrant la prespectiva de gènere com a indicadors de qualitat i innovació

   

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T4_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


L’objectiu general de l'assignatura és adquirir els coneixements, habilitats i competències bàsiques per desenvolupar projectes innovadors mitjançat el treball col·laboratiu i eines creatives.

S’analitzaran els conceptes bàsics relacionats amb la gestió de la innovació, la seva terminologia i les tipologies d’innovacions. A continuació, l’alumnat farà un viatge a través del procés creatiu des de la identificació d’oportunitats en el mercat, la generació de noves idees, el prototipatge i el test amb els potencials usuaris i consumidors.

 

Continguts


1 Introducció a la Innovació

 1. Concepte d’innovació.
 2. Aspectes clau en la innovació.
 3. El procés d’innovació.
 4. La innovació com a cultura: clima i lideratge.
 5. Tipus d’Innovació.
 6. Diferència entre millora continua i innovació.
 7. Creativitat, invent i innovació.

2. La filosofia de la innovació des del mercat

 1. La importància per a l’empresa d’entendre els consumidors.
 2. Les conseqüències de la manca d’orientació al mercat.
 3. El concepte de la comprensió dels consumidors ("customer insight").
 4. Els mètodes habituals per a descobrir nous ‘insights’ dels consumidors.
 5. Eines etnogràfiques.
 6. L'observació com a nou enfocament per a descobrir ‘insights’ i detectar noves necessitats dels consumidors.
 7. Metodologies concretes d’observació: etnografies digitals i la intel.ligència artificial.

3. Introducció a la Creativitat

 1. La creativitat individual.
 2. Mites sobre la creativitat.
 3. El pensament divergent i convergent.
 4. Els components de la creativitat individual.
 5. La creativitat i els grups creatius.
 6. La creativitat i la innovació a les organitzacions.

4. Tècniques per fomentar la creativitat

 1. El funcionament del pensament creatiu.
 2. Bloquejos mentals de la creativitat.
 3. La percepció.
 4. Mostrari de tècniques més significatives.

5. Avaluació i selecció d’idees

 1. Definició de criteris d’avaluació d’idees.
 2. Filtratge.
 3. Ponderació de les idees.

6. Prototipatge

 1. Introducció als tests amb prototips.
 2. Fases del procés per a planificar i executar una avaluació del prototipatge.
 3. Determinar els objectius de l’avaluació del prototipatge.

7. Claus per presentar una proposta innovadora

 1. Elements bàsics de la presentació.
 2. Com presentar de forma efectiva.
 3. Errades a evitar a la presentació.

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació:

SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l’aula

             20%

SE2. Presentació i exposició treballs individuals i/o en grup

             20%

SE3. Exposicions

             20%

SE4. Examen final

             40%

Avaluació durant el trimestre d’ impartició de l’assignatura:

 • 20%: Activitats de participació en les activitats planejades dintre de l’aula d’avaluació continuada programades al llarg del curs (inclosa l’assistència obligatòria a classe i la participació activa i constant). Activitats possibles d’avaluació continuada:
  • Presentacions, resolució de casos, preparació de lectures, debats i classes, recerca d'informació, assistència a conferències, museus, participació activa i constant presencial o virtual, fòrum de debat de l’aulari i projecte final.
  • Al començament del curs els docents facilitaran repartiment concret de les valoracions entre les diferents activitats. L'estudiant ha d'aprovar de forma satisfactòria i independent cada activitat per poder aprovar l’assignatura sencera.
  • Cal superar l’avaluació continuada amb una nota mínima de 5. L'estudiant ha d'aprovar obligatòriament l’avaluació continuada poder aprovar l’assignatura sencera.
 • 20%: Treballs individuals i/o en grup i entregues puntuals.
  • Continguts complets i ajustats a allò que s'ha sol·licitat.
  • Es demana qualitat en la presentació, que inclou l'absència de faltes ortogràfiques.
  • Cal superar els treballs amb una nota mínima de 5.
  • Els alumnes han d'aprovar obligatòriament el projecte final per poder aprovar l’assignatura sencera.
 • 20%: Exposicions. 
  • Distribució equitativa dels temes a presentar entre els membres de l’equip.
  • Cal superar les exposicions amb una nota mínima de 5.
  • L'estudiant ha d'aprovar obligatòriament les exposicions per poder aprovar l’assignatura sencera.
 • 40%: Examen final.
  • Cal superar l’examen amb una nota mínima de 5 per comptabilitzar la part d’avaluació continuada i projecte final.
  • L'estudiant ha d'aprovar obligatòriament l’examen per poder aprovar l’assignatura sencera.

