Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Ivette Fuentes Molina
Aleksander Kucel 
Eloi Serrano Robles 
Maria Del Roser álvarez Klee 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Classes en castellà: Castellà (80%), anglès (20%).

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis postriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E1_Interpretar conceptes econòmics bàsics i el reaonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic

   

 • E9_Utilitzar les eines matemàtiques i eines avançades d'estadística per a la presa de decisions i pel contrast d'hipòtesis econòmiques vàries

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


L’assignatura Anàlisi de l’Entorn Macroeconòmic forma part de la introducció als fonaments de l’anàlisi macroeconòmica. L'objectiu de l'assignatura és oferir una visió del funcionament de l'economia als mercats de béns i serveis i als mercats financers. La finalitat és que l'estudiant adquireixi una visió rigorosa i actualitzada dels principals problemes i perspectives de la macroeconomia.

L'anàlisi macroeconòmica s'emfatitza analitzant les variables fonamentals que afecten les economies modernes: creixement sostenible de l'economia i respectant al medi ambient, inflació i deflació, ocupació i atur, finances públiques i equilibri exterior, així com l'anàlisi de les polítiques econòmiques, especialment polítiques de demanda i d'oferta necessàries per l'estabilitat i el desenvolupament dels països.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur per aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. Introducció

 • La importància de la macroeconomia.
 • Agregats macroeconòmics (PIB, atur, inflació, etc.).
 • Classificació dels models macroeconòmics.

Tema 2. Mercat de béns i serveis (IS)

 • La demanda de béns.
 • La determinació de la producció en l’equilibri.
 • Inversió igual a l’estalvi.
 • Les polítiques fiscals.

Tema 3. Els mercats financers (LM)

 • La demanda de diners.
 • La determinació del tipus d’interès.
 • Dos formes d’examinar l’equilibri macroeconòmic.

Tema 4. Els mercats de béns i serveis i financers junts: El model IS-LM

 • La corba IS.
 • La corba LM.
 • Anàlisi conjunta de les corbes IS i LM.
 • La política fiscal i la política monetària.
 • El model IS-LM i la trampa de liquidés.

Tema 5. Las expectatives

 • Canvis de les polítiques econòmiques derivats a les expectatives.
 • Inflació esperada, productivitat esperada, impostos esperats etc.

Tema 6. El mercat de treball (mig termini)

 • La determinació dels salaris.
 • La determinació dels preus.
 • La taxa natural d’atur.
 • La dona en el mercat de treball

Tema 7. Anàlisi agregada: el modelo de OA-DA

 • La oferta agregada.
 • La demanda agregada.
 • El equilibri a curt i mig termini.
 • Els efectes de la política monetària.
 • Els efectes de la política fiscal.

Tema 8. Model de Solow

 • La funció de consum.
 • La acumulació del capital.
 • Creixement de la població.
 • El Fons de Carboni per a una Economia Sostenible (FES-CO2)

Sistema d'avaluació


Sistema de evaluació i percentages

 • Evaluació continuada: 40% (treball en grup; presentació oral, activitats, exercicis, casos d'estudi i portafoli). 
 • Examen final 60% (recuperable)

Els alumnes hauran d’aprovar cada part del curs per separat per aprovar tot el curs (treure més d’un 5 sobre 10 a cada ítem) .

Recuperacions

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura tindran dret a la recuperació de l’examen final. És necessari tenir un 5/10 en l'examen de recuperació perquè sigui ponderat amb la resta de notes de l'avaluació.

Bibliografia


Bàsic

BLANCHARD, O., A. Amighini, & F. Giavazzi (2017) “Macroeconomía”. Editorial: Pearson Educación; Séptima Edición, Madrid.

MANKIW, Gregory N. (2020), “Macroeconomía”. Editorial: Antoni Bosch; Décima Edición, Barcelona.

Complementary

Azmat, G., & Petrongolo, B. (2014). Gender and the labor market: What have we learned from field and lab experiments?. Labour Economics, 30, 32- 40.

DORNBUSCH, R., Fischer, S., & Startz, R. (2018). Macroeconomics. MacGraw Hill. 13th Edition.