Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Miquel Carabaño
Carles García López 

Idiomes d'impartició


 • Català

Idiomes

 • Idioma de les classes:Català
 • Recursos:Català, Castellà i Anglès
 • Exàmens:Català (o Castellà si és necessari en casos concrets)

Competències


Competències bàsiques
 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

 • E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

 • E15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

 • E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Aquesta assignatura dona continuïtat a la línia establerta a la matèria de comunitats digitals optimitzant una pàgina web i posicionant-la de manera orgànica. A través d'un projecte teòric i pràctic l'estudiant aprendrà a optimitzar la web segons els seus usuaris.

Continguts


Tema 1. Analítica web

 • Perquè és important l'analítica web
 • Introducció a GA: Com funciona Google Analytics (GA4)
 • Introducció a GA: campanyes i objectius
 • Introducció a GA: informes i reports

Tema 2. SEO

 • Introducció al SEO
 • Keyword research i eines
 • SEO onpage
 • SEO offpage
 • Eines de seguiment

Tema 3. UX

 • Què és l'experiència d'usuari?
 • Com pot afectar la UX al SEO

Sistema d'avaluació


Es combina l'avaluació contínua i un examen presencial.

Resum del sistema d'avaluació:

 • Activitats individuals (AI): 20% de la nota (SE1)
 • Treball grupal (TG): 40% de la nota (SE2)
 • Examen final (EX): 30% de la nota (SE4)
 • Prova de seguiment (PS): 10% de la nota

Per poder fer mitjana, s'haurà d'aprovar l'examen una nota mínima de 5,0.

Avaluació continuada:

Si nota examen final 5:

Nota final = 20% AI + 40% TG + 30% EX + 10% PS

Si nota examen final <5:

Nota final = Nota examen final

Després de recuperació:

Si nota examen recuperació 5:

Nota final = 20% AI + 40% TG + 30% EX (recuperació) + 10% PS

Si nota examen recuperació<5:

Nota final = Nota examen recuperació

No es poden recuperar les notes de les activitats individuals, treball grupal i de la prova de seguiment.

Bibliografia


Bàsic

Krug, Steve. (2014). Don’t make me think revisited: A common sense approach to web and mobile usability . Berkeley.

Morville, Peter., Rosenfeld, Louis, & Arango, José. (2015). Information Architecture: for the Web and Beyond.

Fishkin, Rand. i Hogenhaven, Thomas. Inbound Marketing and SEO: Insights from the Moz Blog. ISBN: 9781118551554

Maciá Domene, Fernando (2015). SEO. Técnicas Avanzadas (Social Media)

ISBN: 9788441537309

Weinschenk, Susanne. (2011). 100 things every designer needs to know about people. Pearson Education.

Complementary

Young, Indie. (2008). Mental models: aligning design strategy with human behavior. Rosenfeld Media.

Oates, Briony J. (2005). Researching information systems and computing. Sage.

W3C. Complete List of Web Accessibility Evaluation Tools http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete

Goodman, Elisabeth, Kuniavsky, Mike, & Moed, Andrea (2012). Observing the user experience: A practitioner's guide to user research. Elsevier.

Gothelf, Jeff, Seiden, Joshua, & Ries, Eric (2017). Lean UX: cómo aplicar los principios Lean a la mejora de la experiencia de usuario. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA.

Hall, Erika (2013). Just enough research. New York: A Book Apart.

Klein, Laura (2013). UX for lean startups: Faster, smarter user experience research and design. " O'Reilly Media, Inc.".

Knapp, Jake, Zeratsky, John, & Kowitz, Braden (2016). Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days. Simon and Schuster.

Plaza, Beatriz. (2011). Advanced Web Metrics with Google Analytics, Koros Press Limited

Sanagustín, Eva (2013). Marketing de contenidos. Anaya multimedia.

Spencer, Donna. (2010). A practical guide to information architecture(Vol. 1). Penarth: Five Simple Steps.

Codina, Lluís i Marcos, Mari-Carmen.  (2005). Posicionamiento web: conceptos y herramientas. El profesional de la información, v. 14, n. 2, marzo-abril http://www.mcmarcos.com/pdf/2005_posicionamiento-epi-maq.pdf

Davis, Yvettee. (2011). Google Secrets (Vol. 144). John Wiley & Sons.

Davis, Yvettee. (2011). Google Secrets (Vol. 144). John Wiley & Sons.

Lazar, Jonathan, Feng, Jinjuan Heidi., & Hochheiser, Harry (2017). Research methods in human-computer interaction. Morgan Kaufmann

Preece, Jenny, Rogers, Yvonnee., & Sharp, Helen (2015). Interaction design: beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons.

Rosenfeld, Louis., & Morville, Peter. (2002). Information architecture for the world wide web. " O'Reilly Media, Inc.".

Scolari, Carlos A. (2018). Las leyes de la interfaz: Diseño, ecología evolución, tecnología. Editorial GEDISA.

W3C. The W3C QA Toolbox - Validators, checkers and other tools for Webmasters and Web Developers. http://www.w3.org/QA/Tools/

Baxter, Kathy, Courage, Catherine, & Caine, Kelly (2015). Understanding your users: A practical guide to user research methods. Morgan Kaufmann.