Avaluació en el període de recuperació:

 • Només caldrà recuperar les activitats d’avaluació que NO s'hagin presentat i continuaran fent mitja amb amb les que ja estiguin presentades i aprovades.

L''estudiant que no hagi presentat cap de les activitats de participació a l'aula a la primera convocatòria haurà de portar a terme unes activititats complementaries equivalents (a definir) per a presentar-se a la recuperació. L'estudiant que no hagi presentat el treball individual i/o grupal a la primera convocatoria no podrà presentar-se a la recuperació. Nomès ho podran fer aquells que hagin presentat el treball però que no l'hagin aprovat. 

Bibliografia


Bàsic

Amabile, T. M. (1996). The Motivation for Creativity in Organizations. Harvard Business School. Background Note, 396-240.

Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2009). Beyond big and little: The four c model of creativity. Review of general psychology, 13(1), 1.

Amabile, T.M. (1998). How to Kill Creativity Harvard Business Review 76(5): 76-87

Udwadia, F.E. (1990), “Creativity and innovation in organizations”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 38 No. 1, p. 66.

Chandy, Rajesh, and Jaideep Prabhu (2011) “Innovation Typologies”, in Wiley International Encyclopedia of Marketing, Barry Bayus (ed.), John Wiley and Sons, forthcoming.

Kathryn Baker, "Innovation," www.au.af.mil/au/awc/awcgate/doe/benchmark/ch14.pdf

Popadiuka, S., & Wei Choo, C. (2006) “Innovation and knowledge creation: How are these concepts related?” International Journal of Information Management, Vol.26, pp. 302–312.

Varios autores (2010) Manual de la Creatividad Empresarial, Crea Business Idea.

Amabile, T. (2013). Componential theory of creativity. In E. Kessler (Ed.), Encyclopedia of management theory. (pp. 135-140). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781452276090.n42

Lehrer, J. (2008) “The Eureka Hunt” The New Yorker.

Miller, P., Brankovic, A. (2011) “Building a creative culture for Innovation.” IESE Insight, No 11, Fourth Quarter 2011, pages 51-58.

Assink, M. (2006) “Inhibitors of disruptive innovation capability: A conceptual model”. European Journal of Innovation Management, 9 (2), 215-233.

de Bono, Edward. (1994) El pensamiento creativo: el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas. Paidós Ibérica (12ª ed). Barcelona.

Complementary

Miziolek, John. Design Thinking Starts At The Top. Fast Company, 2 de noviembre de 2012. http://www.fastcompany.com/3002635/design-thinking-starts-top

Osborn, A.F. (1957) Applied Imagination: Principles and procedures of creative problem-solving, (Revised Ed.). New York: Charles Scribner's Sons.

Csikszentmihaly, M. (1996) Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and  Invention, Harper Perennial.

Fernández Romero, A. (2005) Creatividad e Innovación en empresas y organizaciones. Técnicas para la resolución de problemas. Díaz de Santos. Madrid.

Johnson, Steven (2010) Where Good Ideas Come From. The Natural history of Innovation. Riverhead Books. Nueva York.

Chesbrough, Henry William (2003) Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press. Boston.

Torrance,  E.  P.  (1966)  The  Torrance  Tests  of  Creative  Thinking-Norms-Technical Manual Research.

Csikszentmihalyi, Mihaly (1998) Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Paidós. Barcelona.

Amabile, T.M. (2012) The componential theory of creativity, Harvard Business School working paper to appear in Kessler, E.H. (Ed.) Encyclopedia of Management Theory, in press (Sage Publications, 2013)

Brown, Tim (2008) Design Thinking: Thinking like a designer can transform the way you develop your products, services, processes- and even strategy. Harvard Business Review.

Amabile, T. M. (2000) "A Model of Creativity and Innovation in Organizations." In Research in Organizational Behavior. Vol. 22, edited by B. Staw and R. Sutton. Elsevier Science.

Christensen, Clayton (1997) The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business Press. Boston.

de Bono, Edward. (1999) Lateral Thinking: Creativity Step by Step. New York, NY: Harper and Row.

IDEO. Human Centered Design Toolkit. http://www.ideo.com/work/human-centered-design-toolkit/

Kim, K.H. (2006) Can we trust creativity tests? A review of the Torrance Test of Creative Thinking (TTCT), Creativity Research Journal, 18(1): 3 –14.