Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Thibisay Coromoto González Rodríguez

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

 • E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

 • E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

 • E4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiant aprengui com dissenyar l'estratègia de comunicació a través d'accions de màrqueting. La gestió destratègies Push i Pull, i les eines per dur a terme estratègies de publicitat i promoció de productes i marques.

Continguts


Tema 1: Desenvolupament d'una Comunicació efectiva 

 • La funció de la comunicació a Màrqueting 
 • Desenvolupament d'una comunicació efectiva: Les 4 preguntes bàsiques: 1. Què cal dir? 2. A qui cal dir-ho? 3. Com cal dir-ho? 4. Com mesurar els resultats?

Tema 2: La Campanya de Màrqueting 

 • Desenvolupament i gestió d'una Campanya de Màrqueting 
 • El Brief de comunicació

Tema 3. El Mix de Comunicació 

 • La decisió del mix de comunicació 
 • Direcció i coordinació de la comunicació integrada de màrqueting . Planificació de la Campanya

Tema 4: Estratègies Pull 

 • El mitjà imprès
 • El mitjà auditiu
 • El mitjà visual

Tema 5: Comunicació segons el cicle de vida del producte

Tema 6: Elecció dels mitjans

Tema 7: Estratègies Push 

 • Comunicació en el Punt de Venda

Tema 8: Tècniques Creatives

Tema 9: RRPP, Patrocinis, Comunicació Institucional

Sistema d'avaluació


SE1. Participació a les activitats plantejades dins l'aula (20%)

 • Seminari “Anàlisi d'una Campanya de Màrqueting” 15%
 • Assitència regular a clase. Participació en exercicis duts a terme a l'aula5%

SE2. Projecte final en grup amb lliuraments parcials (50%)
SE4. Examen final (30%)

S'ha de realitzar l'examen final per comptabilitzar la resta de l'avaluació i obtenir una nota major o igual a 5/10 per aprovar l'Assignatura.

Recuperació: Per a aquells que hagin suspès l'examen final, tindran l'opció de fer un examen recuperació durant l'última setmana del trimestre. La nota acumulada en l'avaluació contínua, es guardarà i serà comptabilitzada també per a l'examen de recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Lamarre, Guillaume (2019) "Storytelling como estrategia de comunicación. Herramientas narrativas para comunicadores, creativos y emprendedores"

Carlos Bravo (2013) Marketing de guerrilla para emprendedores valientes. Esfera Libros Editorial

Complementary

Martin Lindstrom (2008) Buyology: verdades y mentiras sobre por que compramos. Ediciones Gestión 2000

Roberto Álvarez (2011) Neuromarketing. Ed. Pearson Educación

Repilla, I (2019) "El Aliado". Ed. Seix Barral