Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Francesc Masoller Arias
Patricia Crespo Sogas 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

 

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

Competències específiques
 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  dos lenguas oficiales en Cataluña

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

Descripció


És una assignatura que pretén familiaritzar l'estudiant amb la terminologia de costos de l'empresa, des de les matèries primeres fins a productes enllestits, passant pels principals tipus de costos que afecten a l'empresa.

Comprendre i saber realitzar el seguiment de la creació de valor. Diferenciar models bàsics de costos. Diferenciar models de direct cost i de full costing. Valorar produccions enllestides i produccions en curs. 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1 Introducció. Comptabilitat externa versus comptabilitat interna. Objectius de la comptabilitat de costos. Diferències entre cost i despesa.   
Tema 2

Classificació de costos. Costos per naturalesa. Costos directes i indirectes. Costos de producte i de període. Costos fixes i variables. Càlcul costos de Materials. Càlcul costos de personal. Càlcul costos amortització. Objectiu de cost.

 

Tema 3       

Sistema de costos directes. Definició i classificació dels sistemas de càlcul de costos. Criteris per escollir el sistema de càlcul de costos. Funcionament del sistema de costos directe. Funcionament del sistema de costos evolucionat.  
Tema 4 Sistema de costos variables. Sistema de costos variables evolucionat. Punt d'equilibri. Analisi cost-volum-benefici.  
Tema 5 Sistema de cost complert per seccions. Justificació del sistema. Càlcul de costos amb el sistema de taxa. Càlcul de costos amb el sistema de seccions. Centres principals i auxiliars. Unitats d’obra i unitats equivalents.   
Tema 6 Costos per procés. Introducció. De la producció per comanda a la producció per procés. Procediment de càlcul en els costos per procés. Diferents métodes de valoració.  

Sistema d'avaluació


L'examen final suposa el 60% de la nota, el restant 40% es formarà del treball efectuat en les activitats col•lectives a classe, examens parcials i/o de la realització de les tasques individuals. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats proposades.

S’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10) en  l'examen final (60% de la nota) per poder fer mitja amb l’avaluació continuada (40% de la nota).

Aquesta  metodologia exigeix la comprovació d’haver assolit els objectius que es fa mitjançant una avaluació final que es complementa amb la valoració del professor de fins un 40 % pel treball desenvolupat durant totes les sessions presencials.

RECUPERACIONS

A la recuperació sol es podrà realitzar la prova final que computarà el 60% de la qualificació final, ja que es conservaran les qualificacions de les activitats que suposen el 40% restant de la nota.

En resum:

Sistema

Percentatge

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

10%

Activitats plantejades fora o dins de l'aula (treball individual i/o en grup, examens parcials)

30%

Examen final

60% (nota mínima de 5 sobre 10)

Bibliografia


Bàsic

BLOCHER, EDWARD; STOUT, DAVID; JURAS, PAUL; & SMITH, STEVEN. Cost Management. A strategic emphasis. 2018, (8a edicio)

 

RIPOLL, VICENTE, BALADA, TOMÁS. Manual de costes. Editorial Gestión 2000.

SAEZ TORRECILLA, ÁNGEL. , FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO FRANCISCO ; GUTIERREZ DIAZ, GERARDO. Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. Madrid McGraw-Hill, 2a edición, 2010 .

 

Complementary

MONTESINOS JULVE, VICENTE; BROTO RUBIO, JESÚS. Ejercicios y soluciones de contabilidad de costes. Barcelona. Ariel 1991.

JIMENEZ MONTAÑÉS, ÁNGELA. Supuestos de Contabilidad de Gestión. Ed. Tebar.1999

HORNGREN, CHARLES T. Contabilidad de costes. Un enfoque gerencial Decimocuarta edición. PEARSON EDUCACION, Mexico, 2012

 

 

SERRA SALVADOR,V. Contabilidad de costes. Cálculo, Análisis y Control. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003

VACAS GUERRERO, CATALINA; BONELLA PRIEGO, Ma JESUS y otros. Contabilidad de Costes. Pirámide 2019.

APARISI CANDELL, JOSÉ ANTONIO. Supuestos prácticos de Contabilidad de Costes Ezcurra Editorial 2017. Madrid

 

 

MONCLÚS GUITART, RICARD; VIDAL BLASCO, MARIA ARANTZAZU. Lliçons de Comptabilitat de costos. 2010, Editorial Universitat Rovira i Virgili