Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Mònica Juliana Oviedo León

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • English
 • Català

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis postriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E1_Interpretar conceptes econòmics bàsics i el reaonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic

   

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  dos lenguas oficiales en Cataluña

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


L’objectiu de l’assignatura és oferir una visió del funcionament de l’economia oberta als mercats internacionals. S’introdueixen els aspectes més rellevants associats al comerç i les finances internacionals  i els processos d’integració econòmica amb la finalitat de que l’alumne adquireixi una visió rigorosa i actualitzada dels principals problemes i perspectives de l’economia mundial.

Resultats d'aprenentatge


Anàlisis de l’actual dinàmica de les relacions econòmiques internacionals sota la perspectiva de patrons innovadors. La globalització marca un nou ordre mundial que resumeix o agrega tot un conjunt de diferents tendències globals, les quals seran estudiades com un fenomen o conjunt de processos essencialment tècnico-econòmics. Així mateix s’estudia quins són els principals impulsors que poden aportar innovació en un entorn internacional cada vegada més competitiu.

Dominar els aspectes matemàtics i estadístics de problemes econòmics i/o de l'empresa per a la presa de decisions.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport  a les classes presencials.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles: Els estudiants parteixen d’una hipòtesis de treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d’investigació, entre les quals la lectura crítica d’articles.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Part 1: Macroeconomia d’una economia oberta i mercats de divises

 • La comptabilitat nacional i la balança de pagaments.
 • Tipus de canvi i mercats de divises.
 • La producció nacional i tipus de canvi.
 • Tipus de canvi fixos i la intervenció al mercat de divises.

Part 2: Teoria del comerç internacional

 • El model de Ricardo.
 • Factors específics i distribució de la renta.
 • Model de Heckscher-Ohlin.
 • El Model Estàndard de Comerç.

Part 3: Empreses multinacionals

 • Economies externes d’escala i outsorcing.
 • Mercats especialitzats.
 • Decisions d’exportació i contractació externa – internacionalització.
 • Estructures del mercat no competitives i el fenomen d’internalització.

Part 4: Política comercial internacional

 • Els instruments de la política comercial internacional.
 • L'economia política de la política comercial.
 • Controvèrsies sobre les polítiques comercials.

 

 

Activitats d'aprenentatge


L'adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

 1. Assistència a les sessions lectives

L’assistència a classe es obligatòria, tot i que, tot el material didàctic serà proporcionat a través del Moodle i el llibre de text obligatori. No obstant l’assistència a les classes no forma part de l’avaluació i no influeix la nota final de l’assignatura. Cal remarcar que l’estudiant qui no participi a les classes s’enfronta amb un volum de material didàctic molt important i per tan pot tenir importants dificultats d’entendre tot aquest material estudiant-lo sol.

       b. Treball individual

L’aprenentatge de l’assignatura implica l’estudi del material explicat a cada sessió, la realització de treballs pràctics i la participació en tallers i seminaris adreçats a lectura, comentari i discussió crítica de casos, informes, vídeos, presentacions i articles de caràcter econòmic. En qualsevol cas el síl·labus penjat a l’aulari virtual (Moodle) explica detalladament tot el contingut del curs.

Sistema d'avaluació


L'avaluació consisteix en tres parts:

 • SE1 Participació en activitats plantejades dins de l'aula:
  • Tests online al final de cada tema (10%)
 • SE2 Trabajo en grups (30%)
 • SE4 Examen (60%)
  • L'examen es farà en dues parts, cadascuna amb un pes del 30%. La primera part al final del tema 2 i la segona part al final del tema 4. És necessari aprovar totes dues parts de l'examen (mínim 5 sobre 10). Si no aprova la primera part, l'estudiant pot recuperar aquesta part de l'examen en el segon parcial. Si se suspèn el segon examen parcial, la recuperació és de tot el contingut de l'assignatura.

Els alumnes hauran d’aprovar cada una de les tres parts del curs per separat per aprovar tot el curs (nota mínima de 5 sobre 10 a cada ítem d'avaluació).

Recuperacions

Els alumnes que hagin suspès l’exam tindran dret a la recuperació. Només es pot recuperar l’examen final i no les dues altres parts de l’avaluació continuada. En l'examen de recuperació s'examina tota l'assignatura.

Un alumne que no s'hagi presentat a las dues parts de l'examen NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

KRUGMAN P., OBSTFELD M., MELITZ M. (2012) “Economía internacional”, 9a Edició, Pearson Education.

KRUGMAN, Paul; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc (2020). International Economics: Theory and Policy. (Or any other edition)

Complementary

CORE (2021) The Nation and the World Economy. Chapter 18 of the online book "The Economy" by the CORE Project (also available in Spanish).

WTO and  UNCTAD (2012) "A Practical Guide to Trade Policy Analysis". World Trade Organization and United Nations Conference on Trade and Development. Available on their websites: http://vi.unctad.org/tpa; https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/practical_guide12_e.htm

PUGEL, Thomas (2015) "International Economics". McGraw-Hill Education; Edition 16.

AUBOIN, Marc; RUTA, Michele. The relationship between exchange rates and international trade: a literature review. World Trade Review, 2013, vol. 12, no 3, p. 577-605